Är du intresserad av kontinuitetsskogsbruk? Det finns alternativ

Skogen kan skötas på många sätt. Du kan välja traditionell skogsodling eller kontinuitetsskogsbruk utan kalhuggning. Det går också att kombinera olika sätt. Vi hjälper dig att hitta det lämpligaste avverkningssättet för dig och din skog.

Det finns många alternativ till skogsvård och avverkningar. Metoderna kan delas in i två grupper:

 1. Traditionell skogsodling, dvs. odling av likåldrig skog. Alla träd har ungefär samma ålder och storlek. Syftet med avverkningarna är alltid skogsförnyelse. Före en förnyelseavverkning gallras skogen för att träden som lämnas kvar ska få utrymme att växa och bli grova. Förnyelseavverkningssättet är kalhuggning.
 2. Skogen består av träd i olika åldrar och storlekar. Inga kalhuggningar görs utan endast en del av träden avverkas på samma gång. Skogen är alltid trädbevuxen. Alternativ till avverkningar är till exempel kanthuggning och plockhuggning.

Kontinuitetsskogsbruk eller traditionell skogsodling?

Kontinuitetsskogsbruk är en relativt ny metod jämfört med traditionell skogsodling. Skogslagen tillåter sedan 2014 kontinuitetsskogsbruk som en skogsodlingsmetod.

Vid kontinuitetsskogsbruk är virkesmängderna som fås i samband med en avverkning vanligen mindre än när skogen avverkas på traditionellt sätt. Å andra sidan är skogsvårdskostnaderna lägre vid kontinuitetsskogsbruk.

- Många undersökningar visar att traditionella avverkningsmetoder ger en avkastning från skogen som i euro är 20–30 procent större än vid kontinuitetsskogsbruk. Kontinuitetsskogsbruk ger däremot mer regelbundna inkomster, säger UPM Skogs nyckelkundchef Eija Kuusisto.

Beträffande kontinuitetsskogsbruk finns det än så länge inte forskningsdata från en längre tidsperiod, utan beräkningarna som gjorts grundar sig i hög grad på kalkylmässiga modeller.

- Vi har vidtagit åtgärder inom kontinuitetsskogsbruk i bolagets egna skogar och i enskilda skogar ända sedan lagen började tillåta detta. Kontinuitetsskogsbruk är ett bra tillskott till utbudet av skogsvårdsmetoder, säger Kuusisto.

Beakta följande när du väljer skogsvårdsmetod

Skogsbeståndets och markens egenskaper påverkar valet av skogsvårdsmetod. Det är viktigt att fundera över följande:

 • Vilka mål har du ställt upp?
 • Hurdan avkastning vill du ha från din skog?
 • Är landskapsmässiga värden viktiga för dig?
 • Är naturvärden viktiga för dig?
 • Hur mycket vill du själv göra i skogen?

När är kontinuitetsskogsbruk det bästa alternativet?

Förutsättningen för kontinuitetsskogsbruk är att trädbeståndet är friskt och skogen så pass gammal att det finns fröande träd. Kontinuitetsskogsbruk är ett särskilt bra alternativ i följande situationer:

 • Dikade torvmarker. Dikningsbehovet minskar då skogen alltid är trädbevuxen. Vid kalhuggningar finns det en risk för att dikena täpps till då mängden träd som får vattnet att avdunsta minskar och vattenytan stiger. När skogen alltid är trädbevuxen kan iståndsättningsdikning undvikas.
 • Specialavverkningsobjekt som hör till FSC®-certifieringen. I en FSC-certifierad skog (FSC®-C109750) måste det finnas en viss mängd specialavverkningsobjekt där skogen alltid ska vara trädbevuxen. Sådana figurer kan aldrig kalhuggas. Där är kontinuitetsskogsbruk ett naturligt alternativ som även gynnar certifieringen.
 • Planområden. Kontinuitetsskogsbruk är ett bra val om det finns faktorer i planområdena som begränsar användningen av skogen. I ett tätortsområde kan planen till exempel begränsa kalhuggningar.
 • Rekreationsområden och områden nära bebyggelse. Om det finns ett stort antal friluftsleder, stigar och strövområden är kontinuitetsskogsbruk det bästa alternativet. Det är ett bra val även i närheten av bebyggelse och i områden med sommarstugor.

När är traditionell skogsodling det bästa alternativet?

Traditionell skogsodling är ett bra val på enhetliga områden i ekonomiskogar där trädbeståndet är likåldrigt.

 • Skogsbestånd med ett trädslag eller odlade skogar med blandträd. Traditionell skogsodling är alltid det bästa valet i skogar på mineraljord som är bestånd med ett trädslag och som nästan helt saknar underväxt. Skogen har en jämn struktur och den har alltid behandlats så att målet är ett kronskikt. Till exempel ett rent tallbestånd är ett objekt där traditionella metoder är de lämpligaste. 
 • Gamla granbestånd. Om det finns en risk för rotticka och andra hälsoproblem i skogsbeståndet är det bra att välja ett traditionellt avverkningssätt. Med metoderna inom kontinuitetsskogsbruk är det inte säkert att skadorna kan bekämpas utan de fortsätter att sprida sig. Om skogen utsätts för snöskador är det bäst att sköta den med traditionella metoder. Traditionella metoder rekommenderas till exempel i gamla granbestånd.
 • Tillväxten och avkastningen är viktiga. Med traditionella avverkningssätt är avkastningen från skogen enligt flera undersökningar över 20 procent högre än med metoder inom kontinuitetsskogsbruk. Effektivt skogsbruk har också nästan fördubblat Finlands virkesförråd på 50 år och ökat mängden kolsänkor (YLE:s nyhet).

Kombinera olika skogsodlingssätt

Kontinuitetsskogsbruk och traditionell skogsodling är inte metoder som utesluter varandra. De kan kombineras.

En del av skogen kan behandlas med traditionella metoder, medan en annan del behandlas med metoder inom kontinuitetsskogsbruk. Till exempel om det på skogsfastigheten finns en sommarstuga vid stranden kan man kring den avgränsa ett område som behandlas med metoder inom kontinuitetsskogsbruk. Avverkningarna kan göras som plockhuggning.

- Om området omfattas av FSC-certifiering kan det avgränsade området räknas som ett specialavverkningsobjekt som uppfyller kraven för FSC-certifiering. Resten av skogsfastigheten kan behandlas med traditionella metoder, förklarar Kuusisto.

Så här kommer du igång

Först är det bra att fastställa situationen i den egna skogen. Det enklaste sättet är att kontakta din egen skogskundansvariga som kan ta reda på följande:

 • Hur står det till i skogen?
 • Hur bördig är marken?
 • Är trädbeståndet friskt och vilka utvecklingsklasser kan skönjas?
 • Vilka skogsbehandlingssätt kan användas?

När utgångsläget är klart hjälper den skogskundansvariga dig att välja de skogsodlingsmetoder och avverkningssätt som bäst motsvarar dina mål.

- Det är alltid klokt att sköta skogen så att den hålls frisk och produktiv. En skog som växer bra är den effektivaste kolsänkan med tanke på klimatet, påpekar Kuusisto.

 

Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut
Artikel | 5 min

Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut

Läs mer
Hitta kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga
Artikel | 1 min

Hitta kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga

Läs mer
Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna
Artikel | 3 min

Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna

Läs mer