Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

En mångfaldig skog växer och mår bra, men dessutom anpassar den sig också bättre till förändringar i klimatet. Målet med att öka mångfalden är att ekonomiskogarna i större omfattning ska ha sådana drag som är karaktäristiska för naturskogar. På så sätt tryggas levnadsförhållandena för många hotade skogsarter. Skogsägaren kan öka mångfalden med enkla åtgärder. Med dessa fem tips främjar du en hållbar och ansvarsfull skogsvård i din egen skog.

1. Utöka andelen lövträd

Mångfalden i ekonomiskogar kan utökas med en större andel lövträd. Detta förbättrar skogens tillväxt och avkastning, men dessutom ökar arternas mångfald och skogarna kan bättre anpassa sig till klimatförändringen. Fallna löv gör näringshalten i jordmånen mångsidigare och en näringsrik jordmån förbättrar också barrträdens tillväxt. Överväg om du skulle kunna välja något lövträd som nästa trädslag att odla. Vårtbjörk är ett bra alternativ på medelgrova, bördiga marker. En liten mängd klibbals- och ekplantor förbättrar skogens mångfald.

När skogsarterna blir mångsidigare ökar konkurrensen mellan arterna. Detta skapar balans i ekosystemet och minskar risken för att enskilda arter börjar dominera och orsakar skador. I UPM:s skogsförnyelsetjänst har mängden odlad gran minskats för att utöka andelen lövträd.  Du kan öka mångfalden i din skog genom att odla en större mängd lövträd och spara snårskog när plantskogsskötsel utförs.

2. Säkerställ en mångsidig åldersstruktur i skogen

Olika skogsarter anpassar sig till skogar i olika åldrar. Skogar i kontinuitetsskogsbruk består av träd i olika åldrar och storlekar. I en sådan skog görs inga kalhuggningar, utan endast en del av träden avverkas på samma gång.

Som skogsägare kan du öka skogarnas strukturella variation genom att odla skogar som är i olika tillväxtskeden. Det skapar balans såväl mellan plantskogar, gallringsskogar som förnyelsemogna skogar.

Ett annat sätt att göra strukturen mångsidigare är att odla en skog med varierande åldersstruktur på en skogsfigur. Då är din skog alltid trädbevuxen. Detta kan vara motiverat förutom för mångfalden med även med tanke på vattenskyddet, kolbalansen eller landskapet.

3. Utöka mängden död ved

Ungefär en fjärdedel av Finlands skogsarter är direkt eller indirekt beroende av murkna träd. Största delen av dessa arter är svampar och insekter. Olika arter har specialiserat sig på att leva i en viss typ av död ved. Vilka arter som lever i ett enskilt träd påverkas bland annat av trädslaget, trädets storlek, det murkna trädets ställning och förmultningsgrad.

Att lämna kvar rötskadade träd i skogen är kanske den allra enklaste och billigaste formen av naturvård för skogsägaren eftersom inga separata åtgärder krävs. Den framtida mängden död ved kan utökas genom att planera och lämna kvar naturvårdsträd på avverkningsytor. UPM har som mål att öka mängden död ved från nuvarande ungefär fem kubikmeter per hektar till tio kubikmeter per hektar. Du kan själv främja skogens mångfald genom att lämna kvar liggande döda träd och grupper med naturvårdsträd som med tiden blir död ved.

4. Skydda hotade arters livsmiljöer

Målet med skyddsåtgärderna är att identifiera de ekologiskt viktigaste objekten och lämna dem utanför skogsvårdsåtgärderna. Skydda unika livsmiljöer som till exempel källor, branter, lundar och bäckar.

En stor del av skogsarterna är hotade till exempel på grund av bristen på murkna träd, ensidiga trädslagssammansättningar eller en minskad mängd värdefulla livsmiljöer som till exempel lundar och åsskogar. När vi säkerställer att våra skogar omfattar tillräckligt med livsmiljöer som dessa hotade arter kräver tryggar vi också de hotade arterna.

5. Säkerställ hållbar och ansvarsfull skogsvård

Vi vill på ett helhetsbetonat sätt hjälpa skogsägarna att sköta skogsegendomen systematiskt. Som UPM Tillväxt-partner kan skogsägaren ansluta sin skog till FSC®-certifieringen som är ett bevis på ansvarsfull och hållbar skogsvård av hög kvalitet  (FSC C109750). Partnern har alltid företräde i virkesaffärer och säkerställer samtidigt ett rejält FSC-pristillägg. Certifieringen garanterar att mångfalden och rikedomen i skogarna bevaras även för framtida generationer.

Skogsägare, kontakta din skogskundansvariga! Din skogskundansvariga hjälper dig att planera hållbar skogsvård som tar hänsyn till naturens mångfald.

Ge respons för att utveckla vår verksamhet
Artikel | 1 min

Ge respons för att utveckla vår verksamhet

Läs mer
Alltid tid för skogsägaren
Blogg | 1 min

Alltid tid för skogsägaren

Läs mer
Ett partnerskap med oss ger lönsam skogsvård och goda virkesaffärer
Artikel | 2 min

Ett partnerskap med oss ger lönsam skogsvård och goda virkesaffärer

Läs mer