Varför är drivningskvaliteten viktig? Så här säkerställer vi virkesdrivning av hög kvalitet

03/07/2019 13:00:23

Drivningskvaliteten påverkar skogens hälsa och framtida virkesavkastningsförmåga. Vi arbetar kontinuerligt på många olika sätt för att säkerställa hög drivningskvalitet. Läs UPM Skogs kvalitetschef Tero Anttilas svar på frågor som gäller drivningskvaliteten.

Varför är drivningskvaliteten viktig?

God kvalitet på drivningen säkerställer att skogsnaturen mår bra och att skogen har god virkesavkastningsförmåga i framtiden. Ett bra drivningsresultat vid gallringar säkerställer att rätt slags och en tillräcklig mängd träd lämnas kvar. Det har till exempel fastställts tydliga gränser för körstråkens mått och antal, eftersom träd inte kan växa på dessa ytor. Överflödiga träd- och rotskador försämrar i sin tur trädbeståndets framtida tillväxt och ökar risken för röt- och insektsskador. En god drivningskvalitet tryggar också skogsnaturens mångfald. Den är en särskilt viktig kvalitetsfaktor vid förnyelseavverkningar.

Hur säkerställer vi virkesdrivning av hög kvalitet?

Virkesdrivning av hög kvalitet säkerställs med ändamålsenliga anvisningar, god planering och bra kunnande samt drivningsåtgärder av hög kvalitet. Drivningskvaliteten följs av flera parter. Särskilt viktig är drivningsföretagarnas egenkontroll. Som beställare följer även UPM Skog drivningskvaliteten. Kvaliteten bedöms dessutom av en utomstående part.

Hur fungerar drivningsföretagarnas egenkontroll?

Avverkningsmaskinernas och skotarnas förare innehar en nyckelroll när det gäller drivningskvaliteten. De ska använda sin yrkesskicklighet för att utföra drivningsarbetet på bästa sätt på varje objekt. Drivningsföretagen har bundit sig till egenkontroll och gör dessutom tusentals kvalitetsgranskningar per år. Vi stöder på många sätt kunnandet bland företagarnas anställda bland annat genom att ordna kurser, ge råd och ställa en inlärningsmiljö till skogsarbetarnas förfogande.

Hur följer och förbättrar vi drivningskvaliteten?

Vi har cirka 30 kvalitetsansvariga som i första hand arbetar för att säkerställa drivningskvaliteten och håller kontakt med maskinförarna. Våra anställda gör också flera hundra kvalitetsmätningar per år i terrängen. Vi har satsat betydligt på detta under de senaste åren.

Vi följer dessutom drivningsföretagarnas egenkontroll. För att kontrollera drivningsobjekten har både vi och drivningsföretagarna enhetliga förfaringssätt och instruktioner. Vi kontrollerar att företagarna gör ett tillräckligt antal kvalitetsgranskningar och särskilt följer granskningarnas innehåll och kvalitet.

Utifrån våra egna granskningar ger vi företagarna feedback och kräver vid behov åtgärder om det har upptäckts fel eller brister i arbetet. Drivningsföretagets prestationsförmåga bedöms också på möten som hålls regelbundet.

Hurdana metoder använder vi för att följa drivningskvaliteten?

För mätning och bedömning av drivningskvaliteten använder vi metoder som är allmänt kända i skogsbranschen, till exempel Metsätehos Online-metod. Mätrutinerna är mycket etablerade i branschen. Det som ska mätas är till exempel mängden återstående träd i skogen, träd- och rotskador samt körstråkets mått. Vi strävar ständigt efter att utveckla kontrollen av drivningskvaliteten bland annat genom att förbättra verktygen för kvalitetsmätning och fältdatasamlarna samt uppgifterna om förhållandena. 

Hur fungerar den externa kvalitetskontrollen?

Vi har redan i många år anlitat Tapio Silva Oy för att bedöma drivningskvaliteten. Bedömningen grundar sig på ett omfattande sannolikhetsurval och på en professionell och extern oavhängig utvärdering. Denna utvärdering spelar en central roll när vi bedömer kvaliteten på vår egen drivning.

Vi lämnar uppgifter om drivningsblocken till Tapio som sedan genomför sannolikhetsurvalet i enlighet med gemensamt överenskomna betoningar. Vi vill i hela vårt verksamhetsområde säkerställa ett tillräckligt urval av arbetsslag som vi anser viktiga.

Finlands skogscentral gör också bedömningar av drivningsresultatet. Dessa resultat har behandlats bland annat i en jämförelse som Metsälehti låtit utföra. Vid en jämförelse av organisationer som driver virke i enskilda skogar hade UPM Skog den bästa kvaliteten på gallring.

Vem fastställer ett godtagbart drivningsresultat?

Skogslagen fastställer gränserna för ett godtagbart drivningsresultat. Därefter följs rekommendationerna för god skogsvård och kriterierna för skogscertifiering (PEFC™ och FSC®-C109750), som också innehåller en förpliktelse att säkerställa att kraven uppfylls. Företagen ställer också egna krav på drivningskvaliteten.

Hur beaktar vi responsen på drivningskvaliteten?

Vi beaktar all respons som gäller drivningskvaliteten. Vi har redan i flera år begärt respons även av våra skogskunder. Detta är viktigt även om responsen i hög grad påverkas av skogskundens kunnande och erfarenhet av skogsbranschen. Ett nyss avverkat område kan vid första anblicken se oklart, kaotiskt och till och med konstigt ut även om drivningsresultatet är det bästa möjliga. Vi går alltid noggrant igenom all feedback och strävar efter att utveckla vår verksamhet utifrån synpunkterna.

 

 
 

Läs mer om när det är dags för avverkning

När är det dags för avverkning?
Artikel | 03/24/2021 06:42:00 | 6 min

När är det dags för avverkning?

Läs mer