Gott resultat från auditeringen av vår PEFC-grupp

01/30/2017 22:00:00

​Inspecta Certifiering utförde en PEFCTM - auditering av UPM:s egna skogar samt UPM:s PEFC-skogscertifieringsgrupps skogar i november 2016. Vår verksamhet bedömdes enligt två standarder: genomförande av PEFC skogscertifiering samt Finlands PEFC-skogsvårdsstandard med 28 kriterier. I anslutning till det femte kriteriet uppdagades brister, vilka antecknades som lindriga avvikelser. Vi utför de korrigerande åtgärderna så fort som möjligt.

Auditerarna granskade administrationen av certifikatet för skog som tillhör både privata skogsägare i UPM:s PEFC-grupp och skog som tillhör bolaget. Dessutom utvärderade de vår verksamhet i terrängen på 15 olika objekt. Auditeringen omfattade centraladministrationen samt fem olika lokala kontor i Raumo, Ruovesi, Ytteresse, Pielavesi och Juva.

Terrängobjekten omfattade områden med pågående arbete såsom avverkning, markberedning, arbete utfört av skogsarbetare och iståndsättningsdikning, samt områden som färdigställts 2015 och 2016 och innehåller värdefulla livsmiljöer, sällsynta arter, strand, fornlämningar eller annat av speciellt värde.

 

 

Av de 15 terrängobjekten låg sju på privata skogsägares mark och åtta på bolagets mark. Vår verksamhet på dessa objekt uppfyllde kraven enligt 24 kriterier. Brister fanns i anslutning till kriterierna 3, 13, 22 och 30:

  • implementering av ny miljöutredning då anmälan om skogsanvändning inte görs, t.ex. avverkning av skog invid elledningar
  • hyggesbränning och naturvårdande bränning hade inte utförts
  • brister i första hjälpen-utbildning och kunnande
  • skador på fornlämningar.

Vi planerar och utför åtgärder för att korrigera dessa brister och de registrerade avvikelserna så fort som möjligt.

Bolagets hela skogsegendom är PEFC-certifierad. 2 430 skogsägare har anslutit sig till vår PEFC-grupp. Den totala arealen hos deras PEFC-certifierade skogar är 343 200 hektar. Verksamhet som uppfyller kriterierna på alla dessa områden påvisar vår ansvarsfulla verksamhet för både skogsägarkunderna och fabrikskunderna.