Vad är klimatsmart skogsvård? Frågor och svar

Är kalhyggen ett hot eller en möjlighet med tanke på klimatet? Hurdana klimatgärningar kan en skogsägare göra? Miljöchef Inka Musta vid UPM Skog besvarar frågor om hur skogsvården påverkar klimatförändringen.

Vad är klimatsmart skogsvård?

Det är att säkerställa skogarnas tillväxt så att de fortfarande binder kol och på så sätt hejdar klimatförändringen. Det är inte skogarna utan de fossila utsläppen som orsakar klimatförändringen, men skogarnas kolsänkor spelar en betydande roll i kampen för att tygla klimatförändringen. Finlands skogar binder hela 60 procent av våra totala årliga utsläpp.

Hurdan är situationen i Finland beträffande skogarnas tillväxt?

I Finland har virkesförrådet ökat ständigt i årtionden trots att virkesanvändningen har ökat. I början av 1970-talet var vårt virkesförråd 1,5 miljarder kubikmeter och för närvarande är det cirka 2,5 miljarder kubikmeter. Även trädens tillväxthastighet har ökat och tillväxten har nästan fördubblats jämfört med 1950-talet.

Är Finlands skogar kolsänkor även i framtiden?

De finländska skogarna är kolsänkor så länge som skogarnas tillväxt är större än trädbeståndets avgång. I Finland växer träden cirka 107 miljoner kubikmeter per år, medan de årliga avverkningarna är cirka 70 miljoner kubikmeter per år. Även med den naturliga avgången i skogarna inberäknad skulle skogarna kunna användas i ännu större omfattning utan att äventyra kolsänkan.

Ökar klimatförändringen skogsskadorna?

Skogsvårdens betydelse blir ännu större i och med klimatförändringen, eftersom många skadegörare förökar sig snabbare i varmt klimat. Skador som orsakas av insekter och sjukdomar kan dock förebyggas genom att sköta skogen i tid och säkerställa att den mår bra och kan växa.

Hur kan skogsägaren förebygga skogsbränder?

Det är viktigt att sörja för skogarnas hälsa eftersom till exempel träd som granbarkborren angripit lätt börjar brinna vid blixtnedslag. En skogsägare som själv utför skogsvårdsarbeten bör beakta att det kan uppstå gnistor om röjnings- eller motorsågens klinga träffar en sten. Försiktighet bör även annars iakttas om eld hanteras i skogen. I Finland har förekomsten av stora skogsbränder hållits i styr av en omfattande övervakning som gör att bränder upptäcks i tid. Vårt täta nätverk av skogsvägar gör det lättare att få släckningsutrustningen till de platser där den behövs.

Vilket skogsodlingssätt är bättre med tanke på klimatet: kalhuggning eller kontinuitetsskogsbruk?

Det väsentliga beträffande skogens kollager och kolbindning är hur mycket träd det finns i skogen och hur mycket träden växer. Beträffande odling av likåldrig skog, dvs. odling som grundar sig på kalhuggning, har vi mycket kunskap om trädbeståndets volym och odling, men beträffande kontinuitetsskogsbruk är forskningsresultaten än så länge tämligen magra. Generellt har det ändå uppskattats att virkesproduktionen, och samtidigt även skogens kollager, är 20 procent mindre i kontinuitetsskogsbruk än i odlingsskogsbruk. Något allmängiltigt svar på denna fråga kan ändå inte ges.

Vad bör beaktas vid val av skogsodlingssätt?

Vid val av skogsodlingssätt är det viktigaste att först fastställa skogsägarens mål och skogens egenskaper. För det första bör det undersökas hurdan beståndsstruktur skogen har. Om det redan finns en stor mängd olikåldriga träd i skogen kan det hända att förutsättningarna för kontinuitetsskogsbruk uppfylls. Valet av odlingssätt påverkas också av om skogens växer på mineral -eller torvmark och av markens bördighet.

Skulle en förlängning av skogarnas omloppstid gynna klimatet?

En välskött, växande skog är den bästa kolsänkan. Det viktigaste är alltså att säkerställa god tillväxt och god skötsel. Det finns inget entydigt svar på omloppstidens längd eftersom trädbeståndets och markens egenskaper inverkar på omloppstiden. Om skogens tillväxt börjar avta, dvs. skogen börjar dö på grund av hög ålder eller om det uppstår skador och sjukdomar i skogen, är det ett alarmerande tecken på att skogens omloppstid är för lång. Annars finns det inget som hindrar en förlängning av omloppstiden, utan den lämpliga omloppstiden beror på skogsägarens egna mål.

Vad bör beaktas i klimatsmart skogsvård utöver avverkningar?

Det är viktigt att skogsvård utförs i rätt tid, dvs. plantskogsskötsel och gallringar ska göras vid rätt tidpunkt så att plantorna och de bästa träden får utrymme att växa. Även när skogsodlingssättet är kontinuitetsskogsbruk måste skogsägaren våga gallra skogen tillräckligt så att de återstående träden har utrymme att växa.

Efter en förnyelseavverkning är det bäst att förnya skogen med förädlade frön och plantor som gör att skogen växer snabbt och binder kol.

Oavsett vilket skogsodlingssätt som tillämpas är det viktigt att säkerställa mångfalden, dvs. spara död ved för hotade arter, säkerställa en mångsidig trädslagssammansättning och skapa skyddszoner som är viktiga för vattenskyddet runt vattendragen.

Hur stor roll spelar skogarna med tanke på klimatförändringen?

Trädbeståndet binder en betydande del av de utsläpp som orsakas av fossila bränslen. Trä är dessutom ett förnybart, miljövänligt och återvinningsbart material och därför spelar träbaserade produkter en viktig roll i bekämpningen av klimatförändringen. Med träbaserade produkter kan vi ersätta produkter som tillverkats av fossila råvaror såväl i byggverksamhet, textilier som i livsmedelsförpackningar – för att inte tala om nya innovationer. Alla produkter som tillverkats av trä är också kollager under hela sin livscykel.   

Skogsägarens tre viktigaste klimatgärningar:

  1.  Förnya skogen snabbt efter en avverkning.
  2. Utför plantskogsskötsel och gallringar i rätt tid.
  3.  Använd förädlade frön och plantor.

 

Har du frågor?

Kontakta din skogsundansvariga och ta reda på situationen i din skog. Vi hjälper dig att sköta din skog både klimatsmart och lönsamt.

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Naturen skyddas i ekonomiskogar
Blogg | 4 min

Naturen skyddas i ekonomiskogar

Läs mer
Skogens arter drar nytta av ekonomiskogarnas naturvård
Artikel | 3 min

Skogens arter drar nytta av ekonomiskogarnas naturvård

Läs mer