Hur märks FSC®-certifieringen på avverkningsområdet?

Hur känner du igen en skog som skötts på ett ansvarsfullt sätt? Genom att göra vissa iakttagelser på avverkningsområdet ser du om skogen har skötts i enlighet med FSC-standarden.

Finlands FSC-standard omfattar krav som garanterar att skogen sköts på ett ansvarsfullt sätt. Dessa krav hjälper dig att känna igen en FSC-certifierad skog. Du kan fästa uppmärksamhet vid följande sju faktorer när du rör dig i skogen.

1. Naturvårdsträd

Håll utkik efter naturvårdsträd. Vid avverkningar ska det enligt FSC-standarden på en avverkad hektar lämnas kvar minst tio levande naturvårdsträd med en brösthöjdsdiameter på över 20 cm. Till naturvårdsträd väljs i första hand träd som är värdefulla för naturens mångfald, till exempel aspar, alar, rönnar eller hålträd.

I FSC-standarden definieras också träd som är särskilt värdefulla för naturens mångfald och som alltid ska sparas. De får inte fällas under några omständigheter. Träd som alltid ska sparas är till exempel stora aspar med en brösthöjdsdiameter på över 40 cm, ädelträd, klibbalar och sälgar samt rovfåglars boträd.

Naturvårdsträden ska helst lämnas i grupper. Om det finns värdefulla livsmiljöer eller skyddszoner vid vattendrag på avverkningsområdet bör naturvårdsträden koncentreras till deras omedelbara närhet. Beakta att det ändå inte nödvändigtvis finns naturvårdsträd på varje område. Då kan naturvårdsträd för flera skogsbruksfigurer som avverkas på en gång koncentreras till en stor grupp med naturvårdsträd.

2. Död ved

Många hotade arter i skogarna är beroende av död ved. Arterna utnyttjar död ved till exempel som livsmiljö, näring eller boplats. Enligt de senaste hotbedömningarna är minskningen av mängden död ved en av de största faktorerna som leder till att skogsarterna blir hotade. Med död ved avses i FSC-skogar döda träd, inte rötskadade men ännu färska träd.

Enligt Finlands FSC-standard ska minst 20 grova döda träd per hektar sparas vid avverkningar och när skogsvårdsåtgärder utförs. Döda lövträd sparas i regel alltid. Med grov död ved avses döda stående och liggande träd med en brösthöjdsdiameter på över 10 cm. Om det finns mindre än 20 döda träd i området där åtgärderna ska utföras sparas de som finns.

3. Skyddszoner vid vattendrag

Något som kanske bäst avslöjar en FSC-certifierad skog är orörda trädbeklädda skyddszoner som lämnats runt vattendrag och små vattendrag. I FSC-skogar lämnas vattendragens skyddszoner helt utanför behandlingen. Avsikten med skyddszoner som lämnas runt vattendrag är att förhindra att näringsämnen sköljs ut i vattendragen och att skapa ett skydd för arter av organismer som har stränder och vattendrag som sin livsmiljö. Bredden på vattendragets skyddszon har fastställts i FSC-standarden. Bredden varierar enligt typen av vattendrag.

Skyddszonernas bredder är:

  • Minst 10 meter vid stränder av träsk och sjöar.
  • Minst 15 meter vid stränder av bäckar, åar och hav.
  • Minst 20 meter runt källor.

4. Värdefulla livsmiljöer

Värdefulla livsmiljöer lämnas utanför behandlingen i FSC-skogar. Värdefulla livsmiljöer avviker vanligen tydligt från den omkringliggande skogsnaturen och är särskilt viktiga för naturens mångfald. Värdefulla livsmiljöer lämnas utanför avverkningar redan innan åtgärderna påbörjas. Objekt som alltid ska sparas är till exempel:

  • Särskilt viktiga livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen, till exempel naturliga livsmiljöer vid bäckar.
  • Naturtyper som är skyddade enligt naturskyddslagen, till exempel klibbalskärr.
  • Värdefulla objekt som alltid ska sparas, som är värdefulla för naturens mångfald och som har definierats separat i FSC-standarden, till exempel naturliga eller naturlika kärr och bestånd med en stor mängd död ved (mer än 20 m3/ha död ved).

5. Gallringar

Fäst uppmärksamhet vid lövträden. På gallrings- och plantskogsskötselområden är lövträdens andel det tydligaste tecknet på FSC-certifiering. FSC-certifiering i skogen innebär att avverkningar och skötselåtgärder utförs så att minst tio procent av trädbeståndets stamantal är lövträd. Lövträden är en viktig källa till livsmiljö och näring för många skogsarter. Naturens mångfald främjas i ekonomiskogar genom att säkerställa att det finns lövträd. Lövträd som ska sparas kan vara såväl ekonomiskt värdefulla vårtbjörkar som lövträd som är särskilt värdefulla för naturens mångfald, till exempel aspar och gråalar.
Om andelen lövträd redan före åtgärden är mindre än tio procent av stamantalet sparas de lövträd som inte stör odlingen av det trädslag som i första hand ska odlas.

6. Viltvård

I FSC-certifierade skogar betonas vikten av viltvård. Skyddsställen som är viktiga för viltet, dvs. snårskog för viltet, sparas till exempel på våtmarker och försumpade sänkor. Sådana ställen är även i ekonomiskt hänseende bra platser för viltvård, då träden vanligen växer dåligt där.

Förutom snårskog för viltet strävar man efter att i samband med alla åtgärder spara träd som är värdefulla för viltet, till exempel enar, aspar, alar, rönnar och sälgar. På tjäderns kända spelplatser utförs avverkningarna som luckhuggning eller smala kalhuggningar på små ytor.

7. Friluftsleder

Iaktta stigar och märkta friluftsleder. Vid avverkningar som görs enligt FSC-standarderna bevaras de i framkomligt skick. Stigar och märkta friluftsleder ska kunna användas även efter avverkningar och skogsvårdsåtgärder.

Vi sörjer för att FSC-standarderna följs

Behöver du hjälp med att planera en FSC-stämplingspost? Vi hjälper dig gärna. Vi har lång erfarenhet av skogsvård som följer FSC-standarderna. Över 1000 skogsägare har redan anslutit sig till vårt FSC®-gruppcertifikat (FSC®-C109750).

Om du ansluter dig till vårt gruppcertifikat hjälper våra experter dig att planera skötseln av din skog och avverkningarna så att de följer FSC-standarderna.
Kontakta vår servicecentral eller den skogskundansvariga. Vi hjälper dig med allt som gäller FSC-certifiering.

 

Läs vad UPM FSC®-gruppcertifieringen omfattar

UPM FSC® -gruppcertifiering
Kollektion

UPM FSC® -gruppcertifiering

Läs mer
Skillnader och fördelar för den biologiska mångfalden med FSC- och PEFC-skogscertifikat
Artikel | 6 min

Skillnader och fördelar för den biologiska mångfalden med FSC- och PEFC-skogscertifikat

Läs mer
FSC®-certifiering – frågor och svar
Artikel | 3 min

FSC®-certifiering – frågor och svar

Läs mer
Det är viktigt att certifiera skogarna
Artikel | 2 min

Det är viktigt att certifiera skogarna

Läs mer