Tjälen tvingade upp plantor ur marken – granska fjolsommarens planteringar

05/18/2020 12:40:31

Den snöfria vintern i södra Finland skapade gynnsamma förhållanden för tjälbildningen. Pipkrake, dvs. isnålar, har lyft upp plantor ur marken. När ett snötäcke saknas har det bildats skiktad tjäle särskilt på finkorniga marker med dålig vattenavledningsförmåga i och med att markens vattenhalt har ökat och markytan har höjts när marken frusit.

”Förra hösten och i vår har det på många ställen bildats pipkrake när ytjorden turvis har frusit till och tinat i takt med väderleken. I vår har vi underrättats om plantor som har drabbats av uppfrysning på grund av pipkrake”, berättar Heli Viiri, utvecklingschef för skogsvård vid UPM Skog.

På finkorniga marker pumpar pipkraken upp nyplanterade plantors rotklumpar ur marken. Därför rekommenderas alltid vårplantering på sådana marker så att plantorna hinner rota sig bättre innan de utsätts för de skador som pipkraken kan orsaka på hösten. Även sådda plantor kan drabbas av dessa skador.

”Nu har pipkrakeskador observerats till och med på plantor som planterats förra våren.  Skogsägarna gör klokt i att kontrollera bestånd som planterats förra sommaren och sommaren innan”, säger Viiri.

rouste-taimi-metsavahingot.jpg

När marken turvis fryser till och tinar kan det bildas ett skikt av pipkrake, isnålar, som kan tvinga upp små plantor ur marken.

 

I synnerhet bestånd med planterade granar och björkar bör kontrolleras så fort som möjligt. Plantor som har lyfts upp ur marken bör planteras på nytt innan de torkar.

”Efter planteringen är det genast på våren bra att kontrollera om pipkraken har rört på eller lyft upp plantor. Särskilt på finkorniga marker kan pipkraken tvinga upp plantorna ur marken. Det är viktigt att granska skadorna genast när snön har smultit eftersom plantorna vid denna tidpunkt ännu kan räddas från uttorkning. Plantor som har lyfts upp bör planteras på nytt ännu djupare.”

När isnålarna rör på plantorna går rotspetsarna av och plantorna måste rota sig igen när de planteras på nytt. Då räcker krafterna inte riktigt till för tillväxten, dvs. plantornas tillväxt kan stagnera.

”Om rotklumpen hinner torka helt ovanpå marken dör plantorna och det hjälper inte längre att plantera dem på nytt”, säger Viiri.