Många skogar lider av borbrist – med flytande borhaltigt gödslingsmedel åtgärdas tillväxtstörningarna smidigt

Borbrist är ett mycket vanligt problem särskilt i granbestånd. Bristen på bor tar sig uttryck i tillväxtstörningar i beståndet och kan orsaka till och med avsevärda kvalitets- och tillväxtförluster i skogen. Det flytande borhaltiga gödslingsmedlet korrigerar tillväxtstörningar redan under en tillväxtperiod.

Det flytande borhaltiga gödslingsmedlet kan enkelt spridas av en skogsarbetare på både små och stora ytor utan några större arrangemang, som till exempel att planera lagringen av bor och ordna gemensamma gödslingar. Det flytande borhaltiga gödslingsmedlet som blandats i vatten sprids jämnt över marken med en motorspruta även på detaljerade figurer.

UPM:s skogsodlingsutbud utökades med flytande borhaltigt gödslingsmedel på förslag av UPM Skogs franchisingföretagare Anssi Nykänen och Antti Ojala från företaget Nälkäviulu.  

– Vi har redan tidigare fått positiva erfarenheter av flytande borhaltigt gödslingsmedel som sprids av skogsarbetare. Vi känner till fördelarna och efterfrågan är stor. Därför var det naturligt att föreslå att UPM skulle inkludera tjänsten i sina skogsgödslingstjänster. Tjänsten har redan framgångsrikt tagits i bruk i Östra Finland, berättar Nykänen och Ojala.

Försäljningschef Juho Räsänen vid Yara Suomi som tillverkar gödslingsmedel känner till fördelarna med borgödsling och dess betydelse för beståndets tillväxt.

– Borbrist påträffas i skogar runtom i Finland oberoende av trädslag. Det är särskilt viktigt att korrigera borbrist i beskogningsområden på åkrar och på gamla svedjebruk och betesmarker. Att borbristen korrigeras genom gödsling är mycket viktigt eftersom bor är en förutsättning för att trädet ska växa och bli en stock av hög kvalitet. Kostnaderna för borgödsling är dessutom mycket små jämfört med fördelarna, säger Räsänen.

Hur vet jag om min skog lider av borbrist?

Borbrist är vanlig särskilt på före detta odlingsmarker där borhalten i den svedjade jordmånen har minskat. Borbristen är mycket vanlig i granbestånd men förekommer även i viss mån i björk- och tallbestånd.

– I ett knähögt bestånd syns borbristen nödvändigtvis ännu inte, men det är klokt att granska kantskogarna runt beståndet. Om det finns träd med flera toppar eller sprötkvistar är det sannolikt att beståndet lider av borbrist. I ett bestånd där det behövs förstagallring och gallring kan skadorna som orsakas av borbrist redan kännas i plånboken. I värsta fall blir den värdefullaste rotstocken till massaved på grund av skadorna, berättar Ojala.

Skogsägaren kan också begära hjälp för att identifiera borbrist, och näringsbristen kan säkerställas med en barranalys.

– Skogsägaren kan be den skogskundansvariga om råd och hjälp för att upptäcka borbrist i det egna skogsskiftet samt om en eventuell barranalys. Med en barranalys kan skogens näringssituation säkerställas. På följetexten till provet antecknar man om det är fråga om mineraljord eller torvmark, eftersom gödslingsrekommendationerna grundar sig på växtplatsen. Om torvmarken är tunnare än 30 cm antecknas mineraljord som följetext till provet, förklarar Räsänen.

Ju tidigare borbristen upptäcks desto större är sannolikheten att betydande tillväxt- och kvalitetsförluster kan förhindras. Borbristen försämrar också beståndets köldtålighet. Frostskador och barrskador försämrar trädets fotosyntes, vilket i sin tur försämrar trädets tillväxt. Borgödslingens inverkan syns i beståndet redan under följande tillväxtperiod: tillväxtstörningarna korrigeras och träden börjar på nytt växa bra.  

När och hur ska borgödsling utföras?

Om det finns tecken på borbrist i skogen eller i kantområdena runt beståndet är det klokt att utföra borgödsling så fort som möjligt. Borgödsling kan göras redan när plantorna i ett bestånd är under en meter höga och fram till en senare gallring. Gödslingen görs när marken inte är frusen.

För borgödsling behövs måttligt med bor.

— I det flytande borhaltiga gödslingsmedlet används YaraVita BORTRAC 150 som är snabbverkande och lätt att sprida. På en hektar sprids 10–15 liter av produkten, vilket betyder att tillskottet av bor är 1,5–2,25 kg per hektar. Även om mängden kanske låter obetydlig har undersökningar visat att denna mängd är tillräcklig för att trygga trädbeståndets tillgång till bor, säger Räsänen.

Även om skogsägaren kan sköta borgödslingen själv är det bra att överlåta arbetet åt en expert – en orsak är att arbetet är fysiskt tungt.    

– En utbildad skogsarbetare sprider enkelt det flytande gödslingsmedlet även om sprutan som bärs på ryggen väger nästan 30 kg. Tack vare GPS-kontrollinstrumentet ser man enkelt de gödslade områdena även i efterhand, berättar Ojala.

boorilannoittaminen-nalkaviulu.jpg

En skogsarbetare sprider det flytande gödslingsmedlet med en motorspruta. Ju tidigare områden med borbrist upptäcks desto mindre är de permanenta skadorna som försämrar tillväxten.

 

Kemerastöd kan sökas för vitaliseringsgödsling

Eftersom borgödsling är vitaliseringsgödsling kan du ansöka om Kemerastöd förutsatt att objektet uppfyller villkoren. Kostnaderna för barrinsamling och -analys ingår också i de totala kostnaderna för gödslingen.

— Kemerastödet för vitaliseringsgödsling utgör 30 procent av kostnaderna för genomförandet, vilket gör investeringen mycket lönsam. Vid behov tar vi hand om ansökan för kundens räkning, säger Nykänen.

Är borgödslingen miljövänlig?

Bor är ett spårämne som växterna behöver och som redan finns i den finska berggrunden och jordmånen. Borbrist förekommer särskilt i en stor del av granbestånden i Mellersta och Östra Finland. Genom att förbättra granbeståndens tillväxt gynnas även miljön.

– Skogsägaren och motorsprutan orsakar inget stort koldioxidavtryck, men den ökade tillväxten som det borhaltiga gödslingsmedlet ger upphov till ökar skogens förmåga att binda kol. Därför kan man säga att borgödslingen är en klimatgärning. Vi tar också hänsyn till miljön genom att inte sprida bor i grundvattenområden och alltid beakta skyddszonerna vid vattendrag, säger Ojala och Nykänen.

Det borhaltiga gödslingsmedlet är också en miljövänlig produkt.

– Vårt borhaltiga gödslingsmedel är en säker produkt som är tillåten även i ekologisk odling. Gödslingsmedlets verkningstid är lång, vanligen minst tio år, och medlet kan användas både i plantbestånd och i äldre skogar, säger Räsänen.


Intresserad av borgödsling? Ta kontakt med den skogskundansvariga på din ort och fråga mer!

 
Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Har du tagit hand om dina placeringar?
Blogg | 3 min

Har du tagit hand om dina placeringar?

Läs mer