Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

10/25/2018 04:50:04

Skogarna är Finlands viktigaste naturresurs. Våra skogstillgångar är nu de största på hundra år och ökar fortfarande rekordsnabbt. Orsaken till att skogarna växer snabbt är god skogsvård.

Kol lagras i träd under trädets hela tillväxttid. Ännu på 1960-talet växte det lika mycket träd som det avverkades i Finlands skogar. I praktiken var våra skogar alltså inte kolsänkor på den tiden.

Nu har användningen av virke fördubblats, men samtidigt har våra skogstillgångar också ökat enormt. I början av 1970-talet var vårt virkesförråd 1,5 miljarder kubikmeter, medan det för närvarande är cirka 2,5 miljarder kubikmeter. Enligt Naturresursinstitutets information om skogstillgångar har avverkningarna på 2010-talet utgjort i genomsnitt 80 procent av den största hållbara avverkningsvolymen. Även det rekordstora virkesuttaget de tre senaste åren utgjorde bara 83 procent av den största hållbara avverkningsvolymen.

Allt detta beror på en god och aktiv skogsvård i Finland. Tack vare den växer skogarna bättre och är samtidigt kolsänkor. Erfarenheten visar att virkesuttaget och skogarnas kollager kan ökas samtidigt. Skogarna kan alltså fortfarande utgöra kolsänkor även om det avverkas mer. Friska och välskötta skogar binder kolet bäst. När avverkningsmängderna ökar är det också viktigt att bevara skogsnaturens mångfald och minimera skogsbrukets effekter på vattendragen.

Enligt Naturresursinstitutets bedömning ökar våra skogstillgångar även under de närmaste årtiondena, men klimatförändringen kan inte tyglas enbart med detta, utan även de fossila utsläppen måste minimeras. Kolbindningen i skogarna ger oss inget svepskäl att ständigt öka utsläppen ur fossila lager.

 

En resurseffektiv användning av virke minskar användningen av fossila råvaror

Träprodukter lagrar kol under hela sin livscykel på samma sätt som skogen. När virke används är det viktigt att det görs så resurseffektivt som möjligt. Sådana delar av stammen som kan förädlas används på ett ändamålsenligt sätt, dvs. timmer används för byggande eller möbeltillverkning och massaved till exempel för förpackningar. Dessutom är det viktigt att utnyttja biprodukterna som uppstår vid förädlingen, till exempel bark, flis och lignin. Dessa kan utvecklas till nya innovationer medan fraktioner som inte kan vidareförädlas kan användas för energiproduktion och på så sätt ersätta fossila bränslen.

Skogsindustrin tillverkar de produkter kunderna vill ha. Förutom träbyggande och långlivade produkter efterfrågas även kortlivade produkter som kan återvinnas, till exempel kartongförpackningar. I många produkter ersätts också fossila råvaror med trä.

Enligt undersökningar finns det inga tecken på att skogarnas tillväxt i framtiden kommer att minska till samma nivå som för tiotals år sedan, utan skogarna kyler ner klimatet även framöver. Hållbar skogsvård och virkesanskaffning betyder konkreta åtgärder för att säkerställa skogarnas tillväxt och nytta både för människan och naturen. Vi är övertygade om att träbaserade lösningar spelar en viktig roll vid övergången till en framtid som inte är beroende av fossiler.

 
Naturen skyddas i ekonomiskogar
Blogg | 4 min

Naturen skyddas i ekonomiskogar

Läs mer
Skogens mångfald ger glädje och nytta
Artikel | 6 min

Skogens mångfald ger glädje och nytta

Läs mer
Vad är klimatsmart skogsvård? Frågor och svar
Artikel | 5 min

Vad är klimatsmart skogsvård? Frågor och svar

Läs mer