UPMSkog

UPM Plantskogsskötsel

Plantskogsskötsel är ett ytterst viktigt arbetsskede som betydligt påskyndar skogens tillväxt och förbättrar skogsbrukets lönsamhet. Med plantskogsskötsel ger du utvalda plantor av god kvalitet de bästa förutsättningarna för tillväxt.

UPM Plantskogsskötsel – låt värdet växa

Värdeskog behöver utrymme för att växa. En investering i plantskogsskötsel säkerställer nödvändigt utrymme för att framtidens värdefulla träd att växa och utvecklas. Din skog utvecklas snabbare till förstagallringsskedet och det är säkrare att du får virkesinkomster från din skog.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

De lämpligaste plantskogsskötselmetoderna för din skog

Vi hjälper dig att välja den mest lämpliga skogsvårdsmetoden för din plantskog för att den ska vara så lönsam som möjligt. Utbudet omfattar både maskinella och manuella metoder för plantskogsskötsel.

Säkerställ den bästa tillväxten för din skog

Plantskogsskötsel garanterar en framgångsrik skogsodling och därigenom en lönsam skogsodlingskedja. En välskött plantskog minskar konkurrensen och risken för skogsskador så att din skog växer sig livskraftig. Träd som växer snabbt på längden och i tjocklek löper mindre risk att skadas av hjortdjur och snö.

Vi anhåller om eventuellt Kemera-stöd för din del

Vi undersöker om plantskogsskötseln kan få finansiering för ett hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-stöd. Vi ansöker om finansiering innan arbetet påbörjas och gör en genomföranderapport efter förstudiearbetet. Stödet betalas in direkt på ditt konto.

Styr din skogstillväxt på ett hållbart sätt

Plantskogsskötsel baserar sig på rekommendationer om god skogsvård som även beaktar skogens mångfald.

Vad ingår i UPM Plantskogsskötsel?

 •  Konstaterande av behov av plantskogsskötsel
 • Val av arbetsmetod efter plantskog
 • Arbetsplan
 • Beaktande av naturobjekten
 • Utredning av behörighet till finansiering av hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-stöd
 • Kostnadskalkyl
 • Meddelande till skogsägaren om att arbetet inleds
 •  Plantskogsskötsel som genomförs av skogsarbetare eller med maskin i enlighet med planen
 • Kvalitetskontroll av plantskogsskötseln
 • Ansökan om eventuellt Kemera-stöd till skogsägaren
 • Uppdatering av uppgifterna om skogstillgångar i en eventuell UPM Skogsbruksplan

En individuellt utvald behandlingsmetod för plantskogen främjar tillväxten i olika skeden av tidig röjning och plantskogsröjning. Lövträd som hämmar tillväxten röjs undan vid tidig röjning och vid behov kan plantskogen röjas. Senare utförs en plantskogsröjning där trädbeståndet som ska lämnas kvar för tillväxt väljs ut och plantskogen röjs till lämplig odlingstäthet.

 

Gör dig förtrogen med exempelberäkningarna av plantskogsskötsel nedan:

  Tidig röjning, normal* Plantskogsröjning, normal*
Arbetets pris, (vägledande)  485 € / ha + moms 24%  580 € / ha + moms 24%
Kemerastöd, beskattningsbar inkomst -160 € / ha -230 € / ha
Värde efter stödet  325 € / ha  350 € / ha
Skatteavdrag (30 %) -98 € / ha -105 € / ha
Investering efter stödet och skatteeffekterna  227 € / ha  245 € / ha

*Arbetets svårighetsgrad I beräkningen är arbetets pris vägledande och beror på mängden träd som ska fällas på arbetsområdet och på trädens höjd. Kemerastöd kan sökas för objekt där villkoren för tidig vård av plantbeståndet och vård av ungskog uppfylls. Vi ansöker också kostnadsfritt om Kemerastöd för dig! Plantskogsskötselarbetet är en avdragsgill utgift i skogsbeskattningen, varvid skatteeffekten räknas som ett avdrag på 30 procent. Obs! I priset ingår kostnader för arbetsledning och kvalitetsövervakning.

Du hittar plantskogsskötselförslagen för din skog och de uppskattade priserna i vår webbtjänst.

Logga in i webbtjänsten

 

 

 

Titta på videon

 
 

Tidpunkt

Plantskogens olika tillväxtskeden

Pris

Från 340 €/ha

+moms 24 %

Begär offert på plantskogsvård