Mitä metsänomistajan pitää tietää FSC-sertifikaatista

FSC®-sertifioinnista (FSC C109750) puhuttaessa metsänomistajat esittävät meille usein samoja kysymyksiä, minkä takia olemme koonneet yhteen yleisimmät kysymykset ja vastaukset sertifiointiin liittyen.

Mitä FSC-sertifioinnilla tavoitellaan?

  • FSC-sertifioinnin tavoitteena on kestävyyden kokonaisvaltainen huomioiminen. FSC:llä varmistetaan, että kestävyyden osa-alueet, eli luonnon monimuotoisuus, taloudellinen kestävyys ja sosiaaliset, arvot ovat tasapainossa. Yhden osa-alueen toteuttaminen ei ole toiselta pois. Esimerkiksi metsään jätettävien säästöpuiden tarkoitus on turvata metsäluonnon monimuotoisuutta säästämällä luonnon kannalta arvokkaita puita, kuten haapoja, jotka eivät ole metsänomistajalle taloudellisessa mielessä merkittäviä. 

Minkä takia FSC-sertifikaatti on aikoinaan luotu?

  • Metsäsertifiointi on markkinalähtöinen työkalu, jolla voidaan osoittaa puuraaka-aineen tulevan kestävästi hoidetuista metsistä. Puun raaka-aineen alkuperän todentamiseksi tarvittiin riippumaton menetelmä, minkä takia metsäsertifiointi alun perin luotiin. 

Miksi metsänomistajan kannattaa sertifioida metsänsä?

  • Metsäsertifiointi on hyvä keino osoittaa, että metsiä hoidetaan kokonaisvaltaisesti kestävästi. FSC-sertifiointiin liityttyä metsänomistaja voi olla hyvillä mielin siitä, että metsän käsittelyn yhteydessä metsien eri arvot tulevat huomioiduiksi. 

Miten FSC-sertifikaattiin voi liittyä?

  • UPM Kasvu -kumppanuusasiakkaat voivat liittyä UPM:n ryhmäsertifikaattiin ottamalla yhteyttä oman alueen metsäasiakasvastaavaan tai asiakaspalveluun. Ennen sertifiointiin liittymistä metsänomistaja käy läpi aloitusauditointiprosessin, jossa tarkastetaan, että toiminta on FSC-vaatimusten mukaista. Tarkastuksen jälkeen allekirjoitetaan FSC-sopimus. Liittymisen jälkeen kaikkien FSC-sertifioitujen tilojen hakkuut ja metsänhoitotoimenpiteet tulee tehdä FSC-vaatimuksia noudattaen. 

Minkä vuoksi metsänomistajan kannattaa liittyä ryhmäsertifikaattiin, eikä sertifioida metsiään itse?

  • FSC-ryhmäsertifiointi on metsänomistajalle kaikista yksinkertaisin tapa saada metsänsä mukaan FSC-sertifiointiin. FSC vaatii paljon hallinnollista työtä, jonka UPM tekee ryhmäsertifikaattiin kuuluvien metsänomistajan puolesta.

Mitä konkreettisia toimenpiteitä FSC-sertifioitu metsä vaatii metsänomistajalta?

  • FSC-sertifioinnissa metsänomistajan metsistä vähintään 5 % tulee jättää metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolelle. Näitä säästettäviä kohteita ovat muun muassa metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt niiden koosta ja laajuudesta riippumatta tai runsaslahopuustoiset metsät. Arvokkaiden luontokohteiden säilyvyyden turvaamiseksi osalla kohteista on määriteltynä käsittelemätön tai peitteisenä käsiteltävä suojavyöhyke. Suojavyöhyke jätetään luontokohteen välittömään läheisyyteen. 
  • Lisäksi metsästä kartoitetaan erityisen käsittelyn kohteita, joilla on ennalta määritelty luonnonhoidollinen tavoite. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi metsät, joita hoidetaan eri-ikäisrakenteisen metsänhoidon menetelmin tai metsät, jotka säilytetään toimenpiteissä lehtipuuvaltaisina. 
  • FSC-sertifioinnissa huomioidaan monimuotoisuus muullakin tavoin. Esimerkiksi vesistöjen varteen jätetään suojavyöhykkeet, joilla estetään ravinne- ja kiintoainehuuhtoumien pääsy vesistöön. Lisäksi jokaiselle kohteelle jätetään pysyvästi säästöpuita, jotka edistävät monimuotoisuutta sekä tarjoavat suojaa ja elintilaa erilaisille lajeille. Elävien säästöpuiden lisäksi metsiin jätetään lahopuuta, joka on monelle lajille elintärkeää.

Voiko metsän liittää molempiin sertifikaatteihin?

  • Metsänomistajan metsät voivat olla sekä FSC-sertifioinnissa että PEFC-sertifioinnissa (PEFC/02-21-17). Tällöin metsien käsittelyssä tulee noudattaa molempien sertifikaattien vaatimuksia.

Lue lisää UPM:n ryhmäsertifikaatista

FSC- ja PEFC-metsäsertifikaattien erot ja monimuotoisuushyödyt
Artikkeli | 6 min

FSC- ja PEFC-metsäsertifikaattien erot ja monimuotoisuushyödyt

Lue lisää
Metsänhoidon suositukset x 10
Artikkeli | 8 min

Metsänhoidon suositukset x 10

Lue lisää
Onko meilläkin se FSC®-sertifikaatti?
Blogi | 4 min

Onko meilläkin se FSC®-sertifikaatti?

Lue lisää