En partner som säkerställer skogens tillväxt

Planenlig skötsel av skogsegendomen är en del av UPM Skog-partnerskapet. Målet är att skogsägaren ska kunna idka lönsamt skogsbruk och få den bästa avkastningen från skogen.

Skogsägarens och UPM:s långsiktiga samarbete tar sig uttryck både i mångsidiga partnerförmåner och god avkastning från skogen.

”Partnerskapskunden får en helhetslösning som gäller planenlig skötsel av skogsegendomen i stället för förslag på enskilda skogsvårdsåtgärder. Detta säkerställer den bästa avkastningen från skogen. En välskött skog ger värdefullare timmer och större försäljningsinkomster än en skog där skötseln försummats", säger Ella Kaivola, produktchef inom skogsvård vid UPM Skog.

”En ansvarsfull skogsvård som tar hänsyn till naturens mångfald garanterar dessutom en produktiv skog även för framtida generationer. UPM Tillväxt-partnern kan skaffa FSC®-certifiering (FSC C109750) för sin skog. Certifieringen är ett bevis på hållbar skogsvård av hög kvalitet”, påminner Kaivola.

Läs mer om UPM FSC-gruppcertifiering

Den skogskundansvariga ger stöd i frågor som gäller skogsvård

Varje UPM Tillväxt-partner har en egen skogskundansvarig som beaktar skogsägarens mål och hjälper skogsägaren att sköta skogsegendomen.

Den skogskundansvariga sörjer för att de skogsförnyelseåtgärder som behövs på avverkningsytorna planeras i samband med virkesaffären och att plantskogsskötselåtgärder vidtas så fort annan vegetation börjar störa och försvaga plantbeståndets tillväxtförutsättningar. För att en systematisk planering av skogsvården ska lyckas bör den skogskundansvariga ha tillgång till de senaste uppgifterna om skogsägarens skogsegendom.

”Den skogskundansvariga berättar vad som borde göras i skogen och varför. Planerna preciseras under ett skogsbesök som skogsägaren kan delta i om han eller hon vill”, säger Kaivola.

Partnern får en plan för skötseln av skogsegendomen som kan granskas elektroniskt i webbtjänsten UPM Skog. Skötselplanen är en sammanfattning av kommande aktuella avverkningar och skogsvårdsåtgärder som syftar till att öka skogsegendomens värde.

En välskött skog binder koldioxid

Den skogskundansvariga säkerställer särskilt att tidiga åtgärder i skogarna, till exempel odling, plantskogsskötsel och förstagallringar, har vidtagits omsorgsfullt och i rätt tid.

”En välskött skog binder koldioxid effektivt. När skogsvårdsåtgärder har vidtagits mår skogen bra och det finns inga försummade åtgärder som orsakar intäktsförluster och tilläggskostnader. Förstagallringar och gallringar som tidsplanerats enligt en beräkning garanterar den bästa utvecklingen av värdetillväxten”, säger Kaivola.

Snabbare tillväxt med förädlat odlingsmaterial

Skogsförnyelse avtalas alltid i samband med virkesaffärer och tidpunkterna för avverkningar som gynnar skogen bestäms årligen utifrån uppgifterna om trädbeståndet.

Förslagen på plantskogsskötselåtgärder är en del av den årliga planeringen av verksamheten i skogen. På detta sätt säkerställs att försummade plantbestånd inte orsakar tillväxtförluster eller att försenade åtgärder inte leder till extra kostnader. Med tidig röjning av plantbeståndet och en andra gallring av plantskogen tryggas avkastningen från förnyelseinvesteringen. Dessutom säkerställs att förstagallringen är lönsam.

”Plantskogsskötseln har stor inverkan på den framtida avkastningen från skogen, eftersom den inverkar direkt på hur grova träden i beståndet blir. Andelen stockar i ett granbestånd som skötts väl i plantskogsskedet kan vara till och med en tredjedel större än i en skog som inte skötts i det skedet. Detta kan betyda att avverkningsinkomsterna från en välskött skog är upp till 50 procent större än från en skog som inte skötts. Om plantskogsskötselåtgärderna är försenade stiger kostnaderna för plantsskogsskötsel och plantorna är inte lika livskraftiga”, säger produktchefen för skogsvård vid UPM Skog, Ella Kaivola.

En ny skog anläggs

Den skogskundansvariga föreslår alltid en lämplig skogsförnyelsemetod och ett lämpligt trädslag för skogsfiguren i samband med virkesaffärer som omfattar förnyelseavverkningar.

”I skogsodlingen använder vi inhemska plantor och frön av den högsta förädlingsgraden. Förädlat odlingsmaterial påskyndar tillväxten, förbättrar kvaliteten och ökar den genomsnittliga avkastningen med 10–25 procent. Den avverkade skogen ersätts med ny skog som fortsättningsvis binder kol”, säger Kaivola.

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område. 

Sök kontaktuppgifter

 

Gödsling med helikopter ger ökad avkastning från skogen
Artikel | 4 min

Gödsling med helikopter ger ökad avkastning från skogen

Läs mer
De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer