När?

När du vill säkerställa bevarandet av värdefulla naturliga livsmiljöer i din skog och skydda skogen från åtgärder.

Varför?

För att få ersättning för värdefullt bevarande av biologisk mångfald.

Pris?

Begär en offert på en skogsvårdstjänst av din lokala skogskundansvarige.

Sök kontaktuppgifter

 

Varför löns det för skogsägare att ansöka om miljöstöd?

Med miljöstöd får du ersättning för ditt naturvårdsarbete. Du kan ansöka om Metka-stöd för en 10-års tidsbegränsad skyddsperiod hos Skogscentralen om din skog innehåller värdefulla naturobjekt som behöver skyddas.  Vi kan även hjälpa dig med andra alternativ för skydd.

Hur kommer jag igång med frivilligt miljöskydd?
Om du är intresserad av frivilligt skydd kan vi hjälpa dig att avgöra om ditt område är stödberättigat och ansöka om Metka-finansiering för din räkning.

Vilka typer av objekt är berättigade till miljöstöd?
Områden som är berättigade till miljöstöd är främst trädbevuxna livsmiljöer av särskild betydelse eller livsmiljöer med högt värde för biologisk mångfald i enlighet med  § 10 i skogslagen.

Vilka kriterier används för att bedöma områden för miljöstöd?
Valet av miljöstödsobjekt påverkas av faktorer som närheten till ett objekt som är skyddat enligt  skogslagen eller ett annat skyddat område.  Det viktigaste urvalskriteriet är skogens värde för den biologiska mångfalden, t.ex. förmultnande ved och vattendragets naturliga tillstånd. De vanligaste målen för miljöstöd är kärr, lundar, närheten till små vattendrag och momarker med rikligt med rötskadad ved som har ett betydande högt värde för biologisk mångfald.

 

Vilka hållbarhetseffekter har skogsskyddet?

1. Öka mångfalden av skogsarter

Skogsskyddet erbjuder livsmiljöer för arter som är hotade av ett effektivt skogsbruk.

2. Skyddar bevarandet av hotade livsmiljötyper

Skogsskyddet bevarar sällsynta och värdefulla skogsobjekt även för kommande generationer.

3. Säkerställer ekosystemtjänsternas kontinuitet

Skogsskyddet bevarar skogarnas värde som platser för till exempel rekreation eller svampplockning.

 
 

Vad innehåller tjänsten för ansökan om miljöstöd?

 
  • Bedömning av  områdets stödberättigande
  • Terrängbesök och bedömning av objektet.
  • Verkställighetsansökan  efter utförandet för att erhålla  Metka stöd
  • Skogscentralen betalar ut Metka-stödet till kunden
  • Uppdatering av skogsbruksplanens figurdata för att följa miljöstödsbeslutet.
 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 

Såg du dessa tjänster?

UPM Skogsbruksplan
Kollektion

UPM Skogsbruksplan

Läs mer
UPM Skogsväg
Kollektion

UPM Skogsväg

Läs mer