Hur kontrolleras avverkningsmaskinens mätnoggrannhet?

Vid virkesdrivning mäter avverkningsmaskinen varje kapad stock noggrant en åt gången. Mätnoggrannheten övervakas regelbundet av skogsmaskinföraren och en utomstående aktör.

– Skogsägaren behöver inte bekymra sig för mätningen av virket vid avverkningar. Arbetet övervakas noggrant och maskinerna måste alltid vara i skick, intygar Veikko Välipakka som är skogsmaskinentreprenör i Viitasaari. Han är en av sju aktörer som hör till Viita Forest Oy, en sammanslutning av maskinentreprenörer. 

Hur exakt virket måste mätas fastställs i lagen om mätning av virke. Lagen kräver också att mätinstrumentens funktion och mätmetoderna kontrolleras.

Egenkontroll hör till förarens dagliga arbete   

Föraren följer avverkningsmaskinens mätresultat regelbundet under arbetets gång. Den regelbundna kontrollen omfattar en inspektionsmätning av provstammar som datorn valt och stammar som föraren valt slumpmässigt. Både längden och diametern mäts. Från det använda mätinstrumentet för noggrannhetsmätning, en s.k. klave, överförs uppgifterna till datorn.   

– Föraren granskar längdmåttet med mätlina och kubikmetrarna med klave under varje arbetsskift. Resultaten jämförs med de uppgifter som maskinen har gett. Bestämningen av volymen försvåras av att stammen inte alltid har samma form och provtrissan inte alltid är rund. Vid kuberingen strävar man efter att måttskillnaderna ska vara i genomsnitt noll, dvs. att måtten varierar på båda sidor om noll. En liknande avvikelse vid flera mätningar kräver en justering av mätinstrumentet. Inga justeringar krävs ännu när bara ett träd har mätts, säger Välipakka. 

På bilden syns avverkningsmaskinens datorskärm som visar längden (405 cm) och diametern (311 mm) på en stock som hanteras. Föraren kontrollerar hela tiden längden och diametern på varje stock.

 

På avverkningsytan görs varje vecka kontrollmätningar av minst 12 stockar av huvudträdslaget. Dessutom mäts stockar av alla trädslag som avverkas. Målet är att en sådan slumpmässigt utvald stam ska inkluderas i mätningen under varje arbetsskift. Övriga stammar mäts om mer än fem kubikmeter avverkas på stämplingsposten. Tilläggsmätningar görs också efter väderkorrigeringar som görs på våren och hösten.  

– Att följa mätnoggrannheten är i hög grad en rutinsak för föraren. En erfaren förare märker snabbt om det uppstår ett fel i mätinstrumentet, konstaterar Välipakka.  

Mätningen bekräftas av en utomstående inspektör    

– Vid Viita Forest gör tjänstemännen kontrollmätningar av varje avverkningsmaskin fyra gånger per år. UPM Skogs tjänstemän gör dessutom kontrollmätningar och övervakar drivningskvaliteten för varje avverkningsmaskin kvartalsvis, säger Välipakka.

En kontrollmätning som utförs av en utomstående inspektör omfattar minst 30 stockar av huvudträdslaget, dvs. cirka 5–7 stammar. Under kontrollen används alltid den utomstående aktörens mätinstrument. Enligt lagen får mätresultaten och avverkningsmaskinens värden inte avvika från varandra med mer än ± 4 procent, men i praktiken är den eftersträvade noggrannheten ± 3 procent. Om skillnaden är större kalibreras maskinen. Vid sidan om mätnoggrannheten övervakas också mätinstrumentens funktion och själva mätningen. Resultaten från kontrollmätningarna sparas i minst två år.

Virkets längd mäts med hjälp av ett mäthjul.

En noggrann mätning gagnar alla

Numera mäter avverkningsmaskinerna största delen av det avverkade virket. Den tillgängliga mätinformationen utnyttjas när försäljningspris, löner och entreprenadsummor räknas ut. En noggrann mätning gagnar således såväl skogsägaren, virkesköparen som maskinentreprenören.

– Skogsägaren kan när som helst besöka avverkningsplatsen och samtala med maskinföraren.  Det är dock viktigt att skogsägaren beaktar säkerhetsaspekterna, dvs. kontaktar föraren på förhand och använder varselkläder, påminner Välipakka.     

 
 

 

Läs mer om virkesdrivning

Varför är drivningskvaliteten viktig? Så här säkerställer vi virkesdrivning av hög kvalitet
Blogg | 03/07/2019 13:00:23 | 5 min

Varför är drivningskvaliteten viktig? Så här säkerställer vi virkesdrivning av hög kvalitet

Läs mer
Väg som är duglig vid tjällossning
Artikel | 1 min

Väg som är duglig vid tjällossning

Läs mer
Visste du detta om sommardrivning på torvmarker? Bra drivningsresultat och högre pris för virket
Artikel | 3 min

Visste du detta om sommardrivning på torvmarker? Bra drivningsresultat och högre pris för virket

Läs mer
Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer