UPMSkog

UPM Samfällda skogar

Som delägare i UPM Samfällda skogar är ditt skogsägande bekymmersfritt och lönsamt. Samfällda skogar utövar hållbart skogsbruk till förmån för sina delägare, och som delägare får du en del av intäkterna från virkesförsäljningen som delas ut i förhållande till dina andelar i den samfällda skogen.

UPM Samfällda skogar – bekymmersfritt skogsinnehav

Ägandeformen är lätt eftersom experter vårdar den samfällda skogen på uppdrag av delägarna. UPM Samfällda skogar passar därför utmärkt även för skogsägare som bor långt från sin skogsfastighet.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Ett bekymmersfritt och lönsamt skogsägande

I en samfälld skog vårdar experter skogen på uppdrag av delägarna. Avverkning och skogsvård planeras så att delägarna når bästa möjliga ekonomiska resultat enligt hållbarhetsprincipen.

Du får regelbunden inkomst från utdelningar på överskottet från den samfällda skogen

Den samfällda skogen delar regelbundet ut inkomster från virkesförsäljning i förhållande till delägarnas andelar. Den samfällda skogen betalar skatt på sitt beskattningsbara resultat. Överskottet som delas ut till delägarna i den samfällda skogen är skattefri inkomst. De samfällda skogarna rapporterar den realiserade avkastningen på sin webbsida på adressen www.upmyhteismetsä.fi

Andelar i samfälld skog ger en jämn fördelning vid generationsväxling

Andelar i samfälld skog är ett bra alternativ för att uppnå en jämn fördelning vid överlåtelse eller arvsskiften i samband med generationsväxling. Skogar som ansluts till en samfälld skog bildar en större helhet skog så att skogsfastigheter inte splittras. Du kan också sälja andelar i samfälld skog på den fria marknaden.

Vad ingår i UPM Samfällda skogar?

Skedena i att ansluta sig till en samfälld skog:

  •  Planavtal om anslutning av skogsområde till en samfälld skog
  •  Inventering av trädbestånd och figurdata*
  • Beräkning av avkastningsvärdet för den samfällda skogen och skogen som ska anslutas samt andelsmängden*
  • Lantmäteriförrättning för att ansluta området till en samfälld skog
  • Andelar i den samfällda skogen när resultatet av lantmäteriet har registrerats i fastighetsuppgiftssystemet
  • Inkomster som regelbundet delas ut till intressenterna i den samfällda skogen

 * I avtal som leder till att ett område ansluts till en samfälld skog ansvarar den samfällda skogen för kostnaderna för inventeringen av trädbestånd och beräkningen av andelar samt arvoden för att sköta ärenden.

Titta på videon

Tjänstens användningsändamål

Form av skogsägande

Tidpunkt

Året runt

Pris

I avtal som leder till att ett område ansluts till en samfälld skog ansvarar den samfällda skogen för kostnaderna för inventeringen av trädbestånd och beräkningen.

Utgifterna för lantmäteriförrättningen i samband med anslutningen betalas med statsmedel.

Fräga mer