Gallring – lär dig grunderna

Gallring skapar förutsättningar för en kraftig och tålig skog. Detta gynnar både skogsägaren och miljön. Genom gallring säkerställer man att det återstående beståndet får tillräckligt med ljus för att utvecklas till en grov och frisk stockskog.

Varför är det viktigt att gallra skogen?

Gallring är avverkning som innebär att en del av träden tas bort så att det lämnar kvar ett stamantal som garanterar skogen de bästa tillväxtförutsättningarna. Vid gallringen fälls klena och sämre träd så att de bästa träden som växer bra får mer utrymme, näringsämnen och ljus.

Tack vare gallringen utvecklas träden till stockträd av hög kvalitet. Detta ökar skogsägarens inkomster i samband med virkesaffärer. En livskraftig skog klarar också bättre av konsekvenserna av klimatförändringen, vilket innebär en produktiv skog även framöver. Med tanke på klimatet spelar en frisk och grov skog en viktig roll, eftersom den binder kol bättre än en skog som inte har skötts. 

Hur mycket ska man gallra?

Mängden träd som lämnas kvar vid gallring beror på många faktorer, till exempel jordmånen på ståndorten, det geografiska läget, trädslaget och skogens tillväxtmetod. Gallringsbehovet och det kvarlämnade stamantalet fastställs alltid fall för fall utifrån skogens särdrag. Hur mycket träd som lämnas kvar beror självfallet också på om det är fråga om första eller andra gallringen. 

 När är det dags att gallra?

När det gäller gallring är tidpunkten viktig, dvs. när arbetet utförs. Det kan emellertid vara svårt att fastställa den rätta tidpunkten för gallringen, särskilt för mindre erfarna skogsägare. Därför är det bra att vända sig till en expert som planerar gallringen och förlägger tidpunkten för den.

Vanligen gallras skogen tre gånger under dess omloppstid eller fyra om plantskogsgallringen räknas med. Det är omöjligt att säga exakt vilket år gallringen bör göras, utan det är bäst att hålla ett öga på trädtopparna. Gallringen bör göras när beståndet är så tätt att träden behöver mer svängrum för att få ljus. En tumregel är att det är dags att gallra senast när trädtopparna rör vid varandra. 

Dra nytta av skogsexpertens hjälp när du planerar gallringar

Våra skogskundansvariga hjälper dig när du funderar på gallringsbehovet i din skog. I planeringsskedet besöker den skogskundansvariga skogen tillsammans med dig eller på egen hand för att bedöma behovet av gallring och andra skötselåtgärder. Skogsexperten hjälper dig också att bedöma situationen om du är osäker på om din skog behöver gallras. Våra skogsexperter ger dig stöd för beslutsfattandet och planeringen av skogsvårdsarbeten.

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område

En välvårdad skog ger ägaren en god avkastning
Artikel | 3 min

En välvårdad skog ger ägaren en god avkastning

Läs mer
Digitaliseringen underlättar vård av skogsegendomen
Blogg | 2 min

Digitaliseringen underlättar vård av skogsegendomen

Läs mer
Skogsbruksplanen bidrar till att bevara produktionsförmågan hos trädbeståndet
Artikel | 6 min

Skogsbruksplanen bidrar till att bevara produktionsförmågan hos trädbeståndet

Läs mer