Så här fyller du i skogsskattedeklarationen i webbtjänsten

Vad kan antecknas som utgift i skogsskattedeklarationen? Hur uppger man resekostnader? Vad bör man komma ihåg i fråga om anteckningar om leveransarbete? Läs hur du fyller i skogsskattedeklarationen i webbtjänsten UPM Skog.

Utgift 

 • Utgiften ska vara förknippad med förvärv eller förvaltning av inkomster inom skogsbruket.

 • I detta avsnitt antecknas till exempel anskaffningsutgifter för material som använts i skogsbruksarbeten eller vägavgifter. Kvitton kan sparas som bilder eller dokument och det är bra att numrera dem på kvittot, beskrivningsfältet och i dina egna anteckningar.

 • Kvittona behövs inte nödvändigtvis sparas i beskattningsavsnittet i webbtjänsten under utgifter och de skickas inte heller till skattemyndigheten tillsammans med skogsskattedeklarationen, men de ska sparas i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar.

 • Den förvalda procenten för mervärdesskatten är 24 procent. Om momsprocenten avviker från detta (till exempel 10 procent för skogsbranschens tidskrifter) kan du ändra procenten när du gör anteckningen.

 • Om skogsägaren har fått virkeshandelsbonus (partnerkund) och använt bonus för skogsvårdsarbeten antecknas slutsumman som skogsägaren betalat efter att bonusen har dragits av som utgift.

Inkomst

 • Betalningar för en virkesaffär som gjorts med UPM syns automatiskt i webbtjänsten och uppgifterna överförs direkt till 2C-blanketten och momsskattedeklarationen.

 • Skogsägaren antecknar själv övriga inkomster från skogsbruket. UPM:s personal ser inte de inkomster som kunden själv har infört.

 • I webbtjänsten införs också skogsvårdsarbeten som debiterats på virkesaffären som prestation betald för virkesaffären. I dessa har UPM:s fakturafordran för skogsvård kvitterats mot en betalning för virkesaffären.

 • Räkningen för avverkningskostnaderna för virke som avverkats åt skogsägaren i samband med en avverkning har kvitterats mot en betalning för virkesaffären. Dessa betalningar från en virkesaffär syns också automatiskt i webbtjänsten.

 • Kemerastödet är beskattningsbar inkomst för skogsägaren och det meddelas genom att välja ”Skogsbrukets stöd” i stället för rotköp.

Resa

 • Som resa räknas bland annat användning av egen bil om resan gäller förvärv av inkomst i skogsbruket och görs till exempel hemifrån till skogsfastigheten. I menyn finns även andra färdmedel, men standardinställningen är personbil.

 • Under övriga utgifter för resan kan man anteckna sådana övriga resekostnader som uppfyller Skatteförvaltningens krav i anslutning till idkande av skogsbruk.

 • Resekostnaderna sparas än så länge inte i datumordning.

 • Resekostnaderna kan anmälas i skattedeklarationen som den totala resan, dvs. till exempel 10 resor hemifrån till skogsfastigheten à 200 km, vilket är 10 x 200 km = 2000 km. Utifrån detta räknar systemet ut beloppet som ska dras av i beskattningen 0,25 euro per km x 2000 = 500 euro. Spara den egna kördagboken eftersom Skatteförvaltningen kan begära att få se den.

Avskrivning

 • När tjänsten används första gången ska de återstående utgiftsresterna från gamla projekt införas i tjänsten. Även det ursprungliga anskaffningspriset matas in i detta skede.

 • Standardinställningen för momsprocenten för gamla projekt är 0 procent, eftersom momsen har dragits av i sin helhet på ibruktagningsåret.

 • Beträffande ett nytt projekt är standardinställningen för momsprocenten 24 procent. Enligt denna räknar programmet ut avdraget som överförs till momsskattedeklarationen. Det förvalda värdet kan vid behov ändras. Webbtjänsten räknar automatiskt ut utgiftsrestposten i enlighet med den inmatade avskrivningsprocenten.  

 • Den förvalda avskrivningsprocenten är maximibeloppet. Procenten kan vid behov minskas.

Leveransarbete

 • Här anges leveransarbete, avverkning och/eller transport som utförts av skogsägaren eller en familjemedlem.  Standardinställningen är Skatteförvaltningens rikttaxor. Olika virkesslag kan väljas i menyn.

 • Lägg märke till att beloppen ska anges som hela tal, dvs. utan decimaler.

Skogsavdrag

Utgifts- och skadereservering

Skogsgåvoavdrag

 • Skogsägaren kan kräva skogsgåvoavdrag om Skatteförvaltningens villkor för avdragsrätt uppfylls, men detta görs först efter att Skatteförvaltningen har skickat ett skatteförslag till skogsägaren.

 • Skogsgåvoskatteavdraget antecknas inte i skogsskattedeklarationen.

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Vanliga frågor om webbtjänsten
Artikel | 2 min

Vanliga frågor om webbtjänsten

Läs mer
Webbtjänsten UPM Skog innehåller förbättrade versioner av de bekanta egenskaperna skogsskattetjänst och skogsbruksplan som ingick i MetsäSoppi
Artikel | 2 min

Webbtjänsten UPM Skog innehåller förbättrade versioner av de bekanta egenskaperna skogsskattetjänst och skogsbruksplan som ingick i MetsäSoppi

Läs mer