När?

Tillväxtökande gödsling i gallringsskogar på mineraljordar. På marker som lider av näringsbrist allt från plantskogar till gallringsskogar. Tillväxtökande gödsling och borgödsling görs i maj–september och askgödsling året runt. 

Varför?

Med UPM Skogsgödsling får du enkelt mer avkastning på din skog genom att öka mängden timmer av högre värde och kvalitet. Vi genomför de bästa lösningarna för din skogs hälsa och tillväxt.

Pris?

Begär en offert på en skogsvårdstjänst av din lokala skogskundansvarige.

Sök kontaktuppgifter

 

UPM Skogsgödsling – mer kvalitet i din skog

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Ytterligare tillväxt i ett välskött bestånd
Gödslingen tillför näringsämnen i skogen för att förbättra trädens tillväxt och kolbindning. Träden får mer kraft att växa på längden och de blir också grövre. Tillväxten i ett välskött bestånd ökar med 15–20 kubikmeter per hektar.


Du får mer inkomster från din skog
Skogsgödsling är det snabbaste sättet att öka trädens tillväxt och avkastningen från skogen på ett hållbart sätt. När tillväxten blir snabbare och bättre förkortas skogens omloppstid och gallringsintervallen. Andelen värdefullt timmer ökar särskilt i äldre bestånd, vilket betyder att den ekonomiska avkastningen ökar. Kostnaderna för
skogsgödsling kan dras av i skogsbrukets beskattning.


Skogen börjar må bättre
Genom tillförsel av näringsämnen tillfrisknar skogens barrklädnad klart
redan under följande tillväxtperiod. Näringssituationen korrigeras på
2–5 år. För vitaliseringsgödsling kan du få Metkastöd som vi kan
ansöka om för dig.

Klimatpositiv skogsvård – kolbindningen är effektivast i en växande skog
Genom skogsgödsling kan du betydligt öka tillväxten i dina skogar och samtidigt effektivera kolbindningen. En gödslad hektar skog binder cirka 10 000 kg koldioxid mer per hektar än en ogödslad skog. Ökningen i kolbindningen motsvarar en finländares koldioxidavtryck per år. 


Kvalitetsvirke för långlivade produkter
Trädbestånd som växer bra och binder kol bidrar till att bromsa upp klimatförändringen. Träden fortsätter att lagra kol särskilt när stockdelen växer till följd av gödslingen och kan användas för att tillverka slutprodukter som lagrar kol under en lång tid. 

Utnyttja virkeshandelsbonus 
UPM Skogs Partner kan använda virkeshandelsbonusen för att betala
kostnaderna för UPM Skogsgödsling.

 

Vilka hållbarhetseffekter har skogsgödsling?

1. Öka tillväxten och kolsänkorna

Genom att gödsla en hektar skog ökar din skog kolbindningen lika mycket som den genomsnittliga finländarens årliga koldioxidavtryck, det vill säga upp till 10 000 kilo. Tillväxten ökar med 2–6 kubikmeter per hektar och år och träden blir snabbare grövre.

2. Öka trädbeståndets hälsa

Du förebygger tillväxtstörningar och korrigerar näringsbrist i din skog. Du kommer att se effekterna redan under nästa växtsäsong och en friskare skog kommer att vara mer motståndskraftig mot klimatförändringar.

3. Gödsling på naturens villkor

Vi ser till att det finns skyddszoner på 20–50 meter intill vattendragen för att förhindra att näringsämnen rinner ut i vattendragen. På så sätt garanterar vi att skogsgödslingen tar hänsyn till naturen som helhet.

 
 

Vad är nyttan med skogsgödsling? 

 

manty-tukkeja.jpg

1. Avkastningen ökar

Tillväxten ökar med 2–6 kubikmeter per år och hektar, vilket betyder att skogen snabbare blir avverkningsmogen. Träden blir snabbare grova och mängden värdefullt timmer ökar.

2. Kolsänkorna ökar

Gödsling är en klimatgärning eftersom den ökade tillväxten till följd av gödsling kan binda upp till 10 000 kg mer kol per hektar. 

puolukat.jpg

3. Skogen blir friskare

Med skogsgödsling kan näringsbrister åtgärdas och tillväxtstörningar förhindras.

4. Naturvärdena beaktas bättre

Skyddszoner på 20–50 meter lämnas vid vattendrag. Gödsling utförs inte och gödslingsmedel lagras inte i grundvattenområden. 


 

Vad ingår i UPM Skogsgödsling?

 
 • Fastställande av figurerna som ska gödslas och utmärkning av gödslingsplanen på kartan
 • Kostnadskalkyl
 • Avtal om gödsling med skogsskötselavtal
 • Näringsanalys av barr och mark*
 • Val av gödslingsmedel
 • Val av spridningsmetod för gödseln
 • Planering och eventuell beredning av gödsellagret
 • Beaktande av miljön
 • Avtal om produkt med skogsskötselavtal
 • I samband med hälsogödsling: ansökan om eventuellt finansiering av hållbart skogsbruk, dvs. Metka-stöd till skogsägaren
 • Genomförande och övervakning av gödselspridningen
 • Uppföljning av spridningens jämnhet enligt UPM:s instruktioner
 • Meddelande om eventuellt Metka-stöd
 • Uppdatering av gödselinformationen i en eventuell UPM Skogsbruksplan
 

* Genomförs vid behov. Kunden debiteras för kostnaden.

 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 

Titta på videon

 
 

Såg du dessa tjänster?

UPM Skogsbruksplan
Kollektion

UPM Skogsbruksplan

Läs mer
UPM Virkeshandel
Kollektion

UPM Virkeshandel

Läs mer
UPM Skogsväg
Kollektion

UPM Skogsväg

Läs mer