Vad skogsägaren bör känna till om FSC-certifieringen

Skogsägarna har ofta samma frågor när det gäller FSC®-certifieringen (FSC C 109750). Därför har vi sammanställt de vanligaste frågorna om certifieringen och svaren på dem.

Vad eftersträvas med FSC-certifieringen?

  • Målet med FSC-certifieringen är att beakta hållbarheten på ett helhetsbetonat sätt.  Med FSC säkerställer vi att det råder balans mellan de olika delområdena i fråga om hållbarhet, dvs. naturens mångfald, ekonomisk hållbarhet och sociala värderingar. Satsningar på ett av delområdena gör inte att något annat delområde blir lidande. Syftet med att lämna kvar naturvårdsträd i skogen är att trygga skogsnaturens mångfald genom att spara träd som är viktiga för naturen, till aspar. Dessa träd har ingen ekonomisk betydelse för skogsägaren.  

Varför utvecklades FSC-certifikatet ursprungligen?

  • Skogscertifiering är ett marknadsorienterat verktyg som bevisar att träråmaterialet kommer från skogar som skötts på ett hållbart sätt. För att påvisa virkets ursprung behövdes en oavhängig metod. Därför lanserades skogscertifieringen. 

Varför gör skogsägaren klokt i att certifiera sin skog?

  • Skogscertifiering är ett bra sätt att visa att skogarna sköts på ett hållbart och helhetsbetonat sätt. En skogsägare som anslutit sig till FSC-certifieringen kan vara nöjd med att olika värderingar i skogarna beaktas när skogen behandlas. 

Hur ansluter man sig till FSC-certifikatet?

  • UPM Tillväxt-partnerskapskunderna kan ansluta sig till UPM:s gruppcertifikat genom att kontakta den skogskundansvariga i det egna området eller kundservicen. Innan skogarna ansluts till certifieringen görs en inledande auditeringsprocess där det kontrolleras att verksamheten motsvarar FSC-kraven.  Efter detta undertecknas FSC-avtalet. Efter att skogarna har anslutits ska alla avverkningar och skogsvårdsåtgärder på de FSC-certifierade fastigheterna följa FSC-kraven. 

Varför är det bättre att skogsägarna ansluter sig till gruppcertifikatet än att de certifierar sina skogar själva?

  • FSC-gruppcertifieringen är det allra enklaste sättet för skogsägaren att ansluta sin skog till FSC-certifieringen. FSC kräver mycket administrativt arbete som UPM gör för de skogsägare som anslutit sig till gruppcertifikatet.

Vilka konkreta åtgärder kräver FSC-certifieringen av skogsägaren?

  • I FSC-certifieringen ska minst 5 procent av skogsägarens skogar lämnas utanför skogsbruket. Objekt som alltid sparas är bland annat de särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen, oavsett deras storlek och omfattning, eller skogar med stort inslag död ved. För att säkerställa att värdefulla naturobjekt bevaras har vissa objekt en fastställd skyddszon som inte behandlas eller som ska behandlas som trädbevuxen.  Skyddszonen finns i naturobjektets omedelbara närhet.
  • I skogen kartläggs dessutom specialavverkningsobjekt som har ett förhandsbestämt naturvårdsmässigt mål. Sådana objekt är till exempel skogar som sköts som kontinuitetsskogsbruk eller skogar som bevaras lövträdsdominerade i samband med åtgärder.
  • I FSC-certifieringen beaktas mångfalden också på annat sätt. Till exempel längs vattendrag lämnas skyddszoner som hindrar näringsämnen och sediment från att komma ut i vattendragen.  På varje objekt lämnas dessutom permanent naturvårdsträd som främjar mångfalden samt erbjuder olika arter skydd och livsrum. Förutom levande naturvårdsträd lämnas död ved kvar i skogarna eftersom den är livsviktig för många arter. 

Kan skogen anslutas till båda certifikaten?

  • Skogsägarens skogar kan vara anslutna både till FSC-certifieringen och PEFC-certifieringen (PEFC/02-21-17). I detta fall ska båda certifikatens krav beaktas när skogarna behandlas.

Läs mer om UPM:s gruppcertifikat

Skillnader och fördelar för den biologiska mångfalden med FSC- och PEFC-skogscertifikat
Artikel | 6 min

Skillnader och fördelar för den biologiska mångfalden med FSC- och PEFC-skogscertifikat

Läs mer
FSC®-certifiering – frågor och svar
Artikel | 3 min

FSC®-certifiering – frågor och svar

Läs mer
Har vi också FSC®-certifikatet?
Blogg | 4 min

Har vi också FSC®-certifikatet?

Läs mer