UPMSkog

Hur går man till väga vid en överraskande snöskada?

Snömängden i träden ökar av snöfallet och av att det är växelvis köld och blidväder. Grenar och toppar bryts av och till och med hela träd välter på grund av den tunga och våta snön. Den hårda vinden bidrar till att det uppstår skador.

 

Alla trädslag klarar inte av snöbördan lika bra. Tallen böjer sig knappt alls under tyngden av snön utan dess stam går av. På granarnas kvistar fördelas snön jämnt och därför är det vanligen toppen som går av på granar. När marken är tjälfri kan snön och vinden emellertid få även stora granar att välta. Unga björkstammar böjer sig under snön ända ner till snödrivorna, men en del av dem rätar upp sig på nytt efter vintern. Snöskadorna kan ofta bedömas först på våren.

Skadade träd drabbas lättare av svamp- och insektskador. Om det finns mer än tio kubikmeter skadade granar på en hektar kräver lagen om bekämpning av skogsskador att dessa träd transporteras bort ur skogen inom fastställda tider. För tallar är gränsen 20 kubikmeter skadade träd per hektar. Någon motsvarande risk föreligger inte beträffande lövträd, som således inte behöver transporteras bort. Det är bra att lämna kvar enstaka träd att murkna i skogen, eftersom detta ökar naturens mångfald.

Snöskador förekommer vanligen här och där, som enskilda skadade träd eller som grupper av träd. Då lönar det sig inte att transportera bort träden för industriellt bruk, eftersom drivningskostnaderna lätt överskrider nyttan. Skogsägaren kan naturligtvis själv ta tillvara stammarna till exempel för eget bruk.

Om skogen är försäkrad är det bäst att skogsägaren kontaktar det egna försäkringsbolaget så fort som möjligt och tar reda på hur han eller hon ska gå till väga. Försäkringen täcker tillväxt- och kvalitetsförluster.

Det är viktigt att komma ihåg att det bästa sättet att undvika snöskador är att sköta skogen i rätt tid. En välskött skog som gallrats i tid tål snöskador bättre än en skog med träd som har smala stammar eller en skog som gallrats kraftigt alltför sent.