UPM:s nya skogsansvarsprogram stöder även skogsägarnas ansvarsfulla skogsvård

03/02/2022 06:43:40

UPM lanserar ett nytt skogsansvarsprogram som pågår fram till 2030. Det världsomfattande programmet styr bolagets virkesanskaffning globalt och gäller UPM:s egna skogar i Finland och Förenta staterna samt trädodlingarna i Uruguay.

Programmet överstiger de nuvarande standardkraven och åtgärderna har en positiv inverkan på alla delområden inom hållbart skogsbruk: klimatet, naturens mångfald, jordmånen, vattendragen och verksamhetens samhällskonsekvenser.

”Klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden hör till vår tids största utmaningar. För att stoppa dessa behövs beslutsamma åtgärder av oss alla”, säger verkställande direktör Jussi Pesonen. ”Under årtiondenas lopp har UPM utvecklat användningen av skogarna utifrån den senaste kunskapen och sådana förfaringssätt som visat sig vara effektiva. Vi har lärt oss mycket under årens lopp. Vårt nya skogsprogram sporrar oss ytterligare. Vi vill vara en föregångare i fråga om hållbar skogsvård; en aktör som sköter våra egna skogar ansvarsfullt, men även hjälper andra skogsägare att nå målen som gäller ansvar. Med samarbete och konkreta åtgärder kan vi göra 2020-talet till ett årtionde av hållbar tillväxt”, konstaterar Pesonen.

UPM har varit banbrytare inom utvecklingen av ansvarsfull skogsvård. Biodiversitetsprogrammet som bolaget lanserade 1998 var det första i branschen. Bolaget hörde också till de första som band sig till FN:s klimatmål på 1,5 grader och därigenom till en klimatpositiv skogsvård samt till att öka biodiversiteten i bolagets skogar i Finland. Utvecklingen av skogsnaturens mångfald har också ett direkt samband med belöning av ledningen. Den positiva inverkan på skogsnaturens mångfald i bolagets egna skogar i Finland har inkluderats i UPM:s långsiktiga incitamentsplan.

Skogsansvarsprogrammet omfattar också nya samarbetsprojekt som till exempel samarbetet med stiftelsen Sääksisäätiö för att utveckla häckningsreviren bland annat för de utrotningshotade arterna bivråk och ormvråk. I Finland har vi beräknat klimatutsläppen från virkesanskaffningen för att följa utvecklingen av utsläppen. Vi utvecklar också skogsvårdsmetoderna för att anpassa skogarna till klimatförändringen. Vi har dessutom bundit oss till att överallt säkerställa att tillväxten i våra skogar är större än den mängd som avverkas.

Beträffande jordmånen, vattnet och den samhälleliga inverkan genomför vi från och med 2022 ett flertal olika projekt och utvecklar uppföljningen av denna inverkan. Varje virkesanskaffningsområde har som mål att trygga markens produktionsförmåga och vattendragens goda skick samt säkerställa att vi är en ansvarsfull aktör i hela leveranskedjan.

Vårt nya skogsansvarsprogram stöder ansvarsfull skötsel av skogar i stor omfattning eftersom vi vill sköta våra skogsägarkunders skogar med samma expertis och hållbara metoder som våra egna skogar.

 

Mer information:

intressentgruppsdirektör Sami Oksa, UPM Skog, tfn 020 416 4648

FSC®-certifiering – frågor och svar
Artikel | 3 min

FSC®-certifiering – frågor och svar

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Alltid tid för skogsägaren
Blogg | 1 min

Alltid tid för skogsägaren

Läs mer