UPM Plantskogsskötsel

Plantskogsskötsel är ett ytterst viktigt arbetsskede som betydligt påskyndar skogens tillväxt och förbättrar skogsbrukets lönsamhet. Med plantskogsskötsel ger du utvalda plantor av god kvalitet de bästa förutsättningarna för tillväxt.

UPM Plantskogsskötsel – låt värdet växa

Värdeskog behöver utrymme för att växa. En investering i plantskogsskötsel säkerställer nödvändigt utrymme för att framtidens värdefulla träd att växa och utvecklas. Din skog utvecklas snabbare till förstagallringsskedet och det är säkrare att du får virkesinkomster från din skog.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

De lämpligaste plantskogsskötselmetoderna för din skog

Vi hjälper dig att välja den mest lämpliga skogsvårdsmetoden för din plantskog för att den ska vara så lönsam som möjligt. Utbudet omfattar både maskinella och manuella metoder för plantskogsskötsel.

Säkerställ den bästa tillväxten för din skog

Plantskogsskötsel garanterar en framgångsrik skogsodling och därigenom en lönsam skogsodlingskedja. En välskött plantskog minskar konkurrensen och risken för skogsskador så att din skog växer sig livskraftig. Träd som växer snabbt på längden och i tjocklek löper mindre risk att skadas av hjortdjur och snö.

Vi anhåller om eventuellt Kemera-stöd för din del

Vi undersöker om plantskogsskötseln kan få finansiering för ett hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-stöd. Vi ansöker om finansiering innan arbetet påbörjas och gör en genomföranderapport efter förstudiearbetet. Stödet betalas in direkt på ditt konto.

Styr din skogstillväxt på ett hållbart sätt

Plantskogsskötsel baserar sig på rekommendationer om god skogsvård som även beaktar skogens mångfald.

Vad ingår i UPM Plantskogsskötsel?

 • Fastställande av plantskogsskötselbehov
 • Val av arbetsmetod för varje enskild plantskog
 • Kostnadskalkyl
 • Avtal om plantskogsskötsel med skogsvårdsavtal
 • Avtal om målet att öka andelen lövträd*
 • Planering och ledning av arbetet
 • Kartläggning av naturobjekt
 • Utredning av rätten till finansiering av hållbart skogsbruk, dvs. Kemerastöd
 • Ansökan om eventuellt Kemerastöd till skogsägaren
 • Meddelanden om att skogsvårdsarbete utförs
 • Plantskogsskötsel som genomförs manuellt av en skogsarbetare eller maskinellt i enlighet med planen
 • Kvaliteten på arbetet säkerställs
 • Fakturering enligt utfört arbete
 • Uppdatering av figurdata i en eventuell UPM Skogsbruksplan*

(*Görs på överenskommelse.)

En individuellt utvald behandlingsmetod för plantskogen främjar tillväxten i olika skeden av tidig röjning och plantskogsröjning. Lövträd som hämmar tillväxten röjs undan vid tidig röjning och vid behov kan plantskogen röjas. Senare utförs en plantskogsröjning där trädbeståndet som ska lämnas kvar för tillväxt väljs ut och plantskogen röjs till lämplig odlingstäthet.

 

Gör dig förtrogen med exempelberäkningarna av plantskogsskötsel nedan:

  Tidig röjning, normal* Plantskogsröjning, normal*
Arbetets pris, (vägledande)  510 € / ha + moms 24%  609 € / ha + moms 24%
Kemerastöd, beskattningsbar inkomst -160 € / ha -230 € / ha
Arbetets pris – Kemerastöd  350 € / ha  379 € / ha
Skattebesparingar (30 %* kostnaden för arbetet efter stöd) -105 € / ha -114 € / ha
Investeringskostnad efter bidrag och skatteinbesparingar  245 € / ha  265 € / ha

*Arbetets svårighetsgrad. Ett exempel på ett ungskogsobjekt, på ett hektar, där kostnaderna och Kemera-stödet bokförs på samma skatteår. I beräkningen är arbetets pris vägledande och beror på mängden träd som ska fällas på arbetsområdet och på trädens höjd.

Kemerastöd kan sökas för objekt där villkoren för tidig vård av plantbeståndet och vård av ungskog uppfylls. Vi ansöker också kostnadsfritt om Kemerastöd för dig! Plantskogsvårdsarbetet är en avdragsgill utgift i skogsbeskattningen. Skattebesparingen är beräknad till 30 % av kostnaderna för arbetet efter bidraget. Obs! I priset ingår kostnader för arbetsledning och kvalitetsövervakning.

Du hittar plantskogsskötselförslagen för din skog och de uppskattade priserna i vår webbtjänst.

Logga in i webbtjänsten

 

 

 

Titta på videon

 
 

Tidpunkt

Plantskogens olika tillväxtskeden

Pris

Från 357 €/ha

+moms 24 %

Begär offert på plantskogsvård
En tidig plantskogsröjning i rätt tid sätter igång tillväxten
Artikel | 2 min

En tidig plantskogsröjning i rätt tid sätter igång tillväxten

Läs mer
Kontrollera plantbeståndets skick efter vintern
Artikel | 3 min

Kontrollera plantbeståndets skick efter vintern

Läs mer
Förbättra trädbeståndets tillväxt och kvalitet betydligt
Artikel | 1 min

Förbättra trädbeståndets tillväxt och kvalitet betydligt

Läs mer