Digitaliseringen underlättar vård av skogsegendomen

01/14/2019 08:33:55

UPM Skog har alltid vårdat sina egna och sina kunders skogar på ett övergripande sätt, från frö till slutavverkning. Vi är väl förtrogna med skogsvårdens olika skeden och kan också erbjuda goda tjänster för alla skeden.

Metoderna inom skogsvården har utvecklats under åren och är idag toppklass. Den största förändringen under de senaste åren har skett inom informationsbehandling. Vi håller på att övergå från pappersdokument och handlingar till elektroniska system.

Vi vill underlätta skötseln av skogsärenden. Skogsbruksplanen har funnits i elektronisk form redan i många år. År 2003 var UPM en föregångare i och med lanseringen av sin skogsbruksplanetjänst för kunder – MetsäSoppi. Förra våren kunde åra kunder börja göra virkesaffärer elektroniskt, t.ex. hemma i den egna soffan.

Det elektroniska service-konceptet utvecklas dagligen tillsammans med skogsägarna, men den traditionella, personliga kundtjänsten är fortfarande den viktigaste kanalen för att sköta ärenden. Det lönar sig att avtala om skogsärenden med den skogskundansvariga och därefter registrera ärendena med hjälp av elektroniska verktyg. Offertbegäran, offerter och virkesaffärer går bra att behandla och godkänna elektroniskt. På så sätt håller man ordning på dokumenten och avtalade saker registreras. Det är också lätt att gå in i tjänsten senare för att kontrollera sina ärenden. Det kommer ett automatiskt meddelande för elektroniska åtgärder som gjorts och dokumenten bildar ett arkiv.

Även mobilapplikationen UPM Metsä förnyas. I fortsättningen har man också tillgång till figurspecifika uppgifter på den skogsfastighet man väljer. Helhetsbilden av skogens struktur förtydligas och förbättras. Dessutom har vi gjort dokumenten tydligare. Med hjälp av respons från skogsägare har vi uppdaterat layouten på rotköpsofferten och skogsavverkningsavtalet. Utvecklingsarbetet fortsätter och i framtiden ges också övriga dokument en fräschare framtoning.

Samhället har understött den digitala utvecklingen inom skogsbranschen. MinSkog.fi och Kuutio.fi är goda exempel på digitaliseringsprojekt som Jord- och skogsbruksministeriet framgångsrikt har understött. Gemensamma standardiserade uppgifter om skogstillgångar gör livet lättare för alla aktörer inom skogsbranschen. Informationen, som samlas in från många olika källor, är nu tillgänglig för skogsägarna. Denna utveckling är utmärkt och även unik i hela världen.

 

Texten har tidigare publicerats i tidningen Metsän henki (Ledaren, nr. 4/18)

Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Skogsbruksplanen bidrar till att bevara produktionsförmågan hos trädbeståndet
Artikel | 6 min

Skogsbruksplanen bidrar till att bevara produktionsförmågan hos trädbeståndet

Läs mer
En välvårdad skog ger ägaren en god avkastning
Artikel | 3 min

En välvårdad skog ger ägaren en god avkastning

Läs mer