Vanliga frågor om hur skogsskattedeklarationen görs i webbtjänsten

Webbtjänsten UPM Skog är en avgiftsfri tjänst som kräver registrering med egna nätbankskoder och identifiering vid inloggning i tjänsten.

1. Kan endast UPM:s kunder använda webbtjänsten UPM Skog?

Webbtjänsten kan användas även av dem som inte är kund hos UPM, men alla virkeshandelsavtal som ingåtts med UPM och alla betalningar syns i tjänsten och är automatiskt tillgängliga för att inkluderas i skattedeklarationen.

2. Vilken nytta har skogsägaren av att använda webbtjänsten?

I webbtjänsten ser du ärenden som gäller skogsegendomen för enskilda figurer och som helhet samt bland annat skogsvårds- och avverkningsförslag. Via tjänsten kan du också enkelt skicka en offertbegäran på skogsvårdsarbeten och avverkningar.

För att kunna utnyttja dessa funktioner i webbtjänsten måste informationen om skogstillgångarna för fastigheten finnas i webbtjänsten UPM Skog. Om detta inte är fallet kan du i tjänsten MinSkog.fi tillåta att uppgifterna överförs och blir tillgängliga i webbtjänsten UPM Skog. Uppgifterna finns kvar i tjänsten MinSkog.fi även efter att de överförts till UPM.

 

3. Hur kan delägarna i en skogssammanslutning eller ett dödsbo registrera sig i webbtjänsten?

Beträffande en skogssammanslutning eller ett dödsbo kan varje delägare registrera sig i tjänsten med sina egna nätbankskoder, varvid alla har tillgång till samma information.

4. Kan jag göra skogsskattedeklarationen för någon annans räkning i webbtjänsten?

En skogsskattedeklaration som gjorts för någon annan kräver förutom fullmakt även att man registrerat sig som användare i webbtjänsten UPM Skog.

5. Kan skogsskattedeklarationen och momsskattedeklarationen skrivas ut i webbtjänsten?

Skogsskattedeklarationen och momsskattedeklarationen kan skrivas ut i pdf-format. Skatteanteckningarna kan för närvarande skrivas ut som hela sidor. Än så länge går det inte att skriva ut skatteanteckningarna som pdf-fil, men detta är något som kommer att utvecklas.

6. Hur skickas skogsskattedeklarationen från webbtjänsten till skattemyndigheten?

Skogsskattedeklarationen skickas från webbtjänsten UPM Skog med personliga nätbankskoder. En sammanslutning eller ett dödsbo måste vid behov med fullmakt kunna visa Skatteförvaltningen att den som lämnar in skattedeklarationen har rätt att göra detta för alla delägarnas räkning. Det krävs inte Suomi.fi-fullmakter (eller Katso-kod) för att skicka skogsskattedeklarationen via webbtjänsten UPM Skog.

7. Hur kan en sammanslutning eller ett dödsbo börja använda Suomi.fi-fullmakter?

För Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt krävs Suomi.fi-fullmakt om ärenden sköts i sammanslutningens eller dödsboets namn. Fullmakten söks på skattemyndighetens webbplats. Läs anvisningarna om hur du börjar använda Suomi.fi-fullmakter. Katso-koden som använts tidigare kan användas fram till den 30 april 2021.

8. Kan en make/maka lämna skogsskattedeklarationen för de äkta makarnas räkning?

När det är fråga om ett äkta par kan den ena av de skattskyldiga lämna in skogsskattedeklarationen för bådas räkning. Skattemyndigheten beaktar kapitalbeskattade inkomster och dithörande avdrag (utgifter) i den personliga beskattningen.

9. Är uppgifterna från fjolårets skattedeklaration tillgängliga i webbtjänsten?

Skattedeklarationen för föregående år ser du vid behov i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt. Under det första året webbtjänsten UPM Skog används ska den nödvändiga bakgrundsinformationen matas in. Uppgifterna som matats in i tjänsten finns i fortsättningen i webbtjänsten om skogsskattedeklarationen har skickats till skattemyndigheten via webbtjänsten.

10. Måste en samfälld skogs inkomster meddelas i skogsskattedeklarationen?

En samfälld skog är en separat skattskyldig som betalar skatt på sitt resultat under räkenskapsåret. Den samfällda skogen delar ut överskott (vinst) till delägarna i proportion till delägarens andelar i den samfällda skogen. Överskottet är skattefri inkomst för delägarna och behöver inte anges i den egna skattedeklarationen.  

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten
Artikel | 2 min

Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten

Läs mer
Webbtjänsten UPM Skog innehåller förbättrade versioner av de bekanta egenskaperna skogsskattetjänst och skogsbruksplan som ingick i MetsäSoppi
Artikel | 2 min

Webbtjänsten UPM Skog innehåller förbättrade versioner av de bekanta egenskaperna skogsskattetjänst och skogsbruksplan som ingick i MetsäSoppi

Läs mer