Vad är bra att veta om beskogningsstödet?

En enskild skogsägare kan ansöka om temporärt beskogningsstöd hos Skogscentralen fram till 2023. Målet med beskogning av obrukade områden är att öka kolbindningen och minska utsläppen av växthusgaser från markanvändningssektorn i Finland. Läs nyttig information om beskogningsstödet!

Vad är beskogningsstöd? 

Ett av målen i Finlands regeringsprogram är ett kolneutralt Finland 2035. Ett sätt att öka vårt lands kolsänkor och minska utsläppskällorna är att öka skogsarealen genom beskogning av  obrukade områden. Genom att beskoga områden som inte är i annan användning ökas kolförråden i beståndet och marken samtidigt som utsläppen av växthusgaser från marken minskas.  

Lagen om temporärt stöd för beskogning gäller från ingången av 2021 till utgången av 2023. Enskilda skogsägare kan ansöka om beskogningsstöd hos Skogscentralen från mars 2021 till utgången av 2023.  

Beskogningen måste göras ungefär inom två år efter att ansökan har godkänts (räknas till slutet av kalenderåret). Om beskogningsstödet godkänns våren 2021 ska området beskogas före utgången av 2023. Det är dock viktigt att komma ihåg att inga åtgärder som är förknippade med beskogningsstödet får inledas förrän stödbeslutet har fattats. 

För hurdana områden kan beskogningsstöd sökas? 

Beskogningsstöd kan sökas för ett område där målet är att få till stånd en bestående markareal och som inte tidigare har beskogats med offentlig eller privat finansiering. Stödet ska inte heller användas för att beskoga åkrar som odlas aktivt, utan ett villkor för att få stödet är att åkern inte har beviljats jordbruksstöd efter 2019. 

När beskogningsstöd beviljas beaktas naturens mångfald samt landskaps- och miljövärdena. Skogscentralen begär också ett utlåtande av NTM-centralen för varje stödbeslut.  
Största delen av områdena som kan beskogas i Finland finns på övergivna åkrar och före detta torvproduktionsområden på mineral- och torvmarker i landskap i Lappland, Kajanaland, Österbotten och Norra Karelen. 

Hur du ansöker om beskogningsstöd och stödbeloppet 


Ansökan om beskogningsstöd görs hos Skogscentralenantingen med en pappersblankett eller via den elektroniska tjänsten. Stödet kan sökas endast av en enskild skogsägare och området som ska beskogas måste vara minst 0,5 hektar och ha en genomsnittlig bredd på minst 20 meter. Beskogningsstödet består av kostnadsersättning och underhållsarvode. 


Beskogningsstödets kostnadsersättning: 

  • 1 500 euro per hektar på mineraljord  
  • 2 000 euro per hektar på torvmark. 

Beskogningsstödets underhållsarvode: 

  • 900 euro per hektar 
  • betalas i två poster: under andra och åttonde året efter beskogningen. 

 
Skötsel av ett beskogat område  


Ett beskogat område ska skötas och bevaras som skog i tio år. Precis som vid skogsförnyelse i allmänhet är det vid beskogning av obrukade områden viktigt att tidig röjning av plantbeståndet utförs i rätt tid. Kolbindningen är bäst i en skog som är välskött och växer bra. 

Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Landskapsplanering
Wiki

Landskapsplanering

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer