Hur kommer jag med i FSC®-gruppcertifieringen?

Är det en besvärlig process att ansluta sig till FSC®-skogscertifiering? Vilka krav ställer FSC-gruppcertifikatet på mig? FSC-gruppcertifiering bevisar att skogen sköts på ett hållbart sätt och säkrar bättre virkespriser åt skogsägaren.

Hur ansluter jag mig till FSC-gruppcertifikatet?

  1. Att ansluta sig till FSC-gruppcertifiering börjar med att kontakta den skogskundsansvariga på orten eller vår kundservice. Med vår fackman kan du diskutera FSC-kraven och dina egna förutsättningar för att ansluta till certifieringen. Om förutsättningarna uppfylls arrangeras ett möte.
  2. Vid mötet utförs en så kallad inledande auditering. Det innebär ett möte på några timmar där man noggrant går igenom FSC-kraven och skogsägarens målsättningar och idéer gällande åtgärder såsom avverkning och skogsvård i sin skog.
  3. I den inledande auditeringen används en blankett till hjälp för att gå igenom FSC-kraven och deras uppfyllande i kundens skogar. Med auditeringsblanketten säkerställs till exempel att allemansrätten inte har begränsats, skydds- och planbestämmelser är kända och att nödvändiga anvisningar i samband med FSC har överlämnats till skogsägaren. Om det finns utrymme för förbättringar utarbetas korrigerande åtgärder. Våra experter hjälper till med alla frågor. Korrigerande åtgärder är inte ett hinder för att sluta ett avtal.
  4. Skogsbruksplanens status kontrolleras i samband med avtalsförhandlingarna och den inledande auditeringen. Om planen är mer än sex år gammal uppdateras den eller så beställs en ny skogsbruksplan. Om planen är nyare är det tillräckligt att uppdatera den med de uppgifter för användningsbegränsnings- och specialavverkningsobjekt som krävs för FSC-certifiering.
  5. Efter en godkänd inledande auditering undertecknas FSC-avtalet. Avtalet kan undertecknas i samma möte och det träder i kraft omedelbart. Efter att avtalet undertecknats får skogsägaren FSC-pristillägg i virkeshandeln. 

Vi ser till att FSC-standarden iakttas

FSC-avtalet tecknas för fem år åt gången. Vi tar hand om alla arbetsskeden i FSC-gruppcertifieringen.

När skogsbruksplanen är mindre än sex år gammal uppdaterar vi den gratis med de skyddsobjekt och specialavverkningsobjekt som krävs av FSC.

När skogen är certifierad utför vi skogsvårdsarbeten och avverkningar i enlighet med kraven i FSC-certifieringen. Skogsägaren kan också själv ta hand om skogsvårdsarbeten. Våra fackmän ger råd och stöd så att de utförs i enlighet med FSC-certifieringen.

Skyddskravet är ofta lätt att uppfylla

FSC-certifieringen kräver att minst fem procent av skogsmarksarealen lämnas oavverkad, med andra ord inom ramen för användningsbegränsningen. Flera av kraven i FSC-certifieringen uppfylls redan genom att helt enkelt följa skogslagen.

- Skyddskravet är ofta lätt att uppfylla. Skogsägaren behöver oftast inte anlägga separata skyddsobjekt. Enligt Kara hittas de ofta genom noggrann kartläggning eller på direkt grundval av skogsbruksplanen.

För skogsmarkens del kan till exempel skyddszoner kring vattendrag räknas in i användningsbegränsningen på fem procent. FSC-standarden specificerar även objekt som alltid lämnas kvar och som alltid räknas med. Dessa inkluderar till exempel kärr i naturtillstånd, skogar med stort inslag av död ved och frodiga lundar.

När skogslagsobjekten och de som sparas för alltid inte räcker till för att täcka ytan på fem procent  kan skogsägaren komplettera användningsbegränsningsobjekten med objekt som är viktiga för ägaren själv och som inte är tänkta att avverkas. Det skulle till exempel kunna vara skog runt stugan, ett viktigt jaktområde eller en bra plats för svampplockning.

Andra exempel på FSC-krav:

  • Vid avverkning kvarlämnas minst 10 stycken levande naturvårdsträd per hektar.
  • Skyddszoner ska lämnas vid vattendragens stränder. Till exempel vid sjöstränder ska skyddszonen vara 10 meter.
  • Murkna träd ska lämnas kvar.

Varför borde jag ansluta till FSC-gruppcertifikatet?

FSC är ett internationellt känt och respekterat certifieringssystem. Det finns en säker efterfrågan både nu och i framtiden för virke som odlas i FSC-certifierade skogar.

IKEA har till exempel berättat att deras mål är att alla företagets träbaserade råvaror år 2020 ska vara antingen FSC-certifierade eller återvunna.

Skogsägaren får pristillägg för FSC-certifierat virke. Ägaren kan samtidigt vara säker på att skogen sköts på ett hållbart sätt. Utöver den ekonomiska lönsamheten garanterar certifieringen att skogsbruket är miljömässigt och samhälleligt ansvarsfullt.

Medlemskapet är gratis

Det är nu gratis att ansluta till vårt gruppcertifikat. Även årsavgifterna har tagits bort. Avtalet tecknas tidsbundet. Giltighetstiden är fem år, varefter avtalet kan förnyas om så önskas.

Mer än 1000 skogsägare har redan anslutit till vårt FSC®-gruppcertifikat. Vi har en lång kompetens inom FSC-certifiering i och med att merparten av vår skogsegendom FSC-certifierades 2011, och 2012 började vi som första aktör i Finland att erbjuda vårt gruppcertifikat till våra kunder.

Vi erbjuder FSC-gruppcertifiering till våra partnerskapskunder. Vår FSC-certifieringsgrupp är den största i Finland.

 

 

 

Läs mer om FSC-gruppcertifiering

UPM FSC® -gruppcertifiering
Kollektion

UPM FSC® -gruppcertifiering

Läs mer
Skillnader och fördelar för den biologiska mångfalden med FSC- och PEFC-skogscertifikat
Artikel | 6 min

Skillnader och fördelar för den biologiska mångfalden med FSC- och PEFC-skogscertifikat

Läs mer
Vad skogsägaren bör känna till om FSC-certifieringen
Artikel | 3 min

Vad skogsägaren bör känna till om FSC-certifieringen

Läs mer
FSC®-certifiering – frågor och svar
Artikel | 3 min

FSC®-certifiering – frågor och svar

Läs mer