Virkesaffärer utan kalhuggning?

05/06/2019 11:35:05

Skogsägarna bestämmer om sina skogar och hurdana skogsvårdsarbeten och avverkningar som görs i skogarna. UPM:s uppgift är att erbjuda sakkunskap och ett omfattande utbud av produkter så att var och en hittar ett lämpligt alternativ som motsvarar de egna målen. Du kan göra virkesaffärer oberoende av avverkningssättet, men det valda sättet bör stämma överens med dina ekonomiska och andra mål.

Skogslagen tillåter sedan 2014 kontinuitetsskogsbruk och UPM har ända sedan dess gjort avverkningar inom kontinuitetsskogsbruk både i bolagets egna skogar och i enskilda skogar. Den erfarenhet och kunskap som detta har gett gör att vi kan utvidga vårt tjänsteutbud. I dag har vi berättat att vi genom att produktifiera avverkning inom kontinuitetsskogsbruk vill påminna skogsägarna ännu aktivare om dessa alternativ.

Många alternativ

Kontinuitetsskogsbruk betyder att det finns träd i olika åldrar och storlekar i skogen och endast en del av träden avverkas på samma gång. När skogen förnyas utförs inga kalhuggningar, utan skogen är alltid trädbevuxen i viss mån. Kontinuitetsskogsbruk kan genomföras med flera olika avverkningssätt, till exempel med kant- och luckhuggning samt plockhuggning. Det viktiga är att skogen förnyas mer detaljerat utan stora öppna områden.

Kontinuitetsskogsbruk och de avverkningssätt som det omfattar ersätter inte våra nuvarande skogsåtgärder utan utgör alternativ som skogsägarna kan välja om de av någon orsak vill undvika kalhuggningar. Fördelarna är bland annat miljöfördelar och att landskapet hela tiden är trädbevuxet. Arter som gynnas av att marken alltid är täckt trivs bra i sådana skogar.
När metoden väljs är det viktigt att reda ut om det i fråga om skogens ståndortstyp och beståndsstruktur finns förutsättningar för kontinuitetsskogsbruk. Om det till exempel redan växer träd i olika åldrar i skogsskiftet är det lättare att övergå till kontinuitetsskogsbruk. Fördelarna med olika odlingssätt i skogen måste också övervägas.

Den nuvarande skogsvården har ökat de finländska skogarnas kolsänkor betydligt och våra skogar växer nu mer än någonsin. Oberoende av avverkningssättet är utgångspunkten för det moderna skogsbruket att sammanjämka det ekonomiska utnyttjandet av skogen och bevarandet av naturvärdena.

När andra ropar svarar din skog

Det har talats mycket om Finlands skogar under den senaste tiden. Det har sagts att våra välskötta skogar växer rekordartat och det har krävts att avverkningarna måste minskas. Har du som skogsägare blivit tillfrågad vad du vill? Skogarna tillhör nämligen inte oss eller Finland utan de är dina skogar. Andra bestämmer inte hur du sköter din skog.

Det är alltid skogsägaren som beslutar hur skogen ska användas. Skogsexpertens uppgift är att ge skogsägaren information som stöder beslutsfattandet och tala om vilka metoder skogsägaren kan använda för att nå sitt mål.

Skogsägarna är olika, precis som skogarna. Det som passar en skog eller en skogsägare passar inte alla. Det bästa resultatet uppnås när skogsägaren känner sin skog och har satt upp mål för skogsbruket. Det finns ett lämpligt behandlingssätt för alla skogar och virkesaffärer kan göras oberoende av avverkningssättet.