Hyggesbränning

I hyggesbränning efterliknar man skogsbrand och bränner upp största delen av hyggesresterna samt en del av humuslagret på ett noggrant avgränsat område. Skogens mångfald ökar också.

UPM gör hyggesbränningar av skogs- och miljövårdsskäl. I ekonomskogar kan mångfalden ökas genom hyggesbränning och hyggesbränning är också en del av en effektiv och lyckad skogsförnyelse.

Hyggesbränning som skogsvårdsåtgärd innebär att näringsförhållandena på växtplatsen förbättras genom att näringsämnen frigörs och surheten i marken minskas.  När humuslagret blir tunnare förbättras värmeförhållandena i marken. Skogsodlingen underlättas genom att hyggesrester bränns. Hyggesbränningen förbättrar också skogens hälsa. 

Ett mål för hyggesbränningen som är viktigt ur naturvårdssynvinkel är att öka mångfalden i skogarna. Med hjälp av hyggesbränning skapas brända livsmiljöer i skogarna som ett stort antal arter är beroende av. Exempel på sådana arter finns bl.a. bland skalbaggar, lavar och svampar. UPM inledde redan för många år sedan ett brandprojekt som en del av sitt biodiversitetsprogram. Åtgärderna i programmet, såsom hyggesbränningar, bränning av solexponerade sluttningar och grupper med naturvårdsträd, har hjälpt arter som är beroende av brända miljöer att klara sig i ekonomiskogar.

Hyggesbränningen hör till kriterierna för god skogsvård enligt skogscertifieringssystemen FSC® och PEFC. I PEFC har målen för hyggesbränning satts upp separat för varje certifieringsområde och i FSC separat för varje skogsägare.