När?

När du vill öka den biologiska mångfalden i din skog och planerar att föryngra din skog. Det är en bra idé att utföra hyggesbränning efter avverkning följande sommar, före föryngring.

Varför?

Hyggesbränningen förbättrar skogens tillväxt, hälsa och mångfald.

Pris?

Begär en offert på en skogsvårdstjänst av din lokala skogskundansvarige.

Sök kontaktuppgifter

 

Hyggesbränning  - en god start för en ny skog

Öka trädbeståndets tillväxt och påskynda skogens omloppstid.
Efter hyggesbränning förbättras markens värme- och näringsförhållanden, surhetsgraden minskar och det nya  beståndet är friskt och ekologiskt konkurrenskraftigt. Tack vare de positiva effekterna kommer plantorna att snabbt börja växa bra.

Öka mångfalden i din skog och förbättra skogens hälsa
Biologisk mångfald bidrar till motståndskraft mot skadedjur och sjukdomar och förbättrar ekosystemets funktion när det gäller näringsrotation och markstruktur. Dessutom möjliggör mångfald förekomsten av ett brett spektrum av organismer, t.ex. insekter, fåglar och svampar, vilket främjar skogens långsiktiga hållbarhet.

Du underlättar  utrotningshotade arters möjlighet  att leva
Brandmiljöer är hem för sina egna specialiserade arter. Många arter som utnyttjar förkolnat trä eller mark som brunnit  har blivit mycket hotade till följd av effektiv brandhantering. Genom att bränna kan du skapa en livsmiljö för dessa arter, som inkluderar dussintals insekter och svampar. Ett speciellt  exempel på en rar växt vid namn Svedjeneva så den behöver värmen från eld för att gro. Många arter gynnas också indirekt av brandområden: till exempel lockas hackspettar av insekter som anländer till träd som brunnit.

Vi ansöker om Metka-stöd för din räkning
Vi tar reda på om området för hyggesbränning  är berättigad till Metka-stöd. Vi förbereder en ansökan om finansiering innan arbetet påbörjas. Du får stödet direkt till ditt konto. Kom ihåg att du kan dra av kostnaderna för utförd hyggesbränning i din skogsskatt.


Kvalitetsvirke för långlivade produkter
Trädbestånd som växer bra och binder kol bidrar till att bromsa upp klimatförändringen. Träden fortsätter att lagra kol särskilt när stockdelen växer till följd av gödslingen och kan användas för att tillverka slutprodukter som lagrar kol under en lång tid. 

Utnyttja virkeshandelsbonus
UPM Skogs Partner kan använda virkeshandelsbonusen för att betala
kostnaderna för UPM Skogsgödsling.

 

Vilka är hållbarhetseffekterna av förbränning?

1. Skogens arter berikas

Bränning möjliggör liv för många utrotningshotade arter, såsom tiotals olika insekter och svampar. Den biologiska mångfalden stöder skogarnas hållbarhet på lång sikt.

2. Skogen växer friskt

Den biologiska mångfalden främjar motståndskraften mot skadedjur och sjukdomar och förbättrar ekosystemets funktion när det gäller näringsämnenas kretslopp och markstruktur. Näringsämnen frigörs för användning av framtida plantor.

3. Förutsättningarna för skogsförnyelse förbättras

Bränning minskar mängden ytvegetation och förbättrar jordens värme- och näringsförhållanden, vilket gör att plantorna snabbt börjar växa bra.

 
 

Vad innebär hyggesbränning?

 
 • Val av plats och bedömning av områdets lämplighet för verkställande
 • En kostnadsberäkning och en offert baserad på den
 • Ansökan om Metka-stöd på uppdrag av kunden
 • Avverkning och förberedande åtgärder
 • Möjliga brandgator
 • Eventuella vattenbrunnar
 • Anmälan till räddningsverket
 • Försäkring som täcker utförande av hyggesbränningen
 • Utförande av hyggesbränningen
 • Släckning efter brand
 • Efterbevakning efter utfört släckningsarbete
 • Anmälan om verkställighet av hyggesbränning för att erhålla Metka-stöd
 • Skogscentralen betalar Metka-stödet till kunden
 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


Såg du dessa tjänster?

UPM Skogsbruksplan
Kollektion

UPM Skogsbruksplan

Läs mer
UPM Skogsväg
Kollektion

UPM Skogsväg

Läs mer