Skogarnas mångfald

En viktig del av en hållbar skogsvård är att trygga naturens mångfald. Syftet är att bevara och öka skogarnas mångfald och främja ett hållbart skogsbruk i all skogsvård och allt virkesinköp.

UPM har ett globalt biodiversitetsprogram där faktorerna som är centrala för skogarnas mångfald har definierats. Programmet är indelat i sex huvudområden: naturliga trädslag, död ved, värdefulla livsmiljöer, skogarnas struktur, vattenekosystem och naturskogar.

Målen som ställts för huvudområdena är globala och de förverkligas med nationella åtgärdsprogram. I Finland har UPM genomfört sitt biodiversitetsprogram till exempel med ett projekt som rör naturen på åsar. Syftet med programmet har varit att med naturvårdsmetoder främja livsbetingelserna för arter som lever på solexponerade åssluttningar.

 

 

Läs mer om UPM:s mångfaldsprogram (på finska)

 
Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer
Lundväxter i våra skogar
Wiki | 1 min

Lundväxter i våra skogar

Läs mer
Steklar i våra skogar
Wiki

Steklar i våra skogar

Läs mer