Livskraftigt plantbestånd genom röjning

Erfarenheten har visat att en maskinell röjningsomgång är tillräcklig i ca 70 procent av plantskogarna och att en andra rensning är enkel och förmånlig även i de övriga objekten tack vare den ringa mängden sly. Rensningen har en positiv effekt även på barrträdens tillväxt: på maskinellt röjda objekt är basdiametern på virket efter fyra växtperioder nästan 20 procent tjockare och plantorna omkring 6 procent högre än på objekt som röjts traditionellt med såg.

De maskinröjda plantbestånden har konstaterats få en bättre tillväxt. En ytterligare fördel erhålls genom att samtidigt utföra borgödsling. 

Maskinröjning och en samtidigt utförd spridning av bor i vätskeform i granplantbestånd. Röjningsaggregatet och besprutningsanordningen för flytande bor har fästs på flerprocessmaskinen.

Röjningen görs när planbeståndet är 3–5 år och 0,7–1,0 meter högt. Röjningsanordningen är tilläggsutrustning som kan användas med en flerprocessmaskin eller en grävmaskin.

Vid maskinell röjning rycks slyet upp med rot och i de flesta fall behöver ett maskinellt röjt plantbestånd inte rensas på nytt.

Borgödsling i samband med maskinell röjning är effektiv skogsvård

Borgödsling i början av odlingskedjan bidrar till en sund tillväxt från första början och snabbaste möjliga längdtillväxt. Därför är det motiverat att sprida bor i samband med plantskogsvården.

Borbrist orsakar upprepade toppbyten speciellt hos gran, vilket leder till att trädet förgrenar sig och längdtillväxten till och med kan upphöra. Enligt undersökningar lider omkring hälften av granskogarna i mellersta och östra Finland av borbrist, speciellt på före detta svedjemark. På objekt där åkermark ska beskogas är detta ett vanligt fenomen i hela landet.

Borgödsling i kombination med maskinell röjning är en kostnadseffektiv metod för att förbättra skogens avkastning. UPM har tagit fram metoden tillsammans med tillverkare av röjningsmaskiner. I samband med maskinell röjning sprids 50 liter flytande bor (15 delar bor och 35 delar vatten) per hektar, vilket är tillräckligt för att återställa jordmånens näringsbalans.

Maskinföraren placerar röjningsmaskinen på det ställe som ska rensas.

 

Sly kring plantan rycks upp och lämnas på marken där det förmultnar och ger plantorna extra näring. Att uppryckta skott skulle slå rot igen är mycket sällsynt.

Ett maskinellt röjt plantbestånd växer raskt och är livskraftigt ett år och en månad efter röjningen.

Den skogsvårdskompetens som vi samlat i UPM:s skogar ställs till förfogande för privata skogsägare

Vi har redan 20 års erfarenhet av maskinell plantering av skog. Uppföljningen av förnyelseresultaten visar att maskinell plantering är ett kostnadseffektivt sätt att uppnå en förstklassig ungskog. Vi har under en längre tid utvecklat metoder för maskinell röjning i samarbete med andra branschaktörer och i snart 10 år utfört maskinell tidig röjning i bolagets skogar. Spridning av flytande bor i samband med maskinell röjning är en metod som vi har tillämpat sedan år 2014.

Vi ordnar regelbundet demonstrationer av maskinell röjning på olika håll i Finland. Närmare uppgifter om tidpunkter och var objekten finns hittar du på vår evenemangssida.

För våra skogsägarkunder i hela verksamhetsområdet tillhandahåller vi såväl maskinell plantering som maskinell röjning och borgödsling i samband med maskinell röjning. Diskutera detaljerna med vår lokala skogskundsansvariga.

 

 

Fokus på lönsamhet i skogen
Blogg | 2 min

Fokus på lönsamhet i skogen

Läs mer
De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer