Hur ser det ut i din plantskog? Anvisningar för hur du granskar plantbeståndet

På senhösten är det bra att granska plantbeståndets skick efter tillväxtperioden. Heli Viiri, utvecklingschef inom skogsvård, ger anvisningar för hur du granskar plantbeståndet.

På senhösten då tillväxtperioden har upphört är det bra att granska plantbeståndets skick. Innan det kommer snö är det också lätt att se om underväxt eller lövträdssly stör de växande träden. Vid behov kan gräsbekämpning också göras på hösten.

– Det är viktigt att ta bra hand om plantskogen. En välskött plantskog förbättrar skogens tillväxt och ökar avverkningsinkomsterna. Om plantskogsskötseln fördröjs blir den betydligt besvärligare och dyrare, påpekar utvecklingschefen inom skogsvård vid UPM Skog, Heli Viiri.

Så här granskar du din plantskog

 1. 1–3 år efter planteringen. Överblicka små plantbestånd. Se efter hur ytvegetationen har börjat växa.
 • Täcks den klena plantan av högt gräs, dunört och andra växter, vilket hämmar plantans tillväxt? I så fall bör underväxten bekämpas genom gräsbekämpning, dvs. genom att trampa ned, riva bort eller slå gräset som växer kring plantorna.
 • Syns det skador på plantorna? Snytbaggen orsakar grovkantade gnagfläckar på barken nära roten. I värsta fall torkar plantan ut och dör. Om skadorna är omfattande kan även fyllnadsplanteringar övervägas.
 • Med en noggrant utförd markberedning kan man bidra till att plantorna mår bra. Till exempel fläckhögläggning minskar både behovet av gräsbekämpning och snytbaggeskadorna.
 1. 3–7 år efter planteringen Gör en tidig röjning när träden i beståndet har ungefär samma höjd som de omgivande lövträden.
 • Lövträd som växer nära plantorna försvagar plantornas livskraft och gör deras tillväxt långsammare.
 • Om det är svårt att urskilja plantorna bland lövträdsslyet är det redan bråttom med den tidiga röjningen.
 • Vanligen behövs 1–2 tidiga röjningar. I samband med dessa avlägsnas lövträd som försvårar tillväxten.
 1. Ungefär 10 år efter planteringen. Granska det växande plantbeståndet.
 • I plantbestånd med granar ska du göra en röjning när plantorna är cirka 3–4 meter höga.
 • I plantbestånd med tallar ska du göra en röjning när plantorna är cirka 5–6 meter höga.
 • Då väljer du ut de bästa träden som får växa vidare och gallrar plantskogen till rätt täthet. Målet är att lämna kvar cirka 2 000 stammar per hektar i ett granbestånd och cirka 2 200 stammar per hektar i ett tallbestånd.

Varför är det viktigt att plantskogsskötseln utförs i rätt tid?

Då plantskogen sköts bra ger skogen till och med 50 procent mer timmer än en skog där skötseln har försummats.

Om plantskogsskötseln utförs ett år för sent kan tilläggskostnaderna för skogsvården uppgå till 100–200 euro per hektar. Å andra sidan bör röjningen inte heller göras för tidigt.

Så här kommer du igång

Du kan göra plantskogsskötseln själv eller få hjälp med den. Kontakta din skogskundansvariga. Våra skogskundansvariga står gärna till tjänst.

Med hjälp av tjänsten UPM Plantskogsskötsel görs plantskogsskötseln smidigt.

– Du kan dra av kostnaderna i skogsbeskattningen. Eventuellt kan finansiering för hållbart skogsbruk, dvs. Kemerastöd, också beviljas för plantskogsskötseln. Vi kan ansöka om stödet för dig, tipsar Heli Viiri.

 

En tidig plantskogsröjning i rätt tid sätter igång tillväxten
Artikel | 2 min

En tidig plantskogsröjning i rätt tid sätter igång tillväxten

Läs mer
Använd röjsågen säkert
Artikel | 2 min

Använd röjsågen säkert

Läs mer
Kontrollera plantbeståndets skick efter vintern
Artikel | 3 min

Kontrollera plantbeståndets skick efter vintern

Läs mer