Artikel | 02/07/2024 07:34:10 | 3 min Lästid

Tänk på detta när du ansöker om metka-stöd

Sättet att fastställa Metka-stödet och stödbeloppet varierar beroende på typ av arbete. Det lönar sig för skogsägaren att bekanta sig med hur stödet ska bestämmas innan arbetet inleds. Läs nedan vad skogsägare bör veta om stöd för olika typer av arbeten.

Vad är syftet med metka-stödsystemet?

Metka-stödet trädde i kraft i början av 2024 och det är möjligt att ansöka om stöd för skogsvårdsarbete och skogsskydd från och med 1.3.2024. Syftet med Metka-stödet är att uppmuntra skogsägare att sköta skogarna på ett hållbart sätt, öka skogstillväxten, förbättra skogarnas biologiska mångfald, främja vattenskyddet, stävja klimatförändringen och förbättra skogsvägnätet.  

Metka-stödets storlek och beräkningssätt varierar beroende på typ av arbete

Innan du planerar och genomför skogsvårdsåtgärder är det bra att bekanta dig med metoden och villkoren för att fastställa stödet för den typ av arbete som ska utföras. Till exempel är stödbeloppet för plantbeståndsvård, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling per hektar, medan skogsvägsstöd kan stödjas med en viss procentandel av de totala kostnaderna. Läs nedan om bidrag för olika typer av arbete. 

Stöd för vård av plantbestånd och ungskog

 • Stöd omfattar följande skötselarbeten: slyröjning, röjning, gallring av ungskog, avverkning av skärmträd och gallring av lågskärm.
 • Minimistorleken på plantbeståndsskötseln tas bort, vilket gör det möjligt att i fortsättningen ta hand om små luckor i den kontinuerliga tillväxten.
 • Vid skötsel av ungskog har medeldiameterkravet frångåtts, och det är längdgränsen för de träd som återstår av medellängdkravet 12 meter för barrträd och 15 meter för lövträd.  
 • I fortsättningen, vid insamling av klenvirke, ska döda stående och omkullfallna träd lämnas kvar i skogen.

Stöd för vitaliseringsgödsling

 • Stödet omfattar gödsling av skogen med näringsämnen som förbättrar skogens tillväxtbetingelser och kolbindning.  
 • Stödet skall betalas ut på grundval av den areal som skall gödslas. 

Stöd för vård på torvmarksskog

 • Stödet omfattar åtgärder som ökar avkastningen av torvmarksskogar och vattendragens tillstånd. Åtgärderna omfattar bland annat utarbetande av vårdplaner för torvmarksskogar, vattenvårdssåtgärder och byggande av vägar på dikesrenar. 

Skogsvägsstöd

 • Stödet omfattar byggande, förbättring och underhåll av skogsbilvägar som underlättar skogsförvaltning, avverkning och rekreationsanvändning av skogar

Naturvårdsstöd

 • Med stöd avses bevarande och förbättring av skogsnaturens särdrag, såsom livsmiljöer, arter och landskap.  
 • Naturvårdsstöd kan beviljas till exempel för naturvårdsträdsgrupper, ökning av död ved, främjande av skogsbete och hantering av eftervården efter skogsbränder

Miljöstöd

 • Stödet omfattar tillfälligt skydd av skog, vilket förhindrar avverkning och annan användning av skog i ett visst område.  
 • Stöd kan beviljas till exempel följande områden: frodiga lundar, bäckar, rännilar, torvmarker, med undantag av trädfattiga myrar/klippor på tvinmark och impediment. 

Hyggesbränningsstöd

 • Det finns f finns hyggesbränningsstöd för naturvårdande åtgärder av skogar, vilket främjar skogsförnyelse och biologisk mångfald
 • Stödets storlek beror på hyggesbränningsområdets storlek och antalet naturvårdsträd
   

Ansökan om stöd som en del av skogsvårdstjänster 

Om du köper skogsvårdstjänster av UPM Skog utreder vi objektets lämplighet för din räkning och ansöker om stöd för din räkning. När du köper skogsvårdsarbete som en tjänst kan du vara säker på att detaljerna kring stöden inte bara är högklassigt, utan att även slutresultatet på arbetet du beställt fyller höga kvalitetskrav. Fråga mer om UPM Skogs skogsförvaltningstjänster av skogskundansvariga i ditt område.  

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer
Fokus på lönsamhet i skogen
Blogg | 2 min

Fokus på lönsamhet i skogen

Läs mer
De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer