När?

Efter förnyelsesavverkning, med beaktande av tork- och insamlingstiden för hyggesrester som tas tillvara som energived.  

Varför?

Med hjälp av tjänsten garanterar du din avkastning från skogen också i framtiden.

Pris

I webbtjänsten hittar du enkelt de uppskattade priserna på skogsvårdstjänsterna. Priserna grundar sig på uppgifterna om din skog.

Begär offert på skogsbruksplan

 

UPM Skogsförnyelse – mot en ny lönsam skog

Du får ett förslag på skogsförnyelse i samband med virkesaffären
De skogsförnyelsemetoder vi väljer nu påverkar våra skogar i årtionden. Därför är det viktigt att välja en metod som lämpar sig för ståndorten och ett trädslag som klarar sig även i framtidens klimat. 

När vi väljer metod följer vi Tapios rekommendationer om god skogsvård som grundar sig på skogsexperternas kunnande. 

En lönsam tillväxt börjar med markberedning
Med hjälp av markberedning säkerställer du att plantorna får försprång före den övriga vegetationen och att det råder sådana värme- och fuktförhållanden som främjar plantornas tillväxt. Det är lätt att plantera och så på de platser som skapats under markberedningen. Markberedningen gör att fröna gror bättre och plantorna växer snabbare.  Genom markberedning förebyggs också snytbagge- och sorkskador. Naturobjekt, naturvårdsträd och skyddszoner vid vattendrag lämnas utanför markberedningen. 

Förädlade plantor ger upp till 30 procent större tillväxt i din skog
Plantor som vi drivit upp från förädlade frön ger bevisligen till 20– 30 procent mer och bättre virke under skogens omloppstid jämfört med frön som härstammar från skogsbeståndet. Vi använder alltid frömaterial med den högsta tillgängliga förädlingsgraden vid plantodlingen i UPM:s plantskola i Jorois. Vi säkerställer att våra kunder får plantor som lämpar sig för deras skog. Vi odlar årligen miljontals gran-, vårtbjörks- och tallplantor för våra virkeshandelskunder som ska förnya sina skogar. För att öka mängden lövträd och mångfalden har vi också klibbals- och ekplantor. 

Lövträd och blandskog minskar skaderiskerna när klimatet förändras
När klimatet blir varmare ökar riskerna för insektskador och svampsjukdomar i våra barrskogar. En skog som består av fler än ett trädslag klarar bättre av förändringar. Vi har sänkt odlingstätheten för gran till 1600 plantor per hektar för att även önskade lövträd ska kunna växa i beståndet. Odling av vårtbjörk kan föredras på bördiga, medelgrova marker. Vi eftersträvar en lövträdsandel på 20 procent i UPM:s egna skogar för att förbättra naturens mångfald och klimatresiliensen.

Du får tillgång till föregångarens erfarenhet
Tjänsterna som hör till UPM Skogsförnyelse grundar sig på de skogsodlingsresultat som visat sig vara de bästa i våra egna skogar. 

Genom att bereda jordmånen i din skog för ny tillväxt och genom att välja rätt odlingsmaterial och metod säkerställer du det bästa ekonomiska resultatet.

Du kan utnyttja den samlade servicebonusen från virkeshandeln

 
 

Vilka är hållbarhetseffekterna av skogsförnyelse?

1. Ny kolsänka för god tillväxt

Undersökningar visar att de plantor vi odlar från förädlat trädmaterial producerar upp till 20–30 procent mer ved av högre kvalitet under omloppstiden jämfört med skogsfrö ursprung. 

2. Öka mångfalden

Att odla löv- och barrträd tillsammans rekommenderas med tanke på tillväxten, skogens hälsa och beredskapen för klimatförändringen. Ett bestånd med flere arter är mer motståndskraftig när extrema väderhändelser blir vanligare. 

3. Skogen växer och mår bra

Med förädlade plantor och genom att ta hand om trädens mångfald kan du se till att din skog bättre kan anpassa sig till klimatförändringens effekter, till exempel skador åsamkade av granbarkborrar.

 
 
 

Vad ingår i tjänsten?

