Årsklocka för skogsvård: minneslista över skogsvårdsarbeten under olika årstider

När skogsvårdsarbeten utförs är det allra viktigaste för att skogen ska må bra och ge god avkastning. Skogens kretslopp bestämmer i hög grad tidpunkten för skogsvårdsarbetena, men även årstiderna har betydelse. Vi har sammanställt en minneslista över vad du kan göra under olika årstider för att hjälpa din skog att må bra.

Skogsvård på vintern

December, januari och februari:

 • förhandsröjning
 • plantskogsröjning
 • markberedning.

På vintern har skogsägaren tid att planera nya skogsvårdsåtgärder och virkesaffärer, men under den snöfria perioden kan du också gå från ord till handling och utföra förhandsröjning och plantskogsröjning före en avverkning. Det är också aktuellt med skogsskattedeklarationen.

Med förhandsröjning och plantskogsröjning som utförs i rätt tid säkerställer du skogens tillväxt och ökar inkomsten från din skog.

 - I arbeten med röjsåg måste säkerhetsutrustning, till exempel skyddskläder, ögonskydd och hjälm, användas och röjsågen sågklinga bör vässas varje dag, påminner Ella Kaivola, produktchef inom skogsvård.

Om det har gjorts förnyelseavverkningar i skogen är det dags för markberedning och odling under följande växtperiod. Det är alltid bäst att komma överens om skogsförnyelseåtgärderna genast i samband med virkesaffären. Den skogskundansvariga på din ort hjälper dig att välja rätt markberedningsmetod och lämpligt odlingsmaterial.

I början av året är det bra att planera och tidsanpassa de arbeten som ska utföras under året. Om du äger skog tillsammans med andra, till exempel i en sammanslutning, är det bra att diskutera de nödvändiga åtgärderna på förhand. På vintern är det också bra att komma överens om arbeten som ska utföras följande sommarsäsong, till exempel skogsgödsling och röjsågsarbete.

metsuri-ja-metsanomistaja-suunnittelevat-metsassa-metsanhoitoa.jpg

På vintern kan skogsägaren planera nya skogsvårdsåtgärder och virkesaffärer. Under den snöfria tiden kan även förhandsröjning av avverkningsytor och plantskogsröjning utföras.

Skogsvård på våren

Mars, april och maj:

 • kontroll av plantskogen
 • förberedelser inför skogsodling
 • skogsodling.

Våren, ungefär från april framåt, är den bästa tiden att granska plantbestånden.

- På våren genast efter att snön har försvunnit och innan växtperioden har börjat upptäcker du enkelt plantskador  som uppkommit under föregående sommar eller vinter. Skadorna i plantbeståndet kan till exempel ha orsakats av vindskador, snytbaggar och sorkar, berättar utvecklingschefen inom skogsvård, Heli Viiri.

I april är det också bra att börja förbereda skogsodlingen. Läs anvisningarna om skogsodling om du tänker så eller plantera själv. Skaffa de nödvändiga planteringsredskapen och planera in planteringsarbetet i din kalender.

Sådd och vårplanteringar kan inledas i maj. På våren är det klokt att plantera särskilt på tjälskadade marker och lerjord så att plantorna hinner rota sig ordentligt. Kom ihåg att sådd absolut måste utföras före midsommaren eftersom grobarheten hos fröna minskar kraftigt efter midsommaren på grund av alltför varma förhållanden.

Planteringsordningen för olika trädslag är följande: först björk, sedan tall och till sist gran. Överväg också om du kan plantera på hösten: höstplantering kan ibland vara ett bättre alternativ än vårplantering eftersom marken är varmare på hösten än på våren.

Tall ska helst planteras på våren, men gran och björk kan planteras fram till slutet av augusti. Gran har också planterats med goda resultat i september på mindre tjälfarliga marker och marker med grövre jordarter. Planteringssäsongen är alltså lång och en aktiv skogsägare gör klokt i att utföra en del arbeten senare för att jämna ut arbetsbördan.

metsänuudistaminen-taimi-istutus.jpg

Höstplantering kan ibland vara ett bättre alternativ än vårplantering eftersom marken är varmare på hösten än på våren.

Skogsvård på sommaren

Juni, juli och augusti:

 • tidig röjning
 • gödsling under växtperioden.

Från mitten av juni till slutet av augusti är den bästa tiden för tidig röjning av plantskogen även om arbetsförhållandena kan vara besvärliga på grund av hetta och fullt utslagen slyskog som stör sikten. Det är bra att utföra arbete med röjsåg på morgonen när solen ännu inte är så varm. Träd som avlägsnas vid tidig röjning på sommaren är närmast lövträd.

Tidig röjning ska helst göras i tid eftersom den får plantskogen att växa produktivt tills det är dags för den egentliga plantskogsröjningen. Om du utför tidig röjning själv ska du komma ihåg säkerheten. På arbetsplatser där UPM Skog arbetar förutsätter vi att skogsarbetarna förutom den övriga skyddsutrustningen har dubbelt skydd för ögonen, dvs. skyddsglasögon förutom visiret på hjälmen.

kuusen-istutustaimikko-taimikonhoito-jo-myohassa.jpg

Plantskogsskötseln är redan något försenad. Granplantorna hotas av lövträd.

Skogsvård på hösten

September, oktober och november:

 • gräsbekämpning
 • plantskogsröjning
 • förhandsröjning
 • beakta risken för rotticka.

Gräsbekämpning kan med fördel utföras på hösten när de gröna barrträdsplantorna enkelt kan upptäckas bland det gulnade gräset. Gräsbekämpning betyder att störande växtlighet runt små plantor tas bort.

ruohous-ennen-kuva.jpg

Gräsbekämpning kan med fördel utföras på hösten då de gröna barrträdsplantorna enkelt kan upptäckas bland det gulnade gräset.

 

Gräsbekämpningen görs genom att markvegetationen runt plantorna trampas, rivs eller slås. Som verktyg kan du använda skära, röjkniv, röjsåg med gräsklinga. Du kan till och med använda en innebandyklubba för att få bort gräset.    

- Det är mycket viktigt att rädda de små plantorna så att de inte kvävs av gräset, och detta arbete kan skogsägaren göra själv utan att behöva göra stora investeringar i utrustning. Arbetet kan göras tillsammans med familjen, tipsar Kaivola.

Titta på en video om gränsbekämpning! (2:14 min, på finska)

 

På slutet av hösten är det bra att kontrollera plantskogen. Från och med november kan du igen göra plantskogsröjningar och förhandsröjningar. Båda dessa kan göras fram till april, men det är klokast att utföra arbetet när snön inte försvårar det. När barrträd avlägsnas finns det också en risk för att rotticka sprids. Därför rekommenderar vi att plantskogsröjningar som innebär att barrträd avlägsnas görs mellan november och april om detta är möjligt.

- Rottickans sporer sprider sig till stubbar som är till och med 2–10 cm i diameter, vilket är viktigt att komma ihåg när plantskogsskötsel utförs på sommaren, påminner Viiri. 

 

Arbete som kan utföras nästan året runt

 • skogsgödsling
  • tillväxtökande gödsling under växtperioden (från maj till slutet av september)
  • gödsling med aska året runt och kom också ihåg att Kemerastödet för gödsling med aska är tillgängligt i ännu större omfattning än tidigare.
 • markberedningar

ilmalannoitus-helikopteri-upm-metsa.jpg

Flyggödsling lämpar sig för många ställen och även för sådana marker som inte tål markspridning antingen på grund av menföre eller markens dåliga bärförmåga.

 
Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta
Blogg | 3 min

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

Läs mer
Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar
Artikel | 4 min

Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar

Läs mer
Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering
Artikel | 2 min

Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering

Läs mer