Kolme vinkkiä hakkuupäätöksen tekemiseen

Kun puiden uusi kasvukausi alkaa, puilla on oltava tilaa kasvaa. Jos puusto kasvaa liian ahtaasti, puut eivät pääse järeytymään ja rungon arvokkaimman osan, tukkiosan osuus jää heikoksi. Metsäasiakasvastaava Hanna Ärling antaa vinkit metsän kasvu- ja tuottokyvyn tukemiseen.

Miten voin tukea puiden kasvua?

Metsää on hyvä tarkkailla säännöllisesti ja huolehtia metsän hyvinvoinnista kaikkina vuodenaikoina. Puiden tehokkaan kasvun kannalta erityisesti oikea-aikaisella taimikonhoidolla on iso merkitys.

- Liian tiheässä taimikossa kilpailu kasvutilasta on kovaa ja kasvatettavat taimet ovat vaarassa vahingoittua muun kasvuston piiskatessa niitä ja viemällä ravinteita. Taimikonhoidolla vapautetaan tilaa ja saadaan taimi kasvamaan nopeammin kohti ensiharvennusta ja puukauppatuloa, kertoo UPM Metsän metsäasiakasvastaava Hanna Ärling.

Harvennettujen ja päätehakkuuikää lähestyvien metsien tuottavuutta saa lisättyä lannoituksilla.

- Lannoitus nopeuttaa kiertoaikaa, tuo lisäkasvua ja sitä kautta lisää hakkuutuloa, kiteyttää Ärling.

Mistä merkeistä tunnistan otollisen hetken puukaupoille?

Metsikön elinvoimaisuus kertoo paljon siitä, onko hakkuiden kanssa kiirehdittävä, jottei tulisi taloudellisia menetyksiä.

- Harvennuksiin on syytä ruveta ennen kuin latvukset karkaavat liian pieniksi. Jos puusto kasvaa liian ahtaasti, puut eivät pääse järeytymään ja rungon arvokkaimman osan, tukkiosan osuus jää heikoksi.

Metsän terveyttä kannattaa tarkkailla säännöllisesti, sillä metsätuhot voivat romahduttaa metsän arvon nopeastikin.

- Etenkin heikkokuntoisiin ja vanhempiin metsiin alkaa herkästi ilmaantumaan ötökkätuhoja. Näistä syntyy äkkiä huomattavia rahallisia menetyksiä. Pihkavuoto kuusen kyljessä tai ruskea puru puun juurella voi paljastaa kirjanpainajan, joka pystyy nujertamaan useita puita lyhyellä aikaa, muistuttaa Ärling.

Mikä on metsälleni paras hakkuutapa?

Omalle metsälle sopivaa hakkuutapaa voi olla vaikea itse arvioida. Ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma antaa siihen hyvää osviittaa. Jos hakkuutavan valinta askarruttaa, kannattaa ottaa yhteyttä alueelliseen metsäasiakasvastaavaan ja tehdä hänen kanssaan tarvittaessa metsäkäynti kohteelle.

- Ensin tulee miettiä omat lähtökohdat ja toiveet metsän suhteen. Millainen tuottovaatimus metsään kohdistuu, millaiset maisema-arvot sillä on tai onko jotakin luontoarvoja, mitkä vaikuttavat hakkuuseen, summaa Ärling.

upm-metsaasiakasvastaava-tutkii-kuviotietoja-metsassa.jpg

Metsäasiakasvastaava Hanna Ärling tarkistaa kuviotietoja puukauppaa varten.

 

Hakkuutavan valintaan vaikuttaa myös puuston ikä, kunto ja kasvupaikka. Esimerkiksi hyvin taimettuvilla turvemailla voi päätehakkuun sijaan kokeilla jatkuvaa kasvatusta, mikäli eri-ikäisrakenteisuutta on olemassa, jolloin metsä säilyy peitteisenä ja uudistamisesta ei synny kustannuksia.