 
 •  Fastställande av arbetsområdet
 • Val av trädslag
 • Val av metoder för markberedning och skogsodling
 • Uppskattning av mängden plantor och frön
 • Beaktande av naturobjekten
 • Kostnadskalkyl
 • Avtal om skogsförnyelse med skogsskötselavtal
 • Röjning av området som förnyas*
 • Meddelande till skogsägaren om att förnyelsearbetet inleds
 • Markberedning
 • Anskaffning av plantor eller frön
 • Plantering eller sådd
 • Kvalitetskontroll av skogsförnyelsearbetet
 • Uppdatering av uppgifterna om skogstillgångar i en eventuell UPM Skogsbruksplan
 • Gräsbekämpning, inventering av plantbeståndet och kompletterande plantering efter första tillväxtperioden*
 

* Arbetet genomförs separat vid beställning. Kunden debiteras för kostnader.

 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 

Titta på videon

 
 

Olika stadier av skogsföryngring

 

UPM Markberedning – när det är dags att förnya skogen

Med hjälp av UPM Markberedning säkerställer du att dina plantor har goda tillväxtförhållanden och att planteringen eller sådden lyckas bra.

 

De nya plantorna får de bästa tillväxtförhållandena

Genom att utföra markberedning ger du plantorna gynnsamma närings-, temperatur- och fuktighetsförhållanden. Efter markberedningen är det enkelt att plantera eller så på de platser som skapats under markberedningen.   Markberedningen bidrar till att fröna gror bättre och att plantorna växer snabbare. Markberedningen förbättrar markens värmehushållning, porositet och vattenhushållning. Samtidigt blir också näringskretsloppet snabbare. Plantorna har bättre förutsättningar att rota sig och ta upp näring när marken är beredd.  Plantorna får också ett försprång före den övriga vegetationen när de planteras i markberedningsspåret och inte bland ytvegetationen. Markberedningen förebygger också snytbagge- och sorkskador.

 

--

Du får markberedning som lämpar sig för din skog
 

Målet med markberedningen är att göra skogsmarken till ett gynnsamt växtunderlag för plantor och frön. På momarker görs detta vanligen genom att mineraljorden vänds upp och ner till en tuva så att markens humusskikt vänds mot varandra till en liten kulle. På detta sätt får plantan växa på en lagom fuktig och näringsrik plats. Till exempel vid sådd räcker det med att markytan luckras upp. Vid skogsförnyelse rekommenderar vi alltid markberedning, eftersom detta bidrar till att både resultatet från skogsförnyelsen och trädens tillväxt förbättras. 

 

Markberedning främjar kolbindningen under en lång tid

Markberedningen påverkar kolbindningen genom att öka trädens tillväxt. Till följd av markberedningen blir den mikrobiologiska nedbrytningen livligare och plantorna får tillgång till näringsämnen. Beredningen höjer också markens temperatur i tuvorna, vilket bidrar till att plantans tillväxtförhållanden förbättras. När trädbeståndets tillväxt ökar faller det ner mer förna på marken. Detta har en gödslande effekt. Undersökningar om markens kolbildning har visat att beståndets tillväxt och kollagret har ökat 10–25 år efter olika typer av markberedning, men i jordmånens översta, 30 cm tjocka, skikt har kollagret inte förändrats. Markberedningen främjar alltså kolbindningen under en lång tid. 

 

Naturens mångfald och vattendragen beaktas vid markberedning

Naturobjekt som till exempel bäckar och källor, naturvårdsträd och liggande död ved samt skyddszoner kring vattendrag lämnas utanför makberedningen. 

Vad ingår i UPM Markberedning?

 • Plan för markberedning av förnyelseareal
 • Kostnadskalkyl
 • Avtal om markberedning med skogsskötselavtal
 • Fastställande av arbetsområdet
 • Val av markberedningsmetoder
 • Beaktande av naturobjekten
 • Meddelande till skogsägaren när arbetet inleds
 • Genomförande av markberedningen
 • Markberedningsarbetet
 • Kvalitetskontroll
 • Uppdatering av figuruppgifterna i UPM:s datasystem

Harvning, fläckupptagning och olika högläggningsmetoder är några av markberedningsmetoderna. Skogsplantering och sådd kan göras manuellt eller maskinellt. I maskinell plantering och sådd görs odlingsarbetet samtidigt med markberedningen.

