Hurdan är min skog? I avsnittet Skogsegendom i webbtjänsten ser du helheten

I avsnittet Skogsegendom i webbtjänsten UPM Skog ser du med hjälp av tydliga diagram och grundliga uppgifter hurdan din skog är, vilka åtgärder som behövs och hurdana inkomster och utgifter du kan vänta dig.

I avsnittet Skogsegendom i webbtjänsten UPM Skog kan du sätta dig noggrannare in i dina figur- och beståndsuppgifter. Du kan undersöka avverkningsmöjligheterna och skötselbehoven samt analysera vilken ekonomisk verkan åtgärderna har.

Sammandragen som sammanställts som temakartor och tabeller och de överskådliga graferna visar dina skogstillgångar och de åtgärder som föreslagits i din skog och hur dessa inverkar på inkomsterna och utgifterna. I avsnittet Skogsegendom kan du också enkelt begära offert på avverkningar och skogsvårdsåtgärder.

Fastighets- och figuruppgifter

I avsnittet Fastighets- och figuruppgifter ser du ett sammandrag av uppgifterna för enskilda fastigheter samt noggranna uppgifter för enskilda figurer. Du får fram figuruppgifterna som en lista, men du kan också granska dem enskilt genom att klicka på figuren på kartan.

Avsnittet omfattar

 • ett sammandrag av uppgifterna om skogsfastigheten
 • förslag på hur skogens värde och avkastningen från skogen kan ökas
 • en figurlista och noggranna uppgifter om figurerna.

Avverkningar och skogsvårdsarbeten

I avsnittet Avverkningar kan du granska dina avverkningsmöjligheter, beräknade inkomster från avverkningsförslagen och beräknade utgifter för skogsvårdsarbeten. De överskådliga tabellerna och diagrammen hjälper dig att få en uppfattning om ändringarna i beståndskapitalet på lång sikt.

Avsnittet omfattar

 • ett sammandrag av planerade avverkningar och skogsvårdsarbeten
 • förslag på avverkningar och skogsvårdsarbeten
 • kassflödesprognoser och en förändring i beståndets värde
 • en utvecklingsprognos för trädbeståndet.

Trädbeståndet och marken

I avsnittet om trädbeståndet och marken kan du bland annat granska skogarnas trädbeståndet, mark och ålder. Här hittar du också de objekt som kan gödslas. Genom att klicka på de gröna frågetecknen får du mer detaljerad information om avsnittet.

Avsnittet omfattar

 • uppgifter om utvecklingsklassen
 • uppgifter om växtplatsen
 • uppgifter om volymen
 • åldersstrukturen
 • uppgifter om virkesslagen
 • uppgifter om skogsbruksmarken
 • gödslingsobjekt.

 

Särdrag

När du väljer Särdrag ser du naturobjekt och figurer som omfattas av begränsad användning.

Avsnittet omfattar

 • begränsningar av användningen
 • naturvårdsobjekt
 • FSC-skyddsområden.

Figurguiden

Med Figurguiden avgränsar du med valda sökvillkor den figurgrupp du vill granska, till exempel endast vissa utvecklingsklasser, ståndortstyper eller figurer som innehåller vissa åtgärdsförslag. Alla tabeller och diagram i avsnittet Skogsegendom beaktar de avgränsningar du gjort med Figurguiden. Du kan till exempel granska planteringarna på dina skogsfastigheter under de följande tre åren.

Uppföljning av planen och alternativa planer

Uppföljning av planen och alternativa planer är särskilt nyttiga för dig om vi nyligen har utarbetat en skogsbruksplan för dig. I avsnittet Uppföljning av planen kan du jämföra målen som antecknats i din skogsbruksplan med de skötselarbeten och avverkningar som genomförts därefter. På detta sätt får du en uppfattning om hur mycket av åtgärderna i planen som har genomförts och hur mycket som fortfarande återstår.

I avsnittet Alternativa planer kan du granska ett alternativt avverkningsprogram som avviker från din egen skogsbruksplan. Maximiavverkningarna enligt skogsvårdsrekommendationerna beskriver den största mängden som kan avverkas.  Du kan jämföra din nuvarande skogsbruksplan eller de åtgärder som föreslagits för dig utifrån informationen om dina skogstillgångar med den tidigaste möjliga avverkningstidpunkten på figurerna.

När den tidigaste möjliga avverkningstidpunkten fastställs beaktas skogsvårdsrekommendationerna, dvs. de allmänt godkända anvisningarna i skogsbranschen för fastställande av avverkningstidpunkten. Du kan fundera över om du vill följa planen eller om du eventuellt vill avverka mer om detta visar sig vara möjligt på din skogsfastighet. 

Avsnitten omfattar

 • målen i din skogsbruksplan och hur de har nåtts
 • en jämförelse mellan maximiavverkningarna enligt skogsvårdsrekommendationerna och avverkningarna enligt skogsbruksplanen.

 

Logga in/registrera dig i webbtjänsten så ser du helheten!

 
De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Vanliga frågor om webbtjänsten
Artikel | 2 min

Vanliga frågor om webbtjänsten

Läs mer
Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten
Artikel | 2 min

Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten

Läs mer