Plantskogsskötsel i rätt tid är livsviktig för din skog

Plantskogsskötsel vid rätt tidpunkt är ett av de viktigaste skedena inom skogsvården. Den utgör grunden för ett lönsamt skogsbruk. En skog som vårdats väl i plantskedet producerar 20–50 procent mer timmer än ett oskött objekt.

Plantorna tävlar med gräs och sly om tillväxtutrymme, ljus och näring. I början växer lövträdsplantor snabbare än barrträdsplantor. Lövträdens skugga och en alltför tät skog hindrar odlingsplantornas tillväxt. Trädbeståndets kvalitet lider också.

I en oskött plantskog blir träden smala. Plantorna kan drabbas av missväxt och svamp- och älgskadorna ökar. Plantskogsskötseln garanterar bästa möjliga tidiga utveckling i skogen, när alltför täta objekt gallras så att de blir lönsamma.

Plantskogsskötsel i rätt tid:

  1. Påskyndar tillväxten hos de odlade träden
  2. Minskar kostnaderna för skogsvården
  3. Tidigarelägger och ökar avverkningsinkomsterna

När en plantskog sköts väl, producerar skogen 20–50 procent mer timmer än ett oskött objekt. Ett oskött förstagallringsobjekt genererar väldigt lite avverkningsinkomster.

– Röjning och gallring av plantskogen garanterar en framgångsrik skogsodling och skapar grunden för ett lönsamt skogsbruk, säger UPM Skogs skogsvårdschef Jyri Schildt.

Förseningar orsakar ökade utgifter

Det lönar sig inte att skjuta upp plantskogsskötseln eftersom en försening på ett år kan orsaka skogsägaren tilläggsutgifter på upp till 100–200 euro per hektar. Summan beror på trädslaget, växtplatsen och plantskogens utvecklingsskede.

Plantskogsskötsel med röjningssåg eller maskin blir arbetsammare och dyrare ju tätare och buskigare plantskogen är. Ibland behövs till och med en andra omgång av plantskogsskötsel på grund av förseningen.

– Skogsförnyelse hör till de största investeringarna inom skogsbruket. Beklagligt ofta drunknar pengarna och arbetstimmarna som satsats på förnyelsen i lövträdssly. De sådda eller planterade träden kämpar i snåren när de snabbväxta lövträden tar över området. Den tidiga röjningen utförs 4–6 år efter skogsodlingen. En röjning som görs i tid sparar reda pengar, säger Schildt.

Ofta två omgångar plantskogsskötsel

De flesta plantskogar vårdas två gånger. Vid skötsel i ett tidigt skede säkras den lilla plantskogens tidiga utveckling genom att avlägsna lövträd som stör plantornas tillväxt. Den utförs antingen med röjningssåg eller genom maskinell röjning. Röjningen minskar mängden lövträdssly.

Maskinell röjning kan också kombineras med borgödsling. På frodiga växtplatser förekommer ofta borbrist som bromsar upp tillväxten och kan orsaka förbuskning av träden och andra fel.

Vid röjning av en fullvuxen plantskog gallras skogen till rätt täthet så att de högklassigaste träden lämnas kvar att växa. Plantskogarna röjs beroende på trädslag när de är 3–5 meter höga.

Det finns hjälp att få i plantskogsskötseln

En del skogsägare utför plantskogsskötseln på eget initiativ. Det gäller ändå att vara realist gällande arbetsmängden och inte ta på sig en alltför stor börda.

Det viktigaste är att utföra plantskogsskötseln i rätt tid. Ett försenat arbete ökar arbetsmängden. En flera års försening orsakar tillväxtförluster och minskar avsevärt avverkningsinkomsterna.

Hur vet man när det är rätt tidpunkt för planskogsskötsel?

– Våra skogskundansvariga kan ge råd angående den rätta tidpunkten. Till dem kan man ställa frågor om allt som gäller plantskogsskötsel, till exempel olika metoder och sätt att utföra arbetet. Om du vill kan vi också utföra plantskogsskötseln på dina vägnar. Vi kan också ansöka om Kemera-stöd för din räkning.


Tips: Utför plantskogsskötseln i tid

  • Plantskogsskötsel i rätt tid påskyndar de odlade trädens tillväxt samt ökar och tidigarelägger avverkningsinkomsterna.
  • En skog som vårdats väl i plantskedet producerar upp till 50 procent mer timmer än en oskött skog.
  • Om plantskogsskötseln försenas med ett år, kan tilläggsutgifterna för skogsvården uppgå till 100–200 euro per hektar.
  • I en oröjd plantskog är diametertillväxten hos gran 20–30 procent mindre och hos tall 30–40 procent mindre än i en röjd plantskog.
  • De flesta plantskogar vårdas två gånger. 
 

 

Läs mer om våra tjänster för plantskogsskötsel

UPM Plantskogsskötsel
Kollektion

UPM Plantskogsskötsel

Läs mer
En tidig plantskogsröjning i rätt tid sätter igång tillväxten
Artikel | 2 min

En tidig plantskogsröjning i rätt tid sätter igång tillväxten

Läs mer
Använd röjsågen säkert
Artikel | 2 min

Använd röjsågen säkert

Läs mer
Kontrollera plantbeståndets skick efter vintern
Artikel | 3 min

Kontrollera plantbeståndets skick efter vintern

Läs mer