Påverkas virkeshandeln av skogens höga bevarandevärde? Frågor och svar

Hur vet jag om det finns områden med högt bevarandevärde i min skog? Kan jag göra virkesaffärer? Läs vad skogsägaren bör känna till om anskaffning av FSC®-kontrollerat virke och områden med högt bevarandevärde (HCV).

Varför är FSC® och skogsområden med högt bevarandevärde aktuella just nu?

En karta över Finlands skogar togs i bruk på senvåren och kan utnyttjas av virkesköparna. På kartorna har områden som eventuellt har högt bevarandevärde märkts ut. Orsaken till att kartmaterialet utarbetades var den nationella riskbedömningen av FSC-kontrollerat virke. Tidigare har varje företag som köper upp virke själv svarat för riskbedömningen.

Vilka skogar gäller kartmaterialet?

Områden med högt bevarandevärde kan finnas i alla skogar som inte är FSC-certifierade (FSC®- C109750).

Har Finland fått nya skyddsområden?

Till följd av den nationella riskbedömningen har Finland inte fått nya skyddsområden eller områden som av annan orsak ska lämnas utanför skogsbruket. I Finland har FSC-kontrollerat virke skaffats enligt samma kriterier redan i mer än 20 år.

Vad är FSC-kontrollerat virke?

FSC-kontrollerat virke anskaffas i skogar som inte är FSC-certifierade. Det ställs inte lika stränga krav på kontrollerat virke som på certifierat virke, men virket måste härstamma från acceptabla källor. Virket får till exempel inte ha skaffats på olagligt sätt, utgöra ett hot mot medborgarrättigheter eller äventyra skogarnas höga bevarandevärden.

Kontrollerat virke behövs därför att det inte alltid finns tillräckligt med FSC-certifierat virke. Kontrollerat virke kan användas för FSC-produkter som efterfrågas i allt högre grad. Konsumenter och tillverkare i olika delar av världen vill stödja en hållbar användning av skogarna.

Vad är skogsområden med högt bevarandevärde (HCV)?

Områden med högt bevarandevärde, dvs. HCV-områden (HCV=high conservation value), är exceptionellt omfattande och enhetliga områden som kan bestå av flera olika naturtyper. Exempel på naturtyper med högt bevarandevärde är myrar i naturtillstånd, lundar med speciella naturvärden och skogar med stort inslag av död ved.

Skogsindustrin rf och Sahateollisuus ry har låtit kartlägga områden i Finland som eventuellt har högt bevarandevärde. Kartläggningen kan utnyttjas av virkesköparna. Målet med kartläggningen har varit att så effektivt som möjligt hitta potentiella områden med högt bevarandevärde.

Kartmaterialet grundar sig på en analys som gjorts utifrån tillgänglig geografisk information och som ger en försiktig prognos. Objekten som märkts ut på kartorna är alltså inte nödvändigtvis faktiska områden med högt bevarandevärde utan de ska separat granskas i terräng. Kartmaterialet är ett verktyg som används för att rikta terrängbesöken i samband med offerter och affärer. Utan detta kartmaterial skulle hela Finland vara ett potentiellt område med högt bevarandevärde.  Skogsbruk kan idkas och virkesaffärer kan göras även i områden med högt bevarandevärde.

Hur vet jag om det finns områden med högt bevarandevärde i min skog?

Du kan få reda på om det finns områden med högt bevarandevärde i din skog genom att kontakta din skogskundansvariga. I framtiden är materialet tillgängligt för våra partnerkunder även i vår webbtjänst.

Kan virkesaffärer göras i ett område med högt bevarandevärde?

Ja. I områden med högt bevarandevärde kan man även framöver idka skogsbruk. Avverkningarna utförs så att skogarnas höga bevarandevärden tryggas, till exempel med avverkningsmetoder som bevarar skogstäcket eller genom att lämna kvar död ved som finns i skogen.

Vad ska jag göra om det finns områden med högt bevarandevärde i min skog?

Du behöver inte göra någonting. UPM beaktar kraven som finns i lagen och certifieringssystemen för sina virkeshandelspartners räkning. I samband med en virkesaffär kartlägger vi objekten och ser till att alla krav uppfylls. Om området som virkesaffären gäller omfattar objekt enligt den nya riskbedömningen kommer vi överens med dig hur avverkningarna ska genomföras i dessa områden.

Vilken nytta är det av att beakta områden med högt bevarandevärde?

Omfattande och enhetliga områden med högt bevarandevärde som finns i ekonomiskogar är viktiga med tanke på den finländska skogsnaturens mångfald. Då dessa områden beaktas i samband med att skogsbruksåtgärder vidtas främjas skogsnaturens tillstånd.

Har du frågor?

Kontakta din skogskundansvariga och ta reda på situationen i din skog. Vi sörjer för att din skog mår bra och ger avkastning. Tillsammans kommer vi överens om lämpliga skogsbehandlingssätt och kontrollerar att kriterierna för FSC-kontrollerat virke uppfylls.

 

Skillnader och fördelar för den biologiska mångfalden med FSC- och PEFC-skogscertifikat
Artikel | 6 min

Skillnader och fördelar för den biologiska mångfalden med FSC- och PEFC-skogscertifikat

Läs mer
Hållbarhet är en konkurrensfördel
Blogg | 3 min

Hållbarhet är en konkurrensfördel

Läs mer
Vad skogsägaren bör känna till om FSC-certifieringen
Artikel | 3 min

Vad skogsägaren bör känna till om FSC-certifieringen

Läs mer