 

Hannan esimerkki hakkuutavan valinnasta kohteelle: Näistä syistä varttuneelle kuusikolle valittiinkin päätehakkuu harvennushakkuun sijaan

Metsänhoitotöitä oli rästissä

Metsänomistajalla oli varttunut kuusikko, joka mittojensa puolesta lähenteli päätehakkuuta. Ajatuksena alun perin oli tehdä metsään harvennushakkuu. Kierrettyämme metsässä totesimme, että harvennus olisi kannattanut tehdä jo aiemmin. Puusto oli kasvanut liian tiheässä ja osin kivikkoisessa maastossa, ja laatu oli sen vuoksi heikentynyt. Lumen katkomia puita oli kohteella jonkin verran ja naapurin hakkuuaukean viereen oli tullut tuulenkaatoja. Rahallisia menetyksiä oli jo olemassa.

Metsätuhoriski oli kasvanut

Harvennettuna puusto olisi ollut otollisempi myrskytuhoille. Kuusella on pinnalliset juuret ja kun viereisten puiden suojaava vaikutus olisi poistunut, olisivat puut menneet herkimmin tuulella nurin. Myös ötökkäriski oli kasvava.

Parhaat kasvukaudet oli jo tavoitettu

Osin kivikkoinen maaperä ei myöskään ennustanut kuuselle enää suurta järeytymistä. Taloudellisesti puusto oli jo tavoittanut parhaat kasvukautensa ja näin ollen metsä päätettiin uudistaa. Jatkuva kasvatus ei ollut kohteella mahdollista vähäisen alikasvoksen vuoksi.

Metsän kyky sitoa hiiltä oli laskenut

Hiilensidonnan kannalta metsän uudistaminen on järkevää ennen kuin puusto heikkenee niin paljon, että se alkaa vapauttamaan hiilidioksidia ilmakehään. Taimikon kasvaessa metsä muuttuu taas pikkuhiljaa hiilinieluksi.

Säästöpuuryhmällä lisää monimuotoisuutta ja sekapuustoisuudella kasvu- ja tuottokykyä

Päätimme jättää päätehakkuussa kohteen laidalle pienemmästä puustosta tiheikön riistalle ja keskelle isomman säästöpuuryhmän. Säästöpuuryhmä lisää monimuotoisuutta ja säästettävät männyt ja rauduskoivut toimivat samalla hyvinä siemenpuina. Alueelle suosittelin lisäksi istutettavaksi kuusta ja tulevissa taimikonhoidoissa säästettäväksi koivua. Sekapuustoisuudella saavutetaan paras kasvu- ja tuottokyky muuttuvassa ilmastossa sääoloja ja tuholaisia vastaan.

 

Hannan vinkit hakkuupäätöksen tekemiseen:

  1. Pohdi toiveitasi ja tavoitteitasi. Minkälaisen metsän haluat ja minkälaisiin tarpeisiin metsän tulisi vastata tulevaisuudessa?
  2. Tee päätös harventamisesta tai uudistamisesta puuston elinvoimaisuuden pohjalta.  Puukaupalle on aina oikea aika, kun metsän tila sitä vaatii. Vankka ja vakaa puun hinta ja kaupasta realisoituvat puukauppatulot toki helpottavat hakkuupäätöksen tekemistä.
  3. Ota rohkeasti yhteyttä ammattilaiseen ja kysy neuvoja. Ei ole yhtä ja ainoaa kaikkiin kohteisiin soveltuvaa hakkuutapaa, mutta yhdessä paras ratkaisu löydetään. Hakkuutavat eivät myöskään automaattisesti poissulje toisiaan, vaan niitä voidaan yhdistellä tilanteen mukaan.
Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina
Artikkeli | 5 min

Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina

Lue lisää
Kiinnostaako jatkuva kasvatus? Vaihtoehtoja löytyy
Artikkeli | 6 min

Kiinnostaako jatkuva kasvatus? Vaihtoehtoja löytyy

Lue lisää