Plantskogsskötsel ökar skogens avkastning

Då plantskogen sköts omsorgsfullt och i rätt tid ökar och tidigareläggs avverkningsinkomsterna jämfört med en oskött skog. På bördig mark kan plantskogsskötseln öka hela omloppstidens avkastning med upp till en tredjedel.

Eftersom unga lövträd växer snabbare än barrträd är det särskilt viktigt att sköta plantskogar med barrträd. Det första skedet i plantskogsskötseln kallas tidig röjning och den utförs vanligtvis när gran- eller tallplantorna är ungefär en meter höga.

– I allmänhet rekommenderas en ålder på 4–5 år, men om tillväxten har varit ovanligt god under några år är det klokt att kontrollera situationen i skogen redan tidigare, säger specialforskare Saija Huuskonen vid Naturresursinstitutet Luke. I den tidiga röjningen avlägsnas konkurrerande, snabbväxande lövträd ur barr- och blandskogarna.

– Huvudträdslaget gallras vanligen ännu inte i samband med tidig röjning, men om en tallskog har såtts för hand och alltför många frön hamnat på samma ställe kan man naturligtvis gallra.

Fördröjningar ökar kostnaderna för plantskogsgallring

Efter den tidiga röjningen gallras plantskogen till den odlingstäthet den ska ha fram till förstagallringen. Enligt Huuskonen är det bra att gallra granbestånd som är ca tre meter höga och tallbestånd som är ca 5–6 meter höga.

– På så sätt främjas tallar av god kvalitet med tunna kvistar på stockdelen. För gran behöver man inte beakta kvistarnas tjocklek, vilket betyder att ett granbestånd kan gallras tidigare medan arbetet är lättare och förmånligare, säger Huuskonen.

Ett granbestånd på bördig mark i södra Finland växer sig tre meter högt på omkring tio år, i norra Finland går det lite långsammare. Huuskonen uppmanar skogsägarna att noggrant följa med plantskogen så att det bästa skedet för plantskogsgallring inte slinker förbi. När trädets diameter ökar går det långsammare att såga. I en tät plantskog är det också svårt att styra ett högt, fallande träd.

– Gallringskostnaderna ökar markant när trädbeståndet blir grövre. Enligt beräkningar ökar fördröjningar kostnaderna med ca tio procent per år. Detta innebär att kostnaderna har ökat med 150 procent om skötseln försenas med 4–5 år och med 200 procent om förseningen är 7 år.

En försenad plantskogsskötsel ökar snabbt kostnaderna och fördröjer tillväxten. Det lönar sig ändå alltid att utföra arbetet, även om det blir försenat.

 

Plantskogsskötsel förbättrar stockvirkets kvalitet

En försenad plantskogsskötsel höjer inte endast kostnaderna utan sänker också inkomsterna från avverkningen.

– Målet med plantskogsskötseln är att koncentrera tillväxten till beståndets värdefullaste träd och säkerställa att så mycket högklassigt stockvirke som möjligt utvecklas. Samtidigt underlättas förstagallringen och behovet av förhandsröjning minskar, säger UPM Skogs skogsvårdschef Jyri Schildt. Enligt honom leder försenad plantskogsskötsel till luckor i skogen, träd med kvalitetsfel och förändringar i trädslagsproportionerna.

– När trädslagsproportionerna förändras går också en stor del av nyttan med förädlade frön och plantor förlorad, konstaterar Schildt. Han betonar att plantskogsskötseln också kan ske för tidigt, och då försvinner en del av nyttan med den.

– Det är klokt att ta hjälp av skogsbruksplanen och experterna vid val av tidpunkt.

 

Skogens avkastning kan öka med upp till en tredjedel

Plantskogsskötseln kostar även om den görs i rätt tid. Huuskonen anser ändå att plantskogsskötseln betalar sig. I Lukes exempelkalkyl ökar plantskogsskötseln avkastningen från ett granbestånd på frisk momark med en tredjedel under hela omloppstiden om räntesatsen är 4 procent. Det är ändå frestande att försumma plantskogsskötseln, eftersom inkomsterna kommer tidigast vid förstagallringen, dvs. 20–30 år efter plantskogsskötseln. I Finland finns det nästan 800 000 hektar oskött plantskog.

Huuskonen betonar att plantskogsskötseln kräver mest arbete på bördiga växtplatser, men där producerar också skogen bäst. Enligt honom kan man avstå från plantskogsskötsel endast i undantagsfall.

– Vårtbjörken växer så snabbt att ett björkbestånd som planterats på en god växtplats kan klara sig utan plantskogsskötsel. På kargare växtplatser kan det också räcka med endast plantskogsgallring av ett tallbestånd.

En plantskog som sköts i tid växer bra och ger avkastning även åt framtida generationer.

 

I rätt tid – på egen hand eller med experthjälp

En del av skogsägarna minskar kostnaderna för plantskogsskötsel genom att göra åtminstone en del av arbetet själva. Enligt Huuskonen passar speciellt den tidiga röjningen bra för skogsägare om de har tillgång till röjningssåg och skyddsutrustning. Han påminner ändå om att det för en oerfaren skogsägare lätt kan ta åtminstone en vecka av semestern för att röja 3–4 hektar.

– Om arbetet blir överväldigande är det bäst att anlita en expert för att slutföra det istället för att skjuta upp arbetet till följande år, säger Huuskonen. Han har också märkt att skogsägare ibland drar sig för att röja ordentligt.

– Skogsarbetaren ser till att de planterade träden får tillräckligt med utrymme att växa.

 

Läs mer om plantskogsskötsel

Plantskogsskötsel i rätt tid är livsviktig för din skog
Artikel | 04/26/2018 11:15:09 | 4 min

Plantskogsskötsel i rätt tid är livsviktig för din skog

Läs mer
Varför lönar det sig att sköta om skogen?
Artikel | 11/17/2017 18:26:29 | 2 min

Varför lönar det sig att sköta om skogen?

Läs mer
En tidig plantskogsröjning i rätt tid sätter igång tillväxten
Artikel | 2 min

En tidig plantskogsröjning i rätt tid sätter igång tillväxten

Läs mer
Kontrollera plantbeståndets skick efter vintern
Artikel | 3 min

Kontrollera plantbeståndets skick efter vintern

Läs mer
Förbättra trädbeståndets tillväxt och kvalitet betydligt
Artikel | 1 min

Förbättra trädbeståndets tillväxt och kvalitet betydligt

Läs mer