Kontrollera plantbeståndets skick efter vintern

När snön smultit i april-maj är det dags att göra en vårutflykt i skogen för att granska plantbestånden. Kontrollera om kompletterande plantering behövs, om det är dags för tidig röjning eller plantskogsskötsel. Samtidigt ser du om älg eller sork orsakat skador på plantorna under vintern. I april-maj har gräs och annan markvegetation inte ännu börjat växa och det är lätt att urskilja även de minsta barrträdsplantorna i terrängen.

Behövs kompletterande plantering och gräsbekämpning?

Det är bra att gå en runda i unga plantbestånd, kontrollera behovet av gräsbekämpning och plantornas täthet.

Det går behändigt att räkna plantmängden om du tar en fyra meter lång pinne, snurrar runt ett varv och räknar hur många plantor som finns innanför cirkeln. Multiplicera antalet med 200 för att få mängden plantor per hektar. På planteringsmark för gran borde det t.ex. finnas 1 800 plantor per hektar. Ett tillräckligt exakt resultat per figur får du om du mäter planttätheten på minst sju olika ställen.

I planterade bestånd avgörs behovet av kompletterande plantering efter den första tillväxtperioden. Plantbeståndet kan ställvis vara glest till exempel på grund av insekt-, svamp- eller sorkangrepp. Det är bra att fylla luckorna så fort som möjligt så att du kan dra nytta av den nyberedda marken. I fullvuxna plantbestånd är det hjortdjur som orsakar skada.    

Under rundan i plantskogen kan skogsägaren också sköta sina plantor genom att bryta av extra förgreningar. Förgreningarna orsakas bland annat av skogssorken och tjädern, som äter upp de små plantornas topp och knoppar. Förgreningarna kan också bero på insekter (löss) eller svamp (knäckesjuka).

Är det dags för tidig vård av plantskogen?

Under de första åren är det bra att ge tillväxtutrymme åt odlade plantor genom tidig röjning, där man avlägsnar överflödiga lövträd. En tidig röjning som utförs vid rätt tidpunkt är kostnadseffektiv och ger goda resultat – plantskogen fortsätter sin produktiva tillväxt mot den egentliga gallringen. Redan några års försening av den tidiga röjningen orsakar tillväxtförlust, gör arbetet långsammare och ökar kostnaderna.

Tid för plantskogsskötsel?

Den egentliga plantskogsskötseln utförs då barrträden är 3–7 meter höga. Då röjs plantbeståndet till lagom täthet och träd av dålig kvalitet avlägsnas. De bästa träden får tillväxtutrymme och plantskogen utvecklas till en produktiv ung gallringsskog. Plantskogsskötsel som utförs omsorgsfullt vid rätt tidpunkt belönar skogsägaren när det är dags för förstagallring.  

Kontakta oss för mer information!

Hur ska plantskogen skötas? Vilken är det bästa metoden för plantskogsskötsel? När är rätt tidpunkt att utföra tidig röjning eller röjning av plantbeståndet?  Våra skogsexperter ger dig råd som gynnar din plantskog. Använd sökfunktionen för kontaktuppgifter och kontakta oss! Låt oss tillsammans ta hand om plantskogarna!   


 

Bekanta dig med tjänsten UPM Plantskogsskötsel

UPM Plantskogsskötsel
Kollektion

UPM Plantskogsskötsel

Läs mer
En tidig plantskogsröjning i rätt tid sätter igång tillväxten
Artikel | 2 min

En tidig plantskogsröjning i rätt tid sätter igång tillväxten

Läs mer
Plantskogsskötsel ökar skogens avkastning
Artikel | 6 min

Plantskogsskötsel ökar skogens avkastning

Läs mer
Förbättra trädbeståndets tillväxt och kvalitet betydligt
Artikel | 1 min

Förbättra trädbeståndets tillväxt och kvalitet betydligt

Läs mer