Mitä on hyvä tietää metsitystuesta?

Yksityinen metsänomistaja voi hakea määräaikaista metsitystukea Metsäkeskukselta vuoden 2023 loppuun asti. Joutoalueiden metsittämisellä pyritään lisäämään hiilensidontaa ja vähentämään maankäyttösektorin kasvihuonepäästöjä Suomessa. Lue, mitä sinun on hyvä tietää metsitystuen hakemista!

Mikä on metsitystuki?

Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Yksi keino vahvistaa maamme hiilinieluja ja vähentää päästölähteitä on metsäpinta-alan lisääminen joutoalueita metsittämällä. Joutoalueiden metsittämisellä kasvatetaan puuston ja maaperän hiilivarastoja sekä pienennetään maaperän kasvihuonekaasujen päästöjä.

Metsityksen määräaikaista tukemista koskeva laki on voimassa vuoden 2021 alusta vuoden 2023 loppuun. Yksityiset maanomistajat voivat hakea metsitystukea Metsäkeskukselta maaliskuusta 2021 alkaen vuoden 2023 loppuun asti.

Metsittäminen kohteelle on tehtävä hakemuksen hyväksymisestä noin kahden vuoden sisällä (lasketaan kalenterivuoden loppuun). Jos metsitystuki hyväksytään keväällä 2021, on metsittäminen tehtävä kohteelle vuoden 2023 loppuun mennessä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että mitään metsitystukeen liittyviä toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen saamista.

Minkälaisiin kohteisiin metsitystukea voi hakea?

Metsitystukea voi hakea kohteelle, jossa tavoitteena on pysyvän metsäalan aikaansaaminen ja jonka metsittämiseen ei ole aiemmin myönnetty julkista tai yksityistä rahoitusta. Tuella ei ole myöskään tarkoitus metsittää aktiivisessa viljelyskäytössä olevia peltoja, vaan ehtona tuen saamiselle on se, että peltoalalle ei ole myönnetty maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen.

Metsitystuen myöntämisessä otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus sekä maisema- ja ympäristöarvot, ja Metsäkeskus hakeekin jokaiseen tukipäätökseen lausunnon ELY-keskukselta.

Suurin metsityspotentiaali Suomessa on Lapin, Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan maakunnissa kivennäis- ja turvemailla sijaitsevilla käytöstä poistuneilla pelloilla ja entisillä turvetuotantoalueilla.

Metsitystuen hakeminen ja tuen määrä

Metsitystukea haetaan Metsäkeskuksestajoko paperilomakkeella tai sähköisen hakupalvelun kautta. Tukea voi hakea vain yksityinen maanomistaja ja metsitettävän kohteen on oltava vähintään 0,5 hehtaaria ja leveys keskimäärin vähintään 20 metriä. Metsitystuki sisältää kustannuskorvauksen ja hoitopalkkion.

Metsitystuen kustannuskorvaus on:

  • 1500 euroa hehtaarille kivennäismaalla
  • 2000 euroa hehtaarille turvemaalla.

Metsitystuen hoitopalkkio on:

  • 900 euroa hehtaarille
  • maksetaan kahdessa erässä: toisena ja kahdeksantena vuotena metsityksen jälkeen.


Metsitetyn alueen hoitaminen

Metsitetyn alueen hoitovelvollisuus ja metsänä säilyttämisvelvoite kestää kymmenen vuotta. Joutoalueiden metsityksessä, kuten yleensäkin metsänuudistamisessa, on olennaista huolehtia oikea-aikaisesta taimikon varhaisperkauksesta. Hoidettu ja hyvin kasvava metsä sitoo parhaiten hiiltä.

Lue lisää metsänuudistamisesta ja metsän varhaishoidosta:

Näin onnistut metsänuudistamisessa – Katso video!
Artikkeli | 04/17/2020 13:19:30 | 1 min

Näin onnistut metsänuudistamisessa – Katso video!

Lue lisää
Ruohous
Wiki | 07/27/2017 12:00:53 | 1 min

Ruohous

Lue lisää
Oikea-aikainen taimikonhoito on elintärkeää metsällesi
Artikkeli | 08/09/2018 10:09:00 | 4 min

Oikea-aikainen taimikonhoito on elintärkeää metsällesi

Lue lisää
Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää