En välvårdad skog ger ägaren en god avkastning

När skogen vårdas på rätt sätt, i rätt tid och på ett planenligt sätt förbättras skogens avkastning och den producerar regelbundna avverkningsinkomster. En välvårdad skog mår dessutom bra.

En skog som vårdas väl och i rätt tid växer bäst och producerar värdefullt timmer av god kvalitet. Hurdan avverkningsinkomst ägaren får i samband med förnyelseavverkningen som genomförs i slutet av beståndets omloppstid beror på flera faktorer.

  • Hur bra beståndet växer beror främst på tillväxtplatsen. Man kan förbättra jordmånens näringshalt och trädbeståndets tillväxt genom skogsgödsling.
  • Genom skogsskötsel hålls beståndet livskraftigt under hela omloppstiden. När skogen är frisk och gallringarna genomförs i rätt tid är största delen av träden som avverkas under förnyelseavverkningen värdefullt timmer. En 80–90 procents timmerandel ger betydligt bättre inkomster än den 40 procent man kan få från en ovårdad skog.
  • Förutom marknadsläget påverkas virkespriset också av mängden virke som säljs och hur lätt det är att avverka objektet, vilket beror på trädslag, jordmån och vägnät. Alla virkesaffärer är olika. Kontakta vår skogskundansvariga så får du höra senaste nytt om virkeshandeln på din ort.

Upp till 15 000 € i inkomster per hektar skog

Vår exempelskog är en 70 år gammal granskog som växer i Södra Finland. Skogsskötseln och gallringarna sköttes i rätt tid och med rätt metoder. Trädbeståndets genomsnittliga årliga tillväxt är 6,5 m3/ha. I samband med förnyelseavverkningen avverkas 300 kubikmeter virke från ett område på en hektar. 80 procent av virket är värdefullt timmer. Avverkningsinkomsterna är cirka 15 000 € per hektar.

Din skog kan ge dig regelbundna inkomster

Skogen består av olika stora beståndsfigurer som är i olika utvecklingsskeden men har samma tillväxtplats och trädbestånd. Fastän varje figur behandlas som en separat helhet behandlas skogen alltid som en stor helhet i ett planenligt skogsbruk. Om ditt skogsbruk innehåller jämnt med olikåldriga trädbestånd kan du få en jämn inkomstström från din skog.  

Skogsägare får avverkningsinkomster från förnyelseavverkningar och gallringar. Vanligen görs två gallringar i skogen. Första gallringen görs när beståndet är 30–40 år gammalt, och den andra gallringen när det är 50–60 år gammalt. När man utfört plantskötseln vid rätt tidpunkt kan man få inkomster redan under den första gallringen. Den andra gallringen ger redan goda inkomster. De största inkomsterna görs i samband med förnyelseavverkningen.

Med skogsbruksplanens hjälp kan avverkningarna fördelas jämnt över olika år. På en fastighet på till exempel 30 hektar kan du få avverkningsinkomster med cirka tre års mellanrum. 

 

Saknar ditt skogsbruk ännu en skogsbruksplan, eller behöver den uppdateras? Bekanta dig med vår tjänst.

Hur kan jag hjälpa träden att växa? Läs tips om hur skogens tillväxt- och avkastningsförmåga kan stödjas!

UPM Skogsbruksplan
Kollektion

UPM Skogsbruksplan

Läs mer
Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut
Artikel | 05/18/2021 11:31:26 | 5 min

Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut

Läs mer
Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut
Artikel | 5 min

Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut

Läs mer
Hitta kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga
Artikel | 1 min

Hitta kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga

Läs mer