Samfälld skog

En samfälld skog är ett område som hör till flera fastigheter gemensamt och är avsett att användas för hållbart skogsbruk till förmån för delägarna i den samfällda skogen.

Delägarfastigheternas ägare är delägare i den samfällda skogen och utgör delägarlaget för den samfällda skogen. Delägarna i en samfälld skog ansvarar inte personligen för delägarlagets förpliktelser. Lagen om samfällda skogar och reglementet för samfällda skogar styr användningen och förvaltningen av samfällda skogar. UPM Samfällda skogar sköts och förvaltas av en skogsexpert. Målet är en effektiv virkesproduktion som delägarna har maximal nytta av och en mångsidig användning av skogarna.

UPM Samfällda skogar är ett sätt att motarbeta styckning av skogsfastigheter. Det bildas större skogshelheter som skapar goda förutsättningar för att förbättra skogsbrukets konkurrenskraft och lönsamhet. Ofta är det också lättare att beakta naturens mångfald i större skogsområden än i små skogsfastigheter. En samfälld skog är också ett bra alternativ för dödsbodelägare och vid generationsväxling när det inte är önskvärt att fastigheten styckas i små bitar.

En samfälld skog är en separat skattskyldig som betalar inkomstskatt på de inkomster som den har fått. Inkomstskatteprocenten för en samfälld skog är 26,5%. Den samfällda skogens utdelningar är skattefri inkomst för delägarna.

UPM har bildat fyra samfällda skogar på landskapsnivå. Skogarna är belägna i Östra Finland, Mellersta Finland, Västra Finland och Österbotten.  

 

Läs mer www.upmyhteismetsa.fi (på finska)

 

UPM Bonvesta skogsfastigheter
Wiki | 1 min

UPM Bonvesta skogsfastigheter

Läs mer
Maskinell plantering
Wiki

Maskinell plantering

Läs mer
Skogsförnyelse
Wiki | 1 min

Skogsförnyelse

Läs mer