 
 

UPM Plantering – förutsättningar för framtida avkastning

UPM Plantering i kombination med plant- eller frömaterial och markberedning garanterar en snabb tidig utveckling av skogen och möjliggör en framgångsrik skogsförnyelse.

 

En produktiv tillväxt från första början

Avtala om plantering eller sådd samtidigt som du gör en virkesaffär, så att den nya skogen får börja växa och kolet bindas utan onödiga dröjsmål. Skogsodlingen genomförs med lagom täthet genom att plantera eller så på de platser som skapats i samband med markberedningen. Till kvalitetsplantering hör att sköta plantorna och säkerställa att de vattnas tillräckligt och planteras lagom djupt och tätt. Dessutom ska plantlådorna föras bort ur skogen. En fackman utför arbetet skickligt och i enlighet med arbetsinstruktionerna och rekommendationerna. 

Du får en odlingsmetod som lämpar sig för tillväxtförhållandena
Eftersom tillväxtförhållandena varierar mellan olika skogsmarker och områden väljs skogsförnyelsemetoderna alltid enligt figurens växtplats. Sådd och plantering kan utföras av skogsarbetare eller maskinellt bereoende på platsen. Vi hjälper dig att välja rätt planteringsmetod som lämpar sig för trädslaget och markberedningen. 

Utnyttja virkeshandelsbonus
UPM Skogs Partner kan använda virkeshandelsbonusen för att betala
kostnaderna för UPM Skogsförnyelse. 

Vad ingår i UPM Plantering?

 • Röjning av området som förnyas*
 • Markberedning*
 • Plant- eller frömaterial*
 • Kostnadskalkyl
 • Avtal om produkt med skogsvårdsavtal
 • Skogsägaren meddelas när arbetet inleds
 • Planteringsarbete eller maskinellt arbete
 • Kvalitetskontroll
 • Uppdatering av informationen i en eventuell UPM Skogsbruksplan

*Genomförs vid behov. Kunden debiteras för kostnaden.

Planteringen kan göras manuellt med planteringsrör eller maskinellt. I maskinell plantering eller sådd utförs markberedningen samtidigt med planteringen.

 
 
 

UPM Plantor – börja rätt för att säkra en sund och lönsam skog

Förutsättningarna för skogens framtida framgång sås redan i början.

 

Du säkerställer de bästa förutsättningarna för skogens tillväxt

Alla UPM Plantor och frön är resultatet av årtionden av utveckling och kunnande. Du får plantor för din skog vars rot och skott, rotklump, ålder och längd är i rätt proportion.

Din skogsmark förnyas snabbt mot lönsam tillväxt
Framgångsrik skogsförnyelse är beroende av högklassigt skogsodlingsmaterial och markberedning. En investering i båda två garanterar avkastning på din skog.

Du väljer ett lämpligt odlingsmaterial för tillväxtförhållandena
Tillväxtförhållanden varierar beroende på skogsmark och område. Metoderna för skogsförnyelse, dvs. markberedning och skogsodlingsmaterial, väljs därför ut efter tillväxtförhållanden. Vi hjälper dig att välja rätt trädslag och markberedning för ståndorten.

 

Vad ingår i tjänsten UPM Plantor?

 • Val av skogsodlingsmetod och trädslag
 • Bedömning av plant- eller frövolym
 • Kostnadskalkyl
 • Beställning av skogsodlingsmaterial med skogsvårdsavtal
 • Plan för plant- eller fröleverans
 • Meddelande till skogsägaren när plantorna eller fröna har kommit
 • Kvalitetskontroll
 • Plant- eller fröleverans
 • Källinformation om skogsodlingsmaterial

Vi erbjuder plantor för gran, tall och vårtbjörk samt frön för tall i samband med virkeshandeln.