Virkeshandelsåret 2020 – hur ser det ut i år?

01/21/2021 13:57:43

Vi minns 2020 som ett exceptionellt år. Den globala coronapandemin påverkade alla finländares vardag. Den påverkade också skogsindustrins verksamhetsmiljö och självfallet även virkeshandeln och sätten att göra virkesaffärer i och med att möten ansikte mot ansikte inte kunde ordnas i lika stor utsträckning.

Skogarna växer ungefär lika mycket varje år. Genom att säkerställa skogarnas tillväxtförmåga skulle de årliga virkeshandels- och avverkningsmängderna i princip kunna vara mycket jämna.  Då skulle både skogsägaren och virkesköparen utan tvivel vara nöjda. I praktiken är åren dock mycket olika beträffande virkeshandeln. Orsakerna till detta är många.

I början av året fördröjdes virkeshandeln av dåliga drivningsförhållanden och ovissheten om efterfrågan på virke – mot slutet av året blev virkeshandeln livligare

I fjol började virkeshandeln något svagt i fråga om volymerna. Orsaken var det dåliga drivningsföret och även strejkerna som berörde skogsindustrin. Den allmänna föreställningen verkade vara att virkesinköp inte görs, även om inköpen alltid säkerställer virkesförrådet många månader senare – inte för avverkningar just då.


När semestersäsongen började var mängden virkesaffärer i skogsindustrin nästan 20 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Mot slutet av året stärktes skogsindustrins produktmarknad och även virkeshandelsvolymerna blev större på den privata virkesmarknaden. I november och december var virkeshandeln redan mycket livlig. Då köptes av skogsindustrin ungefär 900 000 m3 virke per vecka flera veckor i rad.


Den totala mängden virke som köptes inom skogsindustrin i fjol uppgick slutligen till cirka 30 miljoner m3. Denna mängd var bara cirka 4 procent mindre än året innan, men klart mindre än under ett antal tidigare år. Avverkningsmöjligheterna och -behoven som blev till virkesaffärer uppgick inte på långa vägar till en sådan mängd som skulle motsvara en hållbar avverkningsnivå.

UPM:s eftersträvade virkeshandelsvolymer nåddes även under coronaåret

UPM:s virkeshandel avvek från den allmänna trenden. Vi köpte aktivt virke hela året och virkeshandeln var hela tiden livligare än på marknaden i genomsnitt. Vid en granskning av hela året var den totala virkesmängden vi köpt i enlighet med planerna större än föregående år.

Ett betydande praktiskt steg togs i den elektroniska virkeshandeln: många skogsägare märkte att de kan göra virkesaffärer från början till slut även utan möten ansikte mot ansikte och precis när det passar dem bäst. Våra elektroniska tjänster började användas i mycket stor omfattning och blev ett omtyckt alternativ till traditionella sätt att sköta ärenden.

För skogsägaren var 2020 ett betydelsefullt år eftersom:

  • efterfrågan på virke fortfarande var jämnhög i vår industri
  • virkespriset var på god och delvis till och med på högre nivå granskat under en längre period
  • den goda efterfrågan ledde till att avverkningar kunde göras i den egna skogen på objekt som är viktiga med tanke på skogsvården och i rätt tid
  • de elektroniska tjänsterna och utvecklingen av dem skapade förutsättningar att sköta skogsärenden på nya sätt
  • klimat- och miljöfrågor fortfarande diskuterades och skogen och skogsbruket allt oftare identifierades som lösningar även på dessa utmaningar.

Hur ser virkeshandeln ut framöver?

UPM:s virkesbehov är fortfarande stort. Vi förväntar oss att 2021 är ett klart livligare år beträffande virkeshandeln.


De tre viktigaste inom virkeshandeln 2021

  1. UPM Skog – positiva löften: Vi fastställer de aktuella avverknings- och skogsvårdsbehoven i din skog. Vi vill höra dina önskemål och föreslår därefter lämpliga lösningar. Vi betjänar dig på det sätt du önskar. Även om du har tillgång till webbtjänsten UPM Skog dygnet runt och kan göra virkesaffärer elektroniskt blir du också betjänad personligt och per telefon om du föredrar det.
  2. Tjänster som tillgodoser varje skogsägares behov: Vi utvecklar våra tjänster till skogsägarna så att de tillgodoser olika kundbehov, även när dessa förändras. Vi hjälper dig gärna att skapa ett lönsamt skogsbruk.
  3. Vi köper virke året runt: Efterfrågan är god på allt virke och alla stämplingsposter. Våra fabriker behöver virke i jämn takt året runt. För närvarande köper vi främst virke som avverkas när marken inte är frusen, men vi försöker givetvis hitta lösningar på alla avverkningsbehov.

Ta kontakt!

Vi hjälper dig gärna att fastställa avverknings- och skogsvårdsbehoven i din skog. Kontakta din skogskundansvariga eller kundservicen. Du kan också sköta dina skogsärenden och virkeshandeln på nätet.