Varför lönar det sig att gödsla skogen?

Våra skogsexperter kan hjälpa dig att välja lämplig gödsling för din skog. Rätt gödsling förbättrar skogens hälsa, kolbindningen och trädens tillväxt.

Gödslingen gör skogen friskare och ökar skogsägarens inkomster

En kvävegödsling i en välskött skog på mineraljord ökar tillväxten med i genomsnitt 15–20 kubikmeter per hektar. Detta motsvarar nästan ett dragbilslass mer virke per hektar. En större virkesmängd och en större andel stockar ger skogsägaren betydande tilläggsinkomster.

- Mängden stockar ökar och skogen mår bättre. Vi har märkt detta i praktiken när vi har gödslat våra egna skogar, berättar Ella Kaivola, produktchef inom skogsvård vid UPM Skog.

Fem skäl att gödsla skogen

  1. Träden börjar växa snabbare.
  2. Andelen stockar ökar.
  3. Skogen mår bättre.
  4. Kolbindningen ökar.
  5. Bär- och svampskörden förbättras.

Många fördelar med en välmående skog

Vid gödsling tillförs marken näringsämnen som ökar trädens tillväxt och korrigerar hälsotillståndet i skogen. I äldre skogar gäller tillväxtökningen nästan enbart värdefullt kvalitetstimmer som innebär större avverkningsinkomster för skogsägaren. I yngre bestånd gör den tillväxtökande gödslingen gallringsintervallerna kortare och effektiverar värdetillväxten. Därför blir massaveden snabbare till stockar.

Det kan alltså konstateras att skogsgödsling är en mycket lönsam investering och kostnaderna kan dras av i beskattningen. När du skaffar gödslingen via oss ansöker vi om eventuella statsstöd för din räkning.

- Vid skogsgödsling är avkastningen på investerat kapital upp till 15 procent. Det betyder att en euro har ökat till tre euro åtta år senare, förklarar Kaivola.

Gödslingen gynnar inte bara skogsägarens bankkonto, utan en växande skog är också en kolsänka, dvs. den binder koldioxid som finns i atmosfären. En gödslad skog kan binda 10 000 kg mer koldioxid per hektar än en ogödslad skog. Ökningen i kolbindningen motsvarar en finländares koldioxidavtryck per år.  Gödslingen ger också en större bär- och svampskörd.

Hurdan gödsling passar i min skog?

I skogen utförs antingen vitaliseringsgödsling eller tillväxtökande gödsling:

  • Vitaliseringsgödsling görs för att hålla skogarna friska och åtgärda brister i markens näringsbalans.
  • Med tillväxtökande gödsling eftersträvas i första hand ökad tillväxt av kvalitetstimmer. Det är emellertid bra att beakta att tillväxtökande gödsling inte är ett lönsamt alternativ i skogar där tillväxten omfattar endast massaved. 

Valet av rätt gödsling beror på många faktorer. Gödslingsbehovet och -möjligheten i en skog bedöms enligt rekommendationerna om god skogsvård utifrån ståndortens bördighet, tidigare användning, skick och beståndets yttre egenskaper. Vi har utarbetat en nyttig och utförlig guide om lönsam skogsgödsling. Guiden ger dig mer information om skogsgödsling och du förstår när och med vilka gödslingsmedel din skog bör gödslas.

Skogsgödsling korrigerar näringsstörningar

Näringsobalans syns tydligt på trädkronorna, årsskotten och barren. En observerad störning bör åtgärdas så fort som möjligt. Vitaliseringsgödsling behövs ofta till exempel på torvmarker. Där begränsas trädens tillväxt till exempel av kalium-, fosfor- eller borbrist. Askgödsling åtgärdar näringsbrister samtidigt som kalken i askan påskyndar mikrobaktiviteten i marken så att kväve som finns i torvmarken i allt högre grad frigörs och kan användas av trädbeståndet. I granbestånd på bördiga marker prövas träden ofta av borbrist. Näringssituationen kan korrigeras antingen med askbaserad eller flytande borgödslingsmedel.  

Gemensamma projekt via tjänsten UPM Skogsgödsling

Flygspridning med helikopter görs ofta som gemensamma projekt, dvs. flera skogsägares skogar gödslas på samma gång. För att ett flygspridningsprojekt ska kunna genomföras på ett lönsamt sätt bör området som ska gödslas vara minst 10 hektar. Ju större området är, desto kostnadseffektivare är gödslingsprojektet.

UPM gödslar också sina egna skogar varje år, och i samband med detta kan även enskilda skogar i samma område gödslas. Det enklaste sättet att sköta skogsgödslingen är att kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Tjänsten UPM Skogsgödsling omfattar bland annat val av gödslingsmedel och spridningsmetod, val av figurer som ska gödslas, spridning och genomförande samt mycket mer. Den skogskundansvariga i ditt område berättar gärna mer. Om du vill kan du också fastställa gödslingsbehoven i dina skogar via webbtjänsten UPM Skog.

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område


Logga in i webbtjänsten

 

Gödsling med helikopter ger ökad avkastning från skogen
Artikel | 4 min

Gödsling med helikopter ger ökad avkastning från skogen

Läs mer
Skogsgödsling är en lönsam investering
Artikel | 1 min

Skogsgödsling är en lönsam investering

Läs mer
En skogsväg i gott skick ökar ditt skogsbruks värde
Artikel | 1 min

En skogsväg i gott skick ökar ditt skogsbruks värde

Läs mer