Vår enkät visar: största delen av användarna upplever sig ha nytta av webbtjänsten UPM Skog när de sköter skogsärenden

04/29/2021 12:52:10

Vi skickade en enkät till dem som använder vår webbtjänst och fick rikligt med värdefulla synpunkter. Läs om hur vi förnyar webbtjänstens egenskaper utifrån synpunkterna!

Vid årsskiftet skickade vi en enkät till dem som har använt webbtjänsten UPM Skog och fick till vår glädje ett stort antal (1 345) svar. Utifrån dessa svar kan vi göra vår webbtjänst ännu bättre. Under början av året har vi gått igenom svaren och vidareutvecklat dem till konkreta utvecklingssteg.

Det blir lättare att begära offert på en virkesaffär

Största delen (ca 63 procent) av dem som besvarade enkäten ansåg att webbplatsen UPM Skog är ett intressant tillägg för skötseln av skogsärenden. Många skogsägare anser det fortfarande viktigt att få sköta ärenden direkt med den skogskundansvariga och även då hjälper webbtjänsten skogsägaren att sköta skogsbruket. Den som vill kan även i fortsättningen sköta virkesaffärerna ansikte mot ansikte.

Allt fler sköter emellertid virkesaffärerna på nätet och många användare som besvarat enkäten hade gjort en virkesaffär via webbtjänsten och upplevt att det har gått smidigt.

I fråga om virkeshandel gällde de flesta synpunkterna åtgärder som gör det lättare att lämna offertbegäran. Utifrån dessa synpunkter gör vi under våren en ändring i webbtjänsten som gör att användarna framöver kan begära offert på en figurhelhet som består av flera fastigheter. Detta är till nytta när fastigheterna är många och särskilt om de finns nära varandra.

Minneslappar i april-maj

Många skogsägare har börjat använda webbtjänsten på ett mångsidigt sätt och allt fler granskar virkeshandelsdokument och tidpunkten för skogsvårdsåtgärder i tjänsten samt kontrollera hur dessa inverkar på ekonomin på lång sikt. Ungefär hälften av dem som besvarade enkäten har använt avsnitten Avtal och Skogsegendom i webbtjänsten. Medeltalet av vitsorden som användarna gett var 4 för båda avsnitten då skalan var 1–5.

Användarna kom också med förslag på hur avsnittet kunde förbättras. En del av dessa detaljer har redan gjorts smidigare och en del utvecklas som bäst. Det går nu till exempel snabbare att ladda ner dokument som gäller en virkesaffär i tjänsten. Härnäst förnyas dokumenten som rör skogsvård i avsnittet Avtal. Efter förändringarna, senast hösten 2021, kan skogsägaren i detta avsnitt granska avtal och fakturor som gäller skogsvårdsarbeten. 

Användarna har önskat sig en funktion med minneslappar i avsnittet Skogsegendom, dvs. att de ska kunna lägga till viktiga anteckningar och bilder som gäller figurerna. Funktionen testas som bäst och blir tillgänglig för användarna i april-maj. Vi gör förbättringar för att informationen om skogstillgångar ska vara aktuell och beträffande detta undersöker vi nu hurdana bearbetningsverktyg som borde läggas till i avsnittet.

Avsnittet Skogsbeskattning får ytterligare anvisningar och ändringar som förbättrar användarupplevelsen

Det nya skatteavsnittet i webbtjänsten har börjat användas flitigt. Vi fick värdefulla synpunkter även på detta avsnitt både via enkäten och den separata skogsskattekampanjen. Under kampanjen kunde användarna bedöma avsnittet Beskattning med stjärnor och största delen (75 procent) gav avsnittet 4 eller 5 stjärnor på skalan 1–5. 

Beskattningsavsnittet utvecklas också utifrån synpunkterna. Anvisningarna om hur man gör skatteanteckningar förbättras, raderna kompletteras med uppgifter om det totala beloppet och numreringen av verifikat förbättras.

Vi fick mycket respons på sättet att göra reseanteckningar: det upplevdes som onödigt komplicerat. Att kunna skriva ut anteckningar eller exportera dem till Excel samt spara bilagor på den egna datorn var också förbättringar som många önskade. Förberedelserna för att åtgärda dessa utvecklingsobjekt har också inletts.

Framöver går det att logga in även med nätbankskoder

Med enkäten fick vi mycket synpunkter som gällde inloggningen i webbtjänsten. Alla tycker inte om användarnamn och lösenord som man måste komma ihåg och därför önskades identifiering med nätbankskoder för att lättare kunna logga in i tjänsten. Under försommaren blir identifiering med nätbankskoder ett inloggningsalternativ och användarna kan därefter välja på vilket sätt de vill logga in i tjänsten.

I februari 2021 gjordes rekordmånga registreringar i webbtjänsten UPM Skog. Detta sporrar oss att förbättra webbtjänsten ytterligare. Här har vi endast nämnt en liten del av den respons vi fått. Varje synpunkt är viktig för oss och alla har tagits med på utvecklingslistan. Vi kan inte uppfylla alla önskemål på en gång, men utan feedback kan vi inte utveckla tjänsten. Kom alltså ihåg att tala om vad du tycker även i fortsättningen!

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer
Vanliga frågor om webbtjänsten
Artikel | 2 min

Vanliga frågor om webbtjänsten

Läs mer