UPM förbättrar livsmiljön för brandberoende arter genom naturvårdsbränning

06/20/2018 12:58:40

UPM Skog utförde i maj bränder på ett fjorton hektar stort område på bolagets fastighet Kakonmetsä i Nyslott. Bränningsobjektet är beläget i Kakonsalo sjöområde, ett Natura 2000-område. Naturvårdsbränningar och skogsbränningar ingår i det pågående projektet Ljus & Eld LIFE som UPM deltar i som en projektpartner. Projektet koordineras av Forststyrelsens naturtjänster, och UPM genomför naturvårdsbränningar, bränningar av solexponerade miljöer samt öppningar i de skogar bolaget äger.

Elden är en väsentlig del i den naturliga utvecklingsgången i borealiska skogar. Vid en skogsbrand dör en del av trädbeståndet direkt, en del skadas och dör inom några år och en del fortsätter att växa. På det sättet skapas på några år efter branden död ved av varierande kvalitet i skogen, och en ny trädgeneration växer fram vid sidan av de träd som klarat sig i branden. Även undervegetationen i skogen förändras, när den växtlighet som täcker markytan bränns i varierande omfattning. 

Genom restaureringsbränningar och naturvårdsbränningar inom projektet Ljus & Eld LIFE åren 2015–2020 försöker man efterlikna naturliga skogsbränder. UPM utför olika slags bränningar och öppningar av solexponerade miljöer i sammanlagt fyra Natura 2000-områden i södra Finland. Genom bränningar skapas livsmiljöer bl.a. för insekts- och svamparter som är beroende av bränder och död ved och som delvis har blivit hotade på grund av minskade skogsbränder. 

UPM Skogs skogsexpert Risto Höglund som fungerar som ledare för naturvårdsbränningen har flera decenniers erfarenhet av bränningar. Gruppen som utför naturvårdsbränningen har lika gedigen erfarenhet. För att kunna ske säkert kräver naturvårdsbränningen noggrann planering samt ett tätt samarbete med räddningsmyndigheterna.