Skogsbruksplanen bidrar till att bevara produktionsförmågan hos trädbeståndet

En uppdaterad skogsbruksplan ger skogsägaren utmärkt vägledning i lönsam skogsodling. Den hjälper skogsägaren att styra trädbeståndets tillväxt mot värdefullt virke. Skogsbruksplanen innehåller förslag på avverkningar och skogsvård som styr skogsbruket mot bästa möjliga avkastning under beaktande av skogsvårdsarbeten, avverkningsmängder och trädbeståndets utveckling.

Skogsbruksplanen är en handbok för din skog. Den hjälper dig att sköta om din skog på ett planenligt sätt i enlighet med dina målsättningar. Skogsbruksplanen innehåller all relevant information om din skogs nuläge och föreslår skogsskötsel och avverkningar för den kommande tioårsperioden.

Webbskogsbruksplanen alltid är lätt tillgänglig: du behöver bara logga in i webbtjänsten UPM Skog. I webbtjänsten hittar du information om skogstillgångarna samt de skogsvårdsarbeten och avverkningar som behövs. Du kan dessutom enkelt begära offerter på virkesaffärer och skogsvårdsarbeten. 

Under årens lopp skapar skogsbruksplanen kontinuitet i skogsskötseln och styr till hållbar användning av skogen. Skogsbruksplanen borde uppdateras minst vart tionde år med hjälp av en inventering av trädbeståndet i terrängen. Under besöket i terrängen kontrolleras samtidigt skogsvårds- och avverkningsförslagen. De bekräftade uppgifterna om trädbeståndet ger också exaktare prognoser för tillväxtmodellerna.

En uppdaterad skogsbruksplan garanterar att skogsägaren kan utföra skogsvårdsåtgärder vid den tidpunkt och med de metoder som är bäst med tanke på skogens tillväxtavkastning. På så sätt kan skogsägarens produktionsapparat, alltså trädbeståndet, fortsätta att ge god avkastning.

I samband med generationsväxling är skogsbruksplanen ett utmärkt verktyg. Dess betydelse framhävs ytterligare om den nya generationen inte längre bor nära sin skog.

Plantskogsskötseln försenas inte

Den mest kritiska tiden under skogsvården är de inledande arbetena med att anlägga en ny plantskog samt plantskogsskötseln.


Skogsbruksplanen ger utmärkt vägledning i när det lönar sig att utföra tidig röjning, plantskogsskötsel och förstagallring. Då skapar man förutsättningar för bästa möjliga tillväxt och avkastning under skogens hela omloppstid, dvs. största möjliga mängd stockvirke. När skogsvårdsåtgärderna och förstagallringarna görs vid rätt tidpunkt, förbättras plantornas tillväxtmöjligheter och utvecklingen mot värdefullt stockvirke sker snabbare. Via skogsvårdsåtgärder kan skogsägaren på ett avgörande sätt påverka skogens avkastning.

- Livskraften försvagas hos plantor som växer i övertäta bestånd. De växer sig inte grövre, utan förblir massaved med mindre värde. Detta försvagar avsevärt skogens avkastning, säger UPM Skogs skogsexpert Jukka-Pekka Pitkäniemi.

När plantskogsskötseln utförs vid rätt tidpunkt, kan avkastningen under skogens omloppstid bli nästan 30 procent högre än i en ovårdad skog

Mindre skogsvårdskostnader

Skogsbruksplanen visar när plantskogsskötseln behöver utföras. När plantskogen sköts i tid, minskar kostnaderna. Om plantskogen får växa sig alltför tät, krävs det mera arbete för att avlägsna störande lövträdssly. Detta höjer kostnaderna för skogsvården.
Speciellt viktigt är det att utföra den tidiga röjningen i plantbestånden vid rätt tidpunkt om arbetet görs med maskin.

- Den maskinella röjningen kan inte vänta i några år. Den kan inte utföras om slyet är för smått eller för stort. Med hjälp av skogsbruksplanen är det lätt att fastställa en lämplig tid för maskinell röjning, menar Pitkäniemi.

Mer värdefullt stockvirke

I en välskött skog har trädbeståndet möjlighet att växa sig grövre. När plantskogsskötseln och gallringarna utförs i tid, blir massaveden värdefullt stockvirke. En välskött skog kan under sin omloppstid ge upp till 100 kubikmeter mer stockvirke än en ovårdad skog.

- En välskött skog är frisk och livskraftig. I en välskött skog sker trädbeståndets utveckling från massaved till stockvirke snabbare och omloppstiden förkortas. Med tanke på skogens avkastning innebär detta en ökad andel värdefullt virke och större intäkter från virkesförsäljningen för skogsägaren, säger Heikki Kalvila, chef för juridiska tjänster på UPM Skogsägartjänster.

Underlättar planeringen av intäkter och utgifter

Skogsbruksplanen ger figurvisa förslag på skogsvårdsarbeten och avverkningar under de tio kommande åren. Den visar skogens beräknade intäkter och kostnader.

- Skogsbruksplanen visar hur trädbeståndet utvecklas nu och i framtiden, när de planerade åtgärderna utförts.

Förslagen på skogsvårdsarbeten och avverkningar i skogsbruksplanen grundar sig på uppgifter om trädbestånd. En uppdaterad skogsbruksplan motverkar osäkerhet. I webbtjänsten kan man enkelt granska uppgifterna i den egna skogsbruksplanen, både som siffror och på kartan.

- Det är lätt för skogsägaren att fatta beslut om skogsvården. Via de egna besluten kan han eller hon påverka skogens avkastning och lönsamhet. Samtidigt kan skogsägaren förbereda sig på skogsvårdsutgifterna.

Lätt att avtala om skogsvårdarbeten och avverkningar

Förslagen i den terrängbaserade skogsbruksplanen grundar sig inte bara på automatiska datormodeller utan experten utnyttjar också sin yrkeskunskap och erfarenhet för att bedöma skogsfigurens behov. Vid uppgörandet av skogsbruksplanen beaktas skogsägarens individuella målsättningar och behov, inklusive naturvärdena.

Skogsbruksplanen beaktar skogsägarens målsättningar och hjälper honom eller henne att välja den bästa tidpunkten för skogsvårdsåtgärder och avverkningar.

Skogsbruksplanen ger den tillförlitligaste informationen

Skogsbruksplanen ger den allra tillförlitligaste informationen om skogens tillstånd, eftersom den i allmänhet baserar sig på besök i terrängen. Dessutom används flygbilder, laserskanning, kartor och olika elektroniska material som hjälp.

- Om skogsbruksplanen saknas helt eller om den är tio år gammal, kan vår skogskundansvariga hjälpa. Det lönar sig att be om en offert för att uppdatera skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är ett förmånligt sätt att sköta om skogens hälsa och avkastning. Dessutom kan utgifterna för planen dras av i skogsbrukets beskattning, säger Kalvila.

 

 

Se närmare uppgifter och priser för UPM Skogsbruksplan:

UPM Skogsbruksplan
Kollektion

UPM Skogsbruksplan

Läs mer
 

 

Läs mer om hur uppgifter om skogstillgångar samlas in

Vad är uppgifter om skogstillgångar?
Artikel | 01/05/2018 15:08:06 | 8 min

Vad är uppgifter om skogstillgångar?

Läs mer
Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer
Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Digitaliseringen underlättar vård av skogsegendomen
Blogg | 2 min

Digitaliseringen underlättar vård av skogsegendomen

Läs mer