UPM parantaa paloriippuvaisten lajien elinympäristöä kulottamalla

05/15/2018 04:54:52

UPM Metsä kulottaa tänään tiistaina yhtiön omistamalla Kakonmetsän tilalla Savonlinnassa neljäntoista hehtaarin alueen. Kulotuskohde sijaitsee Kakonsalon järvialueen Natura 2000 -alueella ja toteutettavat kulotukset sekä metsien poltot ovat osa laajaa käynnissä olevaa Paahde-LIFE-hanketta, jossa UPM on mukana yhtenä hankekumppanina. Hanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut ja UPM toteuttaa kulotuksia, paahderinteiden polttoja sekä avauksia omistamissaan metsissä.

Tuli on olennainen osa boreaalisten metsien luontaista kehityskulkua. Metsäpalon sattuessa osa puustosta kuolee heti, osa vaurioituu ja kuolee muutaman vuoden kuluessa ja osa jatkaa kasvuaan. Näin metsään muodostuu palon jälkeen muutamassa vuodessa vaihtelevan laatuista lahopuustoa, ja palosta selvinneiden puiden rinnalle syntyy uutta puusukupolvea. Myös metsän pohjakasvillisuus muuttuu, kun maan pintaa peittävä kasvillisuus palaa vaihtelevasti. 

Paahde-LIFE -hankkeen ennallistamispoltoilla ja kulotuksilla vuosina 2015–2020 pyritään jäljittelemään luontaisia metsäpaloja. UPM toteuttaa erilaisia polttoja ja paahderinteiden avaamisia yhteensä neljällä Natura 2000 -alueella eteläisessä Suomessa. Polttamalla ja kulottamalla luodaan elinympäristöjä mm. paloista ja lahopuusta riippuvaiselle hyönteis- ja sienilajistolle, joista osa on uhanalaistunut metsäpalojen vähenemisen myötä. 

UPM Metsän metsänasiantuntija Risto Höglundilla, joka toimii kulotuksen johtajana, on vuosikymmenien kokemus monista kulotuksista. Yhtä lailla vankkaa kokemusta löytyy kulotukseen osallistuvalta kulotusryhmältä. Onnistuakseen turvallisesti kulotus vaatii tarkat ennakkosuunnitelmat sekä saumattoman yhteistyön pelastusviranomaisten kanssa.