När?

Plantskogens olika tillväxtskeden

Varför?

Plantskogsskötsel är ett ytterst viktigt arbetsskede som betydligt påskyndar skogens tillväxt och förbättrar skogsbrukets lönsamhet. Med plantskogsskötsel ger du utvalda plantor av god kvalitet de bästa förutsättningarna för tillväxt.

Pris

I webbtjänsten hittar du enkelt de uppskattade priserna på skogsvårdstjänsterna. Priserna grundar sig på uppgifterna om din skog.

Begär offert på skogsbruksplan

 

UPM Plantskogsskötsel – låt din skog öka i värde

Du säkerställer den bästa tillväxten i din skog
Plantskogsskötsel garanterar en framgångsrik skogsodling. Din skog växer och är livskraftig då konkurrensen i en välskött plantskog minskar. Även riskerna för skogsskador minskar. Träd som snabbt växer sig långa och grova löper mindre risk att skadas av hjortdjur och snö.

En skog som skötts bra i plantskogsskedet växer bättre och kan ge upp till 30 procent mer timmer än en försummad plantskog. När tillväxten leder till grovt timmer kan avkastningen på lång sikt öka med upp till 50 procent.

Klimatpositiv skogsvård 
Plantskogsskötsel ger plantorna utrymme att växa och bli grova. En skog som snabbt börjar växa blir efter avverkning en kolsänka redan när den är cirka 10–20 år gammal. Ju bättre förutsättningar plantorna har att börja växa, desto snabbare binder skogen igen effektivt kol. 

Målet är en mångfaldig blandskog 
I samband med plantskogsskötseln säkerställer man att det alltid också finns lövträd i skogen. När det finns flera trädslag i skogen ökar naturens mångfald samtidigt som skogens tillväxt och klimatresiliens förbättras. En lagom stor andel vårtbjörkar och andra lövträd är 10–20 procent efter plantskogsskötseln. En snårskog per hektar av underväxt och buskar lämnas som skydd för djuren.

Vi anhåller om eventuellt Metka-stöd för din del
Vi undersöker om plantskogsskötseln kan få finansiering för ett hållbart skogsbruk, dvs. Metka-stöd. Vi ansöker om finansiering innan arbetet påbörjas och gör en genomföranderapport efter förstudiearbetet. Stödet betalas in direkt på ditt konto. Kom ihåg att du kan dra av kostnaderna för plantskogsskötsel i skogsbrukets beskattning.  

Dra nytta av virkeshandelsbonusen
UPM Skogs Partner kan använda virkeshandelsbonusen för att betala kostnaderna för UPM Plantskogsskötsel.

 

Vilka är hållbarhetseffekterna av plantbeståndsvård?

1. Öka tillväxten och kolsänkorna

En skog som snabbt börjar växa igen blir en kolsänka. Tack vare plantbeståndsvård kan andelen stockar vid förnyelseavverkning vara upp till 30 procent högre än i skogar som inte sköts. 

2. Öka mångfalden

I plantbeståndsvården värnar vi om mångfalden bland annat genom att alltid lämna lövträd i skogen och minst ett viltsnår per hektar för att ge skydd åt djuren. 

3. Skogen mår bättre

Tillsammans kan vi hantera risker genom god skogsvård och säkerställa din skogs livskraft. I en oskött skog ökar till exempel risken för snöskador. 

 
 

Varför är det klokt att utföra plantskogsskötsel?

mannyn-runkoja.jpg

1. Till och med 30 procent mer timmer

Tack vare plantskogsskötsel kan andelen timmerträd vid förnyelseavverkning i bästa fall vara upp till 30 procent större än i en skog där skötseln har försummats.

ilmakuva-latvukset.jpg

2. En välskött skog binder kol

Med plantskogsskötsel får plantorna utrymme att växa och må bra. En skog som växer bra binder effektivt kol.

koivun-lehtia.jpg

3. Mångfald med lövträd

Vid plantskogsskötsel säkerställer man att det alltid lämnar kvar lövträd i skogen. Detta ökar naturens mångfald och förbättrar skogens tillväxt.

kuusenkerkkia-ja-metsuri.jpg

4. Förebygger skador

Risken för snöskador ökar i en skog där skötseln försummats. Du kan själv hantera riskerna genom god skogsvård!

 
 

Vad ingår i UPM Plantskogsskötsel?

 • Fastställande av plantskogsskötselbehov
 • Val av arbetsmetod för varje enskild plantskog
 • Kostnadskalkyl
 • Avtal om plantskogsskötsel med skogsvårdsavtal
 • Avtal om målet att öka andelen lövträd*
 • Planering och ledning av arbetet
 • Kartläggning av naturobjekt
 • Utredning av rätten till finansiering av hållbart skogsbruk, dvs. Metkastöd
 • Ansökan om eventuellt Metkastöd till skogsägaren
 • Meddelanden om att skogsvårdsarbete utförs
 • Plantskogsskötsel som genomförs manuellt av en skogsarbetare eller maskinellt i enlighet med planen
 • Kvaliteten på arbetet säkerställs
 • Fakturering enligt utfört arbete
 • Uppdatering av figurdata i en eventuell UPM Skogsbruksplan*
 

(*Görs på överenskommelse.)

En individuellt utvald behandlingsmetod för plantskogen främjar tillväxten i olika skeden av tidig röjning och plantskogsröjning. Lövträd som hämmar tillväxten röjs undan vid tidig röjning och vid behov kan plantskogen röjas. Senare utförs en plantskogsröjning där trädbeståndet som ska lämnas kvar för tillväxt väljs ut och plantskogen röjs till lämplig odlingstäthet.

 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


Se exempelberäkningarna nedan och begär offert!

 

*Arbetets svårighetsgrad I beräkningen är arbetets pris vägledande och beror på mängden träd som ska fällas på arbetsområdet och på trädens höjd. Metka-stöd kan sökas för objekt där villkoren för tidig vård av plantbeståndet och vård av ungskog uppfylls. Vi ansöker också kostnadsfritt om Metka-stöd för dig! Plantskogsskötselarbetet är en avdragsgill utgift i skogsbeskattningen, varvid skatteeffekten räknas som ett avdrag på 30 procent. Obs! I priset ingår kostnader för arbetsledning och kvalitetsövervakning.

Du hittar plantskogsskötselförslagen för din skog och de uppskattade priserna i vår webbtjänst.

Logga in i webbtjänsten

 

 

Lär dig mer om plantskogsskötsel. Titta på videon!

 

Behöver du mer information? Läs artiklarna.

UPM Plantskogsskötsel
Kollektion

UPM Plantskogsskötsel

Läs mer
Plantskogsskötsel ökar skogens avkastning
Artikel | 10/23/2018 16:14:48 | 6 min

Plantskogsskötsel ökar skogens avkastning

Läs